Робота команди допомоги Україні / Prace Zespołu ds. pomocy Ukrainie

На початку березня в UMCS була створена команда допомоги Україні. Очолює команду проректор із загальних питань dr hab. Arkadiusz Bereza, професор університету. До складу команди також входять: проректор з питань студентів та якості освіти, декани факультетів, заступники ректора з технічних та майнових питань, директори окремих центрів: правового та організаційного, управління нерухомістю, служби освіти та навчання, фізичної культури, промування, прес-секретар, уповноважений ректора з питань допомоги Україні та Даріуш Гавел.

Під час щотижневих зустрічей команди координуються заходи підтримки українських студентів, докторантів та співробітників нашого університету. 25 березня цього року відбулася чергова зустріч, під час якої керівництво університету було поінформовано про проведені на сьогодні заходи щодо підтримки студентів, докторантів та співробітників UMCS, які приїжджають з України.

У нашому університеті на постійній основі здійснюються виплати студентських надбавок, знижок на навчання (за зверненнями студентів, затверджені деканами), приймаються рішення щодо індивідуальної організації навчання. Ми отримуємо запити від українських студентів щодо можливості переведення в UMCS з інших українських вишів для продовження навчання. Запити аналізуються та направляються на окремі факультети. Здійснювався також фінансовий збір та збір гуманітарної допомоги, декілька поїздок було здійснено до України. Центр польської мови та культури для польської діаспори та іноземців організовує безкоштовні курси польської мови, які відвідують понад 220 осіб.

Також університет був залучений до надання юридичної та психологічної допомоги, чим активно користується українська громада. У спільному просторі Хатка Жака проводяться анімаційні заходи для українських дітей та підлітків, а на основі домовленості з міським головою Любліна студентський будинок «Геліос» передано для розміщення біженців із районів, які постраждали від бойових дій.

Університет постійно отримують запити від державних установ, осередків культури чи неурядових організацій на мовну та організаційну підтримку волонтерів UMCS. Наші студенти допомагають, зокрема: Люблінському воєводському управлінню, товариству Homo Faber, центру кризового втручання, лікарням, зокрема: університетській дитячій лікарні на вул. Chodźki та клінічній лікарні № 4 на вул. Jaczewskiego. Члени наукового товариства педагогів та веселих аніматорів при UMCS також сприяють проведенню заходів для дітей та молоді з України в Любліні. Кілька сотень представників нашої академічної спільноти залучені до волонтерської роботи, координованої не лише університетом, а й активно беруть участь у численних акціях як індивідуально, так і на замовлення окремих установ.

До 23 березня 2022 року центр міжнародного співробітництва UMCS отримав кілька десятків резюме науковців та академічних викладачів з українських університетів. CWM підтримує зв'язок з директорами інститутів і деканами з метою аналізу надісланих документів або можливості працевлаштування науковців. Також проректор з науки та міжнародного співробітництва розпочав програму стажування для вчених, які тікають з України. Наш підрозділ також безпосередньо зв’язується з науковцями, надсилаючи їм пропозиції щодо відкритих конкурсів на програми стажування, які фінансуються із зовнішніх джерел.

Також постійно працює спеціальний веб-сайт: www.ukraina.umcs.pl,  з вмістом українською та польською мовами про комплексну діяльність UMCS та різноманітні форми підтримки студентів та докторантів з України. Різні питання, що стосуються поточної ситуації, надсилаються та обробляються на регулярній основі на спеціальну електронну пошту: ukraina@umcs.pl

Ми хочемо щиро подякувати всім членам академічної спільноти за активну участь у всіх формах допомоги та їхні серця. У той же час ми сподіваємося, що підтримка наших східних сусідів буде довгостроковою.

 

Na początku marca na UMCS został powołany Zespół ds. pomocy Ukrainie. Gremium przewodniczy prorektor ds. ogólnych - dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. uczelni. W skład Zespołu wchodzą także: prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dziekani poszczególnych wydziałów, zastępca kanclerza ds. techniczno-majątkowych, dyrektorzy poszczególnych Centrów: Prawno-Organizacyjnego, Gospodarowania Nieruchomościami, Kształcenia i Obsługi Studiów, Kultury Fizycznej, Promocji i ACKiM, rzecznik prasowy, pełnomocnik rektora ds. pomocy Ukrainy oraz Dariusz Gaweł.

Podczas cotygodniowych spotkań Zespołu koordynowane są działania wspierające ukraińskich studentów, doktorantów i pracowników naszej uczelni. 25 marca br. odbyło się kolejne zebranie, podczas którego poinformowano o dotychczasowych czynnościach władz uniwersytetu, podjętych w celu zapewnienia wsparcia studentom, doktorantom, pracownikom UMCS pochodzącym z Ukrainy.

Na naszej uczelni na bieżąco realizowane są wypłaty zapomóg dla studentów, obniżane opłaty za studia (na wnioski studentów zaaprobowane przez dziekanów), a także podejmowane są decyzje o indywidualnej organizacji studiów. Otrzymujemy  zapytania od studentów z Ukrainy nt. możliwości przeniesienia na UMCS z innych uczelni ukraińskich w celu kontynuacji nauki. Zapytania są analizowane i przekazywane na poszczególne Wydziały. Przeprowadzono również zbiórkę finansową i zbiórkę darów rzeczowych, transport których w kilku turach został przekazany za wschodnią granicę. Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców organizuje bezpłatne kursy języka polskiego, w których uczestniczy już ponad 220 osób.

Uczelnia zaangażowała się także w świadczenie pomocy prawnej i psychologicznej, z których aktywnie korzysta ukraińska społeczność. W przestrzeni wspólnej w Chatce Żaka prowadzone są z kolei działania animacyjne dla ukraińskich dzieci i młodzieży, a na podstawie porozumienia z Prezydentem Miasta Lublin dom studencki Helios został przekazany na potrzeby zakwaterowania uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi. 

Do uczelni stale wpływają prośby od instytucji publicznych, jednostek kultury czy organizacji pozarządowych o wsparcie językowe i organizacyjne przez wolontariuszy UMCS. Nasi studenci udzielają pomocy m.in.: Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, stowarzyszeniu Homo Faber, Centrum Interwencji Kryzysowej, szpitalom, w tym: Uniwersyteckiemu Szpitalowi Dziecięcemu przy ul. Chodźki oraz Szpitalowi Klinicznemu nr 4 przy ul. Jaczewskiego. Członkowie Koła Naukowego Pedagogów i Animatorów Zabawy UMCS wspomagają również w prowadzeniu aktywności dla dzieci i młodzieży z Ukrainy na terenie Lublina. Kilkuset przedstawicieli naszego środowiska akademickiego jest zaangażowanych w prace wolontariackie koordynowane nie tylko przez uniwersytet, ale biorą także aktywny udział w licznych akcjach zarówno indywidualnie, jak i na prośbę poszczególnych instytucji.

Do 23 marca br. do Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS wpłynęło kilkadziesiąt CV naukowców oraz nauczycieli akademickich z uniwersytetów ukraińskich. CWM utrzymuje kontakt z dyrektorami Instytutów oraz dziekanami w celu analizy przesłanych dokumentów lub możliwości zatrudnienia naukowców. Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej uruchomił także program stażowy dla naukowców uciekających z terenów Ukrainy. Nasza jednostka kontaktuje się także bezpośrednio z naukowcami, przesyłając im ofertę dot. otwartych naborów wniosków w programach stażowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Cały czas prężnie działa również specjalna strona internetowa: www.ukraina.umcs.pl, na której zamieszczane są treści w językach ukraińskim i polskim dot. kompleksowych działań UMCS oraz różnorodnych form wsparcia studentów i doktorantów z Ukrainy. Na dedykowany e-mail: ukraina@umcs.pl na bieżąco spływają i są procedowane różnorodne sprawy związane z obecną sytuacją.

Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom wspólnoty akademickiej za dotychczasowy, aktywny udział we wszystkich formach pomocy i okazane serce. Mamy jednocześnie nadzieję, że wsparcie naszych wschodnich sąsiadów będzie miało charakter długofalowy.

    Новини/Aktualności

    Data dodania
    29 marca 2022