Mistrzowie

Prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński- fizyk, rektor UMCS w latach 2005-2008. Jest autorem, współautorem i redaktorem 7 książek, ponad 150 artykułów i doniesień naukowych, a także tekstów popularnonaukowych, utworów literackich i artykułów dot. organizacji i problemów socjologicznych nauki oraz środowisk naukowych.
Od wielu lat jest zaangażowany w organizację nauki – jako członek zespołów przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Mobilności i Karier Naukowych (2007-2008), Zespołu ds. Opracowania Założeń Reformy Systemu Nauki oraz Założeń Reformy Systemu Szkolnictwa Wyższego (2007-2008), a także przewodniczący Komisji Rewizyjnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (2005-2008). Członek i przewodniczący (2013) Komitetu Polityki Naukowej I kadencji, opracował m.in. dwa rozdziały Krajowego Programu Badawczego, przyjętego przez Radę Ministrów RP.
Jego badania naukowe koncentrowały się wokół fizyki jądrowej i cząstek elementarnych, fizyki neutrin, unifikacji oddziaływań fizycznych, a także wokół historii i metodologii nauki, w tym fizyki. Od ponad dekady rozszerzył swoje zainteresowania naukowe o tematykę sztucznej inteligencji oraz sztucznej świadomości maszyn, a ostatnio również o zagadnienia socjologii robotów.
Jako profesor wizytujący i członek grup badawczych spędził ponad 4 lata na uniwersytetach w Grecji , Francji, Finlandii i Rosji.

  Prof. dr hab. Jan Pomorski - kierownik Zakładu Metodologii Historii UMCS. Aktywny działacz licznych stowarzyszeń i organizacji naukowych, m.in. Przewodniczący Komisji Metodologii Historii i Badań nad Historiografią Komitetu Nauk Historycznych PAN. Ekspert i doradca przy wielu inicjatywach gospodarczych i samorządowych. Prowadzi wykłady jako visiting profesor  i wygłasza referaty na uniwersytetach w  Europie i Stanach Zjednoczonych. Prowadzi badania z zakresu metodologii historii i innych nauk społecznych, historii historiografii, antropologii i teorii kultury, a ostatnio także  neuronauki. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. 

Moderator dyskusji: 
Ewa Solska – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w Zakładzie Metodologii Historii UMCS. Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Historiograficznego. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół: ogólnej metodologii nauk, metodologii historii, współczesnych teorii poznania historycznego, historii filozofii, filozofii nauki, antropologii kultury, historii historiografii, historii niekonwencjonalnych, współczesnych teorii literatury. Ponadto prowadzi badania z zakresu science and technology studies, humanistyki cyfrowej, badań nad uniwersytetem.