Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Teresa Bednarczyk

dr hab. Teresa Bednarczyk
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA UBEZPIECZEŃ I INWESTYCJI
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
(81) 537-51-72
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.umcs.pl
Konsultacje
Moje konsultacje na platformie MC Teams w semestrze letnim rok. akadem. 2021/22
kod do zespołu na MC Teams 6yycgrk

środa 13.00 - 14.30
czwartek 11.30-13.00

Mile widziany kontakt mailowy.

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 615
20-031 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

 • Systemy emerytalne i oszczędnościowe programy emerytalne
 • Przemiany zachodzące na rynku ubezpieczeń gospodarczych
 • Powiązania między rozwojem ubezpieczeń a procesami wzrostowymi w sferze realnej gospodarki
 • Związki ubezpieczycieli z bankami oraz z rynkiem kapitałowym
 • Ryzyko systemowe a działalność sektora ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego
 • Innowacje na rynku ubezpieczeniowym

 

ORCID ID: 0000 0002 9340 6864


Działalność naukowa

 

Opublikowane monografie naukowe:

 1. Bednarczyk T.H., I. Skibińska-Fabrowska, Finansowe przygotowanie samozatrudnionych do okresu emerytalnego, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2021.
 2. Bednarczyk T.H., K. Bielawska, B. Jackowska, E. Wycinka, Ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju ubezpieczeń, Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2019.
 3. Bednarczyk T.H.,Wpływ działalności sektora ubezpieczeniowego na wzrost gospodarczy, Wyd. UMCS, Lublin 2012  [Rozprawa habilitacyjna wyróżniona w IV edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych w kategorii: Prace habilitacyjne – listopad 2014]
 4. Bednarczyk T.H.,Instrumenty wspierania eksportu. Kredyty i ubezpieczenia, PWE, Warszawa 2000.
 5. Bednarczyk T.H. (red.), Finanse z perspektywy młodego badacza. Współczesne problemy ubezpieczeń i bankowości, Wydawnictwo Naukowe UMCS, Lublin 2016, ISBN 978-83-7784-890-6
 6. Bednarczyk T.H. (red.), Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty. Wybrane problemy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015 (stron 429), ISBN 978-83-7784-688-9
 7. Bednarczyk T.H., Korzeniowska A. (red),  Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo. UMCS, Lublin 2014.

Prace naukowe opublikowane w 2021 roku

 1.  Bednarczyk T.H., I.Skibińska-Fabrowska,  A. Szymańska,  An Empirical Study on the Financial Preparation for Retirement of the  Independent Workers for Profit in Poland, „ Risks” 2021, nr 9: 160.  https://doi.org/10.3390/risks909016  [70 pkt.]
 2. Szymańska A., T.H. Bednarczyk, J. Szymański, Life Insurance Distribution Models in EU Countries, [w:] Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference, 23-24 November 2021, Seville, Spain, Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic, Ed. Khalid S. Soliman, s. 4762-4774, ISBN: 978-0-9998551-7-1 ISSN: 2767-9640, indeksowane przez  Web of Science [70 pkt]
 3. Bednarczyk T.H., A. Szymańska, Rola ubezpieczeń w strategiach zarządzania ryzykiem współczesnych przedsiębiorstw, „Finanse i Prawo Finansowe” 2021, vol  2 (30 ), s. 7-24 https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.30.01    [40 pkt.]

Prace naukowe opublikowane w 2019 roku:

       1.Bednarczyk T.H., K. Bielawska, B. Jackowska, E. Wycinka, Ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju ubezpieczeń, Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2019.

      2. Pawłowicz L., M. Penczar, T. H.Bednarczyk, EKF macroeconomic consensus: forecasts, threats, opportunities and recommendations, „Bezpieczny Bank/Safe Bank” 2019, nr 4 (77), s. 110-126.

       3. Bednarczyk T.H.,  A. Szkutnik, Zarządzanie wizerunkiem zakładu ubezpieczeń w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu [w:] Efektywność funkcjonowania regionów i przedsiębiorstw Kontekst finansowy, legislacyjny, menedżerski i wizerunkowy, A. Paździor (red.), Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2019.

       4. Bednarczyk T.H., Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, „Equity release w finansach gospodarstw domowych osób starszych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018, 247 stron – artykuł recenzyjny, „ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE. Konsument na rynku usług finansowych/Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection” 2019, nr 3 (33), s. 109-116.        

Prace opublikowane w 2018 roku

 1. Bednarczyk T.H., Stymulowanie oszczędności emerytalnych na przykładzie KiwiSaver, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, Sectio H OECONOMIA” 2018, Vol. 52 (1), s. 19-27. ISSN 0459-9586; DOI:10.17951/h.2015.59.2.33
 2. Bednarczyk T.H., Pasierbowicz T., „Peer-to-Peer Insurance – Innovation, Revolution or Return to the Roots”, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2018, tom XIX, zeszyt 3, część II, ss.19-29, Wyd. SAN,  ISSN 2543-8190
 3. Bednarczyk T.H., 2018, "How does the pension system in Poland prevent old-age poverty?," Proceedings of Economics and Finance Conferences, International Institute of Social and Economic Sciences, s. 71-78, ISBN 978-80-87927-77-9, ISSN 2336-6044, DOI: 10.20472/EFC.2018.010.005, Indexed in: Google Scholar, Research Bible, Research Gate and RePEc.
 4. Szymańska A., Bednarczyk T.H., Klapkiv J., Rozwój dystrybucji ubezpieczeń majątkowych online w Polsce w latach 2005-2016, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2018, nr 5 (818), s. 82-94, ISSN 0860–6846
 5. Bednarczyk T.H, Laskowska I., Wieteska S., Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania,Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2018, nr 533, s. 31-43, DOI: 10.15611/pn.2018.533.23, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041

Prace opublikowane w 2017 roku

 1. Bednarczyk TH. Raszewski M.,  Deficyt finansów emerytalnych w Polsce i jego podłoże, „Polityka Społeczna” 2017, nr 10, s. 13–19, ISSN 0137–4729
 2. Bednarczyk T.H., Stymulowanie prywatnych oszczędności emerytalnych na przykładzie Kanady i Nowej Zelandii [w:] Ubezpieczenia i finanse. Rozwój i perspektywy, red. A. Szymańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 17-31, ISBN 978-83-8088-628-5; e-ISBN 978-83-8088-629-2
 3. Bednarczyk T.H., Przesuwanie granic ubezpieczalności ryzyka [w:] Ubezpieczenia we współczesnym świecie. Problemy i tendencje. Księga Jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy Profesor Wandy Ronki-Chmielowiec i 10-lecia Katedry Ubezpieczeń, red. I. Kwiecień, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 47-58;ISBN 978-83-7695-651-0
 4. Bednarczyk T.H.,  Miejsce i rola ubezpieczeń w strategiach zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw, red. R. Dankiewicz, A. Ostrowska-Dankiewicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, s. 41-55, ISBN 978-83-7934-139-9

Prace opublikowane w 2016 roku

 1. Bednarczyk T.H., Mikroubezpieczenia – innowacja produktowa czy powrót do korzeni? [w:] Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI w.,Prace Naukowe UE we Wrocławiu” 2016, nr 415, s. 23-32. ISSN 1899-3192; e-ISSN 2392-0041; ISBN 978-83-7695-571-1
 2. Bednarczyk  T.H., Ł.Szwedo, Kanadyjski system emerytalny – model do naśladowania? „ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, Sectio H OECONOMIA” 2016, Vol 50, No 4, s. 25-38 (po 50%). ISSN 0459-9586; DOI:10.17951/h.2015.59.2.33;

 3. Bednarczyk T.H., Rodzaje ubezpieczeń [w:] Ubezpieczenia, (red.) W. Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 30-44, ISBN 978-83-255-6078-2; ISBN ebook 978-83-255-6079-9

 4. Bednarczyk T.H., Funkcje ubezpieczeń i ich znaczenie w gospodarce [w:] Ubezpieczenia, (red.) W. Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 45-52, ISBN 978-83-255-6078-2; ISBN ebook 978-83-255-6079-9

 5. Bednarczyk T.H., Pośrednictwo ubezpieczeniowe [w:] Ubezpieczenia, (red.) W. Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 126-144. ISBN 978-83-255-6078-2; ISBN ebook 978-83-255-6079-9

Prace naukowe opublikowane w 2015 roku:

 1. Bednarczyk T.H.,Nadzór makroostrożnościowy – wyzwania dla sektora ubezpieczeniowego, „STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA” 2015, vol.3, no. 12, s. 24-39, indeksowane w bazach: BazEkon oraz CEJSH, ISSN dla wersji drukowanej 2300-5254 i numer ISSN dla wersji elektronicznej 2449-9099.
 2. Bednarczyk T.H., Jańska A., Innovation Rankings - the Position of  Poland Compared with Other Countries Undergoing Transformation [w:]  Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society, MakeLearn 2015,Bari maj 2015, s. 731-738. ISSN 2232-3309, ISBN 978-961-6914-13-0 (pdf), http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-13-0/papers/ML15-142.pdf
 3. Bednarczyk T.H., Jańska A., Innowacje produktowe i procesowe w obszarze ubezpieczeń majątkowych dla osób fizycznych, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, Sectio H OECONOMIA, Vol. XLIX, 4, Lublin 2015, s. 45-56. ISSN 0459-9586; DOI:10.17951/h.2015.49.4.45
 4. Bednarczyk T.H., Jańska A.,  Innowacyjność polskiej gospodarki i rozwój ubezpieczeń na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, [w:] Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń, red. W. Sułkowska, G. Strupczewski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015, s. 85-98, ISBN 978-83-7561-595-1
 5. Bednarczyk T.H.,Wyzwania demograficzne dla systemów emerytalnych w Unii Europejskiej, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, Sectio H OECONOMIA, Vol. XLIX, 2 Lublin 2015, s. 33-50. ISSN 0459-9586; DOI:10.17951/h.2015.59.2.33

Prace naukowe opublikowane w 2014 roku

 1. Bednarczyk T.H., The systemic relevance of the reinsurance industry, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu” 2014, nr 342, s. 28-36.

 2. Bednarczyk T.H., Dostosowywanie systemów emerytalnych do zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych oraz kontrowersje z tym związane, [w:] Systemy ubezpieczeń społecznych - między solidaryzmem a indywidualizmem, red. M. Żukowski, wydawnictwo ZUS, Warszawa 2014
 3. Bednarczyk T.H., Czy sektor ubezpieczeniowy kreuje ryzyko systemowe, STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 11 (260) s. 7-17.