Zgłoszenia

Udział w Forum wymaga rejestracji (przesłania formularza rejestracji).

Rejestracja na Forum Młodych Naukowców

Udział w Forum nie wymaga wniesienia opłaty. Bezpłatna rezygnacja z udziału w Forum jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora na adres forum@umcs.pl najpóźniej na 7 dni roboczych przed Forum.

W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym, organizator obciąży osobę rezygnującą kwotą stanowiącą 50% pełnego kosztu uczestnictwa (150 zł). Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie przybędzie na Forum, organizator obciąży uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa (300 zł).

Wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego jest obowiązkowe.

pracownik
doktorant
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Chemii
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii
Wydział Prawa i Administracji
Inst. Agrofizyki PAN
Moduł I: 2-dniowe warsztaty Design Thinking - projektowanie innowacji
Moduł II: Pisanie artykułów + Wystąpienia publiczne (NABÓR WYCZERPANY! PROSIMY NIE WYBIERAĆ TEJ OPCJI)
Moduł II: Pisanie artykułów + Komunikacja w sytuacjach konfliktowych (NABÓR WYCZERPANY! PROSIMY NIE WYBIERAĆ TEJ OPCJI)
tak
nie

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora zawartych w nim danych osobowych w celu organizacji Forum Młodych Naukowców zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.).