USOS pulpitowy - dostęp

Pracownik administracyjny otrzymuje konto do systemu USOS na wniosek przełożonego. 

Kwestie uprawnień do USOS reguluje Zarządzenie nr 30/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/2008 Rektora UMCS z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie zapewnienia właściwej ochrony oprogramowania oraz danych w systemach informatycznych działających w chronionej sieci informatycznej UMCS

Wypełniony i podpisany formularz rejestracji należy dostarczyć do Sekcji ds. Systemów Toku Studiów mailowo na adres usos@umcs.pl lub osobiście:

Wydział Humanistyczny UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4/012B
20-031 Lublin