Кваліфікація громадян України денної форми навчання в UMCS польською та іноземною мовами / Informacja o przeniesieniu studentów z Ukrainy na studia prowadzone w języku polskim i obcym na UMCS

Згідно з розпорядженням ректора Nr 31/2022 від 30.03.2022 про правила кваліфікації громадян України денної форми навчання в UMCS польською мовою та розпорядженням ректора Nr 44/2022 від 13.04.2022 про правила кваліфікації громадян України на денну форму навчання в UMCS іноземною мовою відповідно до ст. 45 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави відбувається на основі наступних принципів:
1) особа, яка претендує на зарахування на навчання, звертається до декану факультету, в тому числі подає декларацію, що є додатком до цього розпорядження;
2) після аналізу документів, поданих кандидатом, деканом приймається одне з наступних рішень:

a)     рекомендує прийняти на навчання із зазначенням програмної різниці, яку треба доздати

b)     рекомендує перевести на навчання після позитивної перевірки досягнутих результатів навчання,

c)     не рекомендує переводити на навчання;

3) при прийнятті рішення, зазначеного в пункті 2а і 2с, декан може попросити про висновок голову комісії даного напрямку навчання;
4) у разі прийняття рішення, зазначеного у підпункті 2b, декан вказує список предметів, з яких має здійснюватися перевірка досягнутих результатів навчання та призначає комісію у складі не менше 3 осіб.
Комісія пропонує рік та семестр даного напрямку навчання, на яку може бути переведений кандидат та теоретично відмінності в програмі навчання.
5) остаточне рішення про вступ на навчання шляхом переведення приймається
ректором.

Відділ навчання та обслуговування іноземних студентів Центр освіти та обслуговування навчання може, надати зацікавленим кандадатам інформацію про освітню пропозицію Університету англійською мовою та на платній основi.

В справах перенесення просимо контактуватися:

Pełnomocnik Rektora UMCS ds. Pomocy Ukrainie - dr Alina Czarnacka alina.czarnacka@mail.umcs.pl; tel. +48 81 537 29 26 Kontakt: ukraina@umcs.pl 

_______________________________________________

W sprawie zasad kwalifikowania obywateli Ukrainy na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Kwalifikowanie obywateli Ukrainy na studia stacjonarne prowadzone w Uniwersytecie w języku polskim w trybie art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa odbywa się na podstawie następujących zasad:
1) osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia zgłasza się do dziekana danego wydziału, w tym składa oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia;
2) po przeanalizowaniu złożonych przez kandydata dokumentów dziekan, o ile złożenie ich jest możliwe, podejmuje jedną z następujących decyzji:
a) rekomenduje przeniesienie na studia wraz ze wskazaniem ewentualnych różnic programowych do uzupełnienia,
b) rekomenduje przeniesienie na studia po przeprowadzonej pozytywnej weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się,
c) nie rekomenduje przeniesienia na studia;
3) przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w pkt 2 lit. a i lit. c, dziekan może zasięgnąć opinii przewodniczącego zespołu programowego dla danego kierunku studiów;
4) w przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w pkt 2 lit. b, dziekan wskazuje wykaz zajęć z których należy przeprowadzić weryfikację osiągniętych efektów uczenia się i powołuje Komisję weryfikacyjną składającą się z co najmniej 3 osób, w tym: co najmniej 1 osoby będącej członkiem zespołu programowego danego kierunku.
Komisja, proponuje rok i semestr danego kierunku na który kandydat może zostać zakwalifikowany oraz ewentualne różnice programowe.
5) ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia na studia w drodze przeniesienia podejmuje
Rektor.

Kontakt: Pełnomocnik Rektora UMCS ds. Pomocy Ukrainie - dr Alina Czarnacka alina.czarnacka@mail.umcs.pl; tel. +48 81 537 29 26 Kontakt: ukraina@umcs.pl 

 

    Новини/Aktualności

    Data dodania
    6 kwietnia 2022