KATEDRA UBEZPIECZEŃ I INWESTYCJI

Opis

Kierownik Katedry: dr hab. Teresa H. Bednarczyk, prof. UMCS

HISTORIA KATEDRY

 Z dniem 1 października 2019 roku, na mocy Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, wyodrębniono Katedrę Ubezpieczeń i Inwestycji, jako wewnętrzną jednostkę organizacyjną Instytutu Ekonomii i Finansów. Kierownikiem Katedry została dr hab. Teresa H. Bednarczyk, prof. UMCS. Obecną kadrę Katedry tworzą pracownicy byłego Zakładu Ubezpieczeń w osobach: dr inż. Anna Jańska, dr Lyubov Klapkiv, byłego Zakładu Rynków Finansowych w osobach: dr Roman Asyngier, dr Anna Kasprzak-Czelej, dr Katarzyna Królik-Kołtunik, oraz dr Ilona Skibińska-Fabrowska, która wcześniej była zatrudniona w Laboratorium Praktyki Biznesu w Instytucie Zarządzania na WE UMCS.

 Zakład Ubezpieczeń został powołany przez J.M. Rektora z dniem 1 września 2014 roku jako jednostka organizacyjna Instytutu Ekonomii i Finansów na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Na kierownika Zakładu została powołana dr hab. Teresa H. Bednarczyk. Zakład Ubezpieczeń prowadził działalność dydaktyczną i naukową skoncentrowaną wokół problematyki ubezpieczeń osobowych i majątkowych, zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym, funkcjonowania sektora ubezpieczeniowego i jego roli w gospodarce rynkowej. W latach 2014-2019 pracownikami Zakładu Ubezpieczeń byli: dr Dominika Klimek-Smęt, dr Mirosław Urbanek, dr Lyubov Klapkiv oraz mgr inż. Anna Jańska.

 Zakład Rynków Finansowych powstał w 2000 roku w wyniku wyodrębnienia się z Zakładu Funkcjonowania Gospodarki w Instytucie Ekonomii, kierowanego przez prof. dr hab. Wacława Grzybowskiego. Zakład Rynków Finansowych funkcjonował w ramach Instytutu Ekonomii i Finansów. Kierownictwo Zakładu powierzono dr hab. Henrykowi Mamcarzowi, prof. nadzw. UMCS. Badania naukowe oraz działalność dydaktyczna pracowników Zakładu koncentrowały się na szeroko rozumianej problematyce rynków finansowych, w tym m.in.: rynków nowoczesnych instrumentów finansowych, inżynierii finansowej, funkcjonowaniu rynków giełdowych i pozagiełdowych, instytucji wspólnego inwestowania, grup kapitałowych, inwestycji alternatywnych, strategii inwestycyjnych na rynku kapitałowym. W latach 2000-2019 Pracownikami Zakładu Rynków Finansowych byli: dr Roman Asyngier, dr Janusz Borowiec, dr Anna Kasprzak-Czelej, dr Teresa Kondrakiewicz, dr Stanisław Kondrasiuk, dr Katarzyna Królik-Kołtunik, dr Zbigniew Martyniuk, dr Ewa Widz, dr Agnieszka Wójcik, mgr Bartłomiej Bąk, mgr Piotr Nowaczek.

 

Profil badawczy Katedry Ubezpieczeń i Inwestycji

 Badania naukowe prowadzone w Katedrze dotyczą zarówno aktualnych problemów zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń, jak i rynku finansowego. Można je sprowadzić do sześciu nurtów. Przedmiotem badań w obszarze nurtu pierwszego, czyli ubezpieczeń rynkowych, jest m.in.: wycena przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, rozwój rynku ubezpieczeniowego, dystrybucja ubezpieczeń, powiązania między rozwojem ubezpieczeń a procesami wzrostowymi w sferze realnej gospodarki, rozwój regulacji finansowych, działalność ubezpieczycieli w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Drugi nurt obejmuje badania nad systemem emerytalnym i oszczędnościowymi programami emerytalnymi, w tym nad finansowym przygotowaniem samozatrudnionych do okresu emerytalnego.

Trzeci nurt badawczy koncentruje się na zagadnieniach dotyczących funkcjonowania szeroko rozumianego rynku finansowego, jego instytucji i instrumentów. Szczegółowe badania dotyczą wpływu informacji i zdarzeń rynkowych na notowania instrumentów finansowych oraz współzależności notowań na rynkach giełdowych oraz alternatywnych systemach obrotu.

Czwarty nurt badań naukowych dotyczy zagadnień związanych z bankowością centralną, konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi instrumentami polityki pieniężnej, transmisją impulsów monetarnych do sfery realnej gospodarki, a zwłaszcza wpływu polityki pieniężnej na inwestycje przedsiębiorstw.

Nurt piąty – to eksploracja obszaru związanego z mikroprzedsiębiorstwami oraz aspektami finansowymi ich funkcjonowania, a w szczególności źródłami finansowania, a także wpływem świadomości finansowej właścicieli na funkcjonowanie tych przedsiębiorstw.

Kolejny nurt badawczy, jak również aktywność dydaktyczna, obejmuje problematykę inwestycji alternatywnych. Ponadto działania Pracowników Katedry są związane z organizowaną przez Katedrę Ubezpieczeń i Inwestycji cykliczną konferencją „Inwestycje Alternatywne”.

 

Stopnie i tytuły naukowe uzyskane w Katedrze

 Doktor nauk ekonomicznych (promotor: dr hab. Teresa H. Bednarczyk, prof. UMCS)

 •  Anna Jańska 2020 rok

 Doktoranci w Katedrze (promotor dr hab. Teresa H. Bednarczyk, prof. UMCS)

 • Mgr Agata Szkutnik, tytuł rozprawy doktorskiej: „Behawioralne uwarunkowania decyzji konsumenckich na rynku ubezpieczeń na życie”, promotor pomocniczy dr hab. Mariusz Kicia
 • Mgr Tomasz Pasierbowicz, tytuł rozprawy: „Idea ekonomii współdzielenia na rynku ubezpieczeniowym na przykładzie peer to peer insurance”, promotor pomocniczy dr Ada Domańska
 • Mgr Maciej Raszewski, tytuł rozprawy: „Skuteczność systemów emerytalnych w warunkach zmieniającego się otoczenia”, promotor pomocniczy dr hab. Agnieszka Kister, prof. UMCS
 • Małgorzata Czuchryta, tytuł rozprawy: „Rola banków centralnych w procesie inkluzji finansowej”, promotor pomocniczy dr Ilona Skibińska-Fabrowska

 Organizowane przez Katedrę konferencje i wydarzenia edukacyjne

 •  Od 2019 roku Katedra jest organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Inwestycje Alternatywne. Celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny do wymiany myśli i doświadczeń naukowców oraz praktyków związanych z prowadzonymi badaniami nad rozwojem szeroko rozumianych inwestycji alternatywnych, zarówno z perspektywy teoretyków, uczestników, jak i regulatorów.
 • „Oszczędź sobie na przyszłość” – projekt edukacyjny, adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego, której organizatorem jest Katedra Ubezpieczeń i Inwestycji we współpracy z oddziałem ZUS w Lublinie oraz oddziałem okręgowym NBP w Lublinie organizuje (od 2017 roku odbyło się 12 edycji tego wydarzenia).
 • „Moja kariera w ubezpieczeniach” – projekt edukacyjny adresowany do studentów, mający na celu przybliżenie możliwości rozwoju zawodowego w branży ubezpieczeniowej. W latach 2015-2019 zorganizowano cykl spotkań z profesjonalistami, którzy odnieśli sukces w branży ubezpieczeniowej i zgodzili się podzielić swoim doświadczeniem i wiedzą z młodzieżą studiującą na WE UMCS. 

 Staże naukowo-dydaktyczne pracowników Katedry w zagranicznych ośrodkach naukowych

 •  dr Lyubov Klapkiv – staż naukowo-dydaktyczny w University Grenoble Alpes, Faculty of Economics, Center of Research in Economics, Francja – od 28.04.2022 do 27.07.2022.
 • dr Lyubov Klapkiv – st aż naukowo-dydaktyczny w University Grenoble Alpes, Faculty of Economics, Center of Research in Economics, Francja – od 20.05.2023 do 21.07.2023.

 Międzynarodowa mobilność edukacyjna pracowników Katedry w ramach Erasmus +

 •  dr Lyubov Klapkiv - Université Grenoble Alpes, Francja – grudzień 2019

 Komercjalizacja wyników badań naukowych

 • Opracowanie programu zarządzania ryzykiem dla All service tax sp. z o.o. (dr inż.Anna Jańska)
 • Opracowanie kalkulatora kosztów produkcji w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym dla EXLIBRA Sp. z o.o. (dr inż. Anna Jańska)