O Forum Młodych Naukowców

Plakat Forum (.pdf)

Telewizyjne zaproszenie JM Prorektora prof. dr hab. R. Dobrowolskiego  do udziału w Forum

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Radosław Dobrowolski oraz Komitet Organizacyjny zapraszają do udziału w Forum Młodych Naukowców.

W dniach 9 – 10 czerwca 2017 r. w Centrum ECOTECH-COMPLEX w Lublinie odbędzie się Forum Młodych Naukowców pod hasłem: Młodzi Interdyscyplinarni.

Celem wydarzenia jest zainspirowanie młodych naukowców do prowadzenia badań interdyscyplinarnych oraz integracja lubelskiego środowiska naukowego. W zamyśle organizatorów podjęte w trakcie Forum dyskusje mają stanowić początek szerszej debaty nad szansami, wyzwaniami i zagrożeniami, jakie niosą badania interdyscyplinarne. Liczymy, że uda się stworzyć platformę wymiany informacji – międzywydziałowej i ponadwydziałowej – na temat prowadzonych badań, pomysłów na projekty badawcze oraz źródła ich finasowania. Mamy nadzieję, iż zainicjowana w ten sposób współpraca w dalszej perspektywie przyczyni się do powstawania interdyscyplinarnych zespołów badawczych złożonych z młodych naukowców.

Spotkanie jest skierowane do doktorantów i młodych pracowników naukowych (do 35. roku życia), którzy prowadzą lub chcieliby prowadzić badania interdyscyplinarne.

Podczas Forum porozmawiamy o interdyscyplinarności z perspektywy nauk ścisłych i humanistycznych. Gośćmi specjalnymi będą prof. dr hab. Wiesław Kamiński (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS) oraz prof. dr hab. Jan Pomorski (Wydział Humanistyczny UMCS).

W panelu „Interdyscyplinarność kluczem do sukcesu naukowego” wezmą udział:

dr hab. Anna Belcarz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

prof. dr hab. Piotr Francuz (Wydział Nauk Społecznych KUL)

prof. dr hab. Andrzej Kokowski (Wydział Humanistyczny UMCS)

dr Paweł Mergo (Wydział Chemii UMCS)

dr inż. Maja Skibińska (SGGW) oraz mgr Mariusz Wieczorek (Wydział Filozofii i Socjologii UW)

dr hab. Monika Szymańska-Chargot (Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie)

• dr inż. Adam Kuzdraliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, firma NEXBIO)

Zapraszamy również do czynnego uczestnictwa w warsztatach:

- Design Thinking: mają na celu rozwój kompetencji z zakresu myślenia projektowego i przygotowują do pracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym. 

- Academic Writing: pozwolą rozwinąć umiejętności związane z pisaniem artykułów naukowych do czasopism wysoko punktowanych. 

- Komunikacja w sytuacjach konfliktowych: celem warsztatu jest kształtowanie umiejętności efektywnej komunikacji i współpracy w zespole.

- Autoprezentacja i wystąpienia publiczne mają na celu podniesienie umiejętności przydatnych podczas publicznych wystąpień, prezentowania planów badawczych i wyników swoich badań.

Zaprezentowane zostaną również narzędzia wspomagające pracę zespołów interdyscyplinarnych – WolframAlpha i Mathematica.

Ponadto dla osób zainteresowanych przewidziane jest zwiedzanie EcoTech Complex oraz prezentacja Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Imprezie towarzyszyć będzie wystawa prac pracowników i studentów Wydziału Artystycznego UMCS.

Gorąco zachęcamy do aktywnego udziału w Forum Młodych Naukowców!

Udział w Forum i warsztatach jest bezpłatny (wymagana jest rejestracja na stronie Forum; liczba miejsc jest ograniczona).