Eksperci

 

Dr hab. Anna Belcarz, adiunkt
Aktualne zatrudnienie - Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Doświadczenie zawodowe - Działalność naukowa w dziedzinie biotechnologii, biochemii i farmacji, działalność dydaktyczna na UMCS w Lublinie i Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Wykonawca grantów: z KBN, MNiSW (zamawianego, własnego, promotorskiego ) i UE (PO IG badawczy i RPW aparaturowy). Współautorka 2 patentów krajowych przyznanych przez UPRP i 1 zgłoszenia patentowego oraz patentu europejskiego (PCT). Współpraca badawcza z firmami (VetAgro, Lublin; UNILAB, LP, Rockville, MD, USA). Członek Rady Nadzorczej, Rady Naukowej i akcjonariusz Medical Inventi S.A.
Tematyka badań - immobilizacja enzymów, izolacja i ocena biochemiczna właściwości enzymów, wytwarzanie i charakterystyka chemiczna i biologiczna biomateriałów wszczepiennych (m.in. kościozastępczych), ocena aktywności przeciwbakteryjnej biomateriałów wszczepiennych, wytwarzanie i charakterystyka nanocząsteczek.

 
 

Prof. dr hab. Piotr Francuz jest psychologiem, kierownikiem Katedry Psychologii Eksperymentalnej oraz Perception & Cognition Lab; dyrektorem Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; członkiem Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania dotyczą problematyki rozumienia przekazów wizualnych, w szczególności obrazów malarskich i audiowizualnych oraz percepcji i wyobraźni wizualnej i kinestetycznej w perspektywie poznawczej i neuropoznawczej. Autor, redaktor i współredaktor ponad 20 książek oraz ponad 100 artykułów w ogólnopolskich i międzynarodowych czasopismach naukowych z zakresu psychologii poznawczej i neuronauki, metodologii psychologii i komunikowania za pośrednictwem mediów wizualnych i audiowizualnych. Stypendysta uniwersytetów amerykańskich i europejskich (m.in. Catholic University of America, Catholic University of Leuven, University of Wisconsin-Madison, Purdue University, Cornell University, Universita Italiana per Stranieri, University of London). Kierownik, opiekun naukowy i główny wykonawca grantów (m.in. Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju); wieloletni współpracownik TVP SA. Nagrodzony, m.in. Nagrodą Polskiej Akademii Nauk im. Władysława Witwickiego za wybitne osiągnięcia naukowe w 2016 roku w dziedzinie psychologii, Nagrodą Teofrasta za najlepszą naukową książkę psychologiczną w roku 2013 („Imagia, w kierunku neurokognitywnej teorii obrazu”), Nagrodą Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Copernicus Prize 2012”, za osiągnięcia w rozwoju neuronauki w Polsce, wyróżniony tytułem „Wykładowca Roku 2011", nadanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. 

  dr hab. Monika Szymańska-Chargot z wykształcenia fizyk. W czasie doktoratu zajmowała się fizyką molekularną (Instytut Fizyki, UMCS 2010). Od 2010 zatrudniona w Instytucie Agrofizyki PAN w Zakładzie Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół badań spektroskopowych próbek biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem oceny składu ścian komórek roślinnych oraz struktury polisacharydów roślinnych ścian komórkowych. Rozwija techniki obrazowania ramanowskiego próbek roślinnych, a także metody analizy chemometrycznej. Stypendystka programów DAAD oraz SIMS NCBR. Wykonawca w wielu projektach finansowanych przez NCN, NCBR, MNiSW. Do tej pory kierownik dwóch projektów: Sonata NCN oraz Lider NCBR. W ramach tych projektów skupiono się na wyjaśnieniu zmian w strukturze polisacharydów ścian komórkowych rozwijających się owoców, ze szczególnym naciskiem na celulozę. W ostatnim czasie jej badania skupiają się na funkcjonalizacji celulozy w celu opracowania nowego kompozytu do zastosowań w opakowaniach. 
 

Dr Paweł Mergo
Wykształcenie: doktor nauk chemicznych, specjalność technologia światłowodów
Aktualne zatrudnienie: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Chemii, Pracowania Technologii Światłowodów, od 2011r. Kierownik Pracowni Technologii Światłowodów UMCS.
Dorobek naukowy:
- ponad 170 artykułów naukowych w tym ponad 80 w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej,
- kierownik i wykonawca kilkunastu projektów naukowych finansowanych przez KBN, MNiSzW, NCN, NCBiR (w tym POIG 1.3.1) oraz funduszy UE (6 i 7 PRUE, program Maria Curie Action).
Zainteresowania naukowe:
Badania podstawowe, prace badawczo-rozwojowe i przemysłowe dotyczące:
- technologii fotonicznych w tym technologii różnych rodzajów klasycznych i mikrostrukturalnych światłowodów ze szkła krzemionkowego, szkieł high silica i polimerów, dla nowoczesnej telekomunikacji, czujników światłowodowych i nowych źródeł światła
- technologii specjalnych cienkowarstwowych powłok ochronnych światłowodów.
- metrologii optycznej w tym charakteryzacji światłowodów specjalnych i elementów fotonicznych
- projektowania i wytwarzania czujników światłowodowych.

  dr inż. Maja Skibińska – architektka krajobrazu, adiunkt w Katedrze Sztuki Krajobrazu SGGW w Warszawie, redaktorka działu Wzornictwa w czasopiśmie Arche. W pracy badawczej zajmuje się zagadnieniami związanymi z meblami miejskimi oraz kobiecymi modelami zarządzania i gospodarowania przestrzenią. Jako projektantka najchętniej pracuje nad przestrzeniami publicznymi i społecznymi oraz wszelkimi tematami uwzględniającymi partycypację społeczną. Od 9 lat prowadzi zajęcia edukacyjne dotyczące projektowania dedykowane zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Jak była piękna i młoda zdobywa nagrody i wyróżnienia w konkursach projektowych. 
Mgr Mariusz Wieczorek - socjolog, doktorant i tutor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Jego zainteresowania naukowe obejmują jednostkową konfrontację doświadczenia z systemem mitów wytwarzanych na potrzeby oraz przez kulturę, napięcia publiczne – prywatne w sferze narodzin i śmierci, codziennego (prze)trwania za tło przyjmując lokalność, samorządność oraz system medycyny.  Przygotowuje rozprawę doktorską o rodzicielstwie banalnym – doświadczeniu powszechnym, acz społecznie niewidzialnym i konsekwencjach tegoż dla aktorów uwikłanych.
  Andrzej Kokowski - profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Archeologii Środkowo- i Wschodnioeuropejskiego Barbaricum. Członek Zespołu Okresu Przedrzymskiego i Rzymskiego Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN; Członek Korespondent Deutschen Archäologischen Instituts; Członek KAFU (Kommission zur Erforschung von Sammlungen archäologischer Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa). Zdobywca licznych nagród i odznaczeń, m.in. „Złotej łopaty” za badania nad Gotami, tytułu Odkrycie Roku National Geographic 2011 za odkrycie skarbów w Czermnie-Czerwieniu. Jego wykopaliska w Masłomęczu i Gródku koło Hrubieszowa zmieniły radykalnie dotychczasową wiedzę o dziejach Gotów, a ich wyniki pozwoliły na zbudowanie marki regionalnej i stworzenie projektu „Wioska Gotów”. Prowadzi badania naukowe z problematyki okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów Europy Środkowej i Wschodniej. W dorobku naukowym ma ponad 400 publikacji naukowych. 

Dr inż. Adam Kuzdraliński, adiunkt w Katedrze Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jest pomysłodawcą dwóch startupów, wykorzystujących techniki molekularne w badaniach DNA mikrooganizmów, roślin, zwierząt oraz człowieka. Obecnie prezes w spółce NEXBIO, nagradzanej w licznych konkursach za innowacyjność oraz skuteczne łączenie nauki z biznesem.
Zainteresowania skupione wokół wykorzystania narzędzi genetyki molekularnej oraz projektowania testów genetycznych celem analizy DNA m.in. mikroorganizmów zagrażających roślinom uprawnym. Wraz z zespołem startupu NEXBIO opracowuje mobilne laboratorium genetyczne, które w przyszłości umożliwi identyfikację mikroorganizmów w warunkach polowych. Współautor 9 zgłoszeń patentowych. Ukończył wiele szkoleń z zakresu biologii molekularnej, w tym przeprowadzanych w placówkach Polskiej Akademii Nauk, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych. Autor lub współautor kilkudziesięciu prac naukowych oraz prac popularnonaukowych. Redaktor naczelny portalu e-biotechnologia.pl odwiedzanego codziennie przez 3-5 tys. internautów. Zdobywca dwóch wyróżnień w konkursie Skomplikowane i Proste Forum Akademickiego. W latach 2011-2016 opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologów Uniwersytetu Przyrodniczego „BIOM". Udział w 5 projektach naukowych, w tym jednym realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Obecnie kierownik Projektu LIDER (szczegóły pathogen.pl), w którym wraz z zespołem zatrudnionym na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie projektuje oraz waliduje testy molekularne celem identyfikacji patogenów pszenicy.