Lubelska Biblioteka Staropolska. Series Nova - opis projektu


„Lubelska Biblioteka Staropolska. Series Nova”. Edycja krytyczna tekstów staropolskich - kontynuacja serii wydawniczej
- projekt realizowany w latach 2017-2022, finansowany w ramach modułu DZIEDZICTWO NARODOWE Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (11H 16 0082 84).


Najważniejszym celem naukowym projektu "Lubelska Biblioteka Staropolska. Series Nova". Edycja krytyczna tekstów staropolskich – kontynuacja serii wydawniczej jest udostępnienie szerszemu gronu badaczy – polonistom, historykom, teatrologom, historykom, filologom klasycznym, antropologom kultury – tej części staropolskiego dorobku piśmienniczego, która dotąd nie doczekała się nowoczesnego naukowego opracowania.

Projekt zakłada opublikowanie w ramach serii "Lubelska Biblioteka Staropolska. Series Nova" ośmiu edycji krytycznych tekstów staropolskich z obszaru Lubelszczyzny i Małopolski Wschodniej. Edycje krytyczne pozycji wydobytych ze źródeł XVI, XVII i XVIII-wiecznych będą użyteczne do badań z wyżej wymienionych dziedzin i specjalności, ponadto przywrócą do obiegu naukowego i czytelniczego ważne i cenne poznawczo pozycje literackie i piśmiennictwa religijnego. Każdej z edycji towarzyszyć będzie – w formie rozbudowanego "Wstępu" – monografia naukowa tekstu; co istotne, żaden z przewidzianych do naukowego opracowania tekstów takiej monografii nie posiada.

Kolejnym celem projektu jest stymulacja badań interdyscyplinarnych, z pogranicza literatury staropolskiej, teatrologii, historii, mentalności, duchowości, antropologii kultury, historii sztuki ważnych dla kultury polskiej. Efektem prac będzie ożywienie badań nad dziedzictwem umysłowym dawnych ziem województwa lubelskiego (1474-1795).

Jednym z założonych celów jest również ukazanie lokalnych i ogólnopolskich horyzontów oddziaływania piśmiennictwa lubelskiego, zbadanie dotąd nieodkrytych bądź słabo rozpoznanych mechanizmów "inventio", określenie stopnia podatności tej literatury na wpływ idei estetyczno-religijnych renesansu i baroku europejskiego.

Projekt jest kontynuacją badań nad kulturą umysłową i historią Lubelszczyzny, z historycznego województwa lubelskiego oraz Małopolski Wschodniej prowadzonych w ramach serii wydawniczej "Lubelska Biblioteka Staropolska". Seria zainicjowana została w Zakładzie Literatury Staropolskiej (obecnie Zakład Badań Teatralnych i Literatury Staropolskiej) Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2004 roku. Poszczególne tomy wydawane były w ramach programu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki oraz grantów uniwersyteckich. Efektem dotychczasowych prac (do 2016 roku) jest 14 tomów materiałów źródłowych. Równolegle prowadzone jest również seria wydawnicza „Lubelska Biblioteka Staropolska. Monografie”.