Podstawowe informacje związane z przetwarzaniem danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z siedzibą w Lublinie (20-031), Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, NIP 712-010-36-92, REGON 000001353.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (zwany dalej UMCS) przetwarza dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru indeksu, adresu e-mail, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania aplikacji Mobilny USOS UMCS, a także celach statutowych, archiwalnych i statystycznych oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane będą przetwarzane przez UMCS na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych/RODO), w okresie realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie w okresach dopuszczalnych przepisami prawa lub przewidzianych unormowaniami wewnętrznymi UMCS.

Jednocześnie ADO informuje, że w przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, na podstawie art. 7 ust. 3 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (za pomocą narzędzia dostępnego pod adresem: https://apps.umcs.pl/apps/) oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania i wynika z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. UMCS informuje również, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wyznacza osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl.