KATEDRA MYŚLI POLITYCZNEJ

Kontakt

Aktualne wyniki naszych badań oraz działań naukowych są prezentowane na naszym Fanpage’u

Opis

Historia

Dzieje Katedry Myśli Politycznej sięgają początków lat 80. XX w., kiedy w ramach Międzyuczelnianego Instytutu Nauk Politycznych w Lublinie powstał zespół naukowo-badawczy myśli politycznej. Wkrótce zmienił nazwę na Zakład Myśli Politycznej XIX i XX wieku, a następnie Zakład Myśli Politycznej. Jego kierownikiem został Prof. dr hab. Jan Jachymek, wicedyrektor, potem dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Nauk Politycznych, następnie pierwszy dziekan Wydziału Politologii. Od 2009 r. funkcję kierownika pełni Prof. dr hab. Ewa Maj, w latach 2005-2012 prodziekan Wydziału Politologii. W październiku 2019 r. w wyniku zmiany struktury Wydziału Politologii (od października 2019 r. Wydziału Politologii i Dziennikarstwa) Zakład przekształcił się w dwudyscyplinową Katedrę Myśli Politycznej, zrzeszającą badaczy podejmujących badania w zakresie nauk o polityce i administracji oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach.
Pierwsze protokołowane zebranie pracowników Zakładu Myśli Politycznej miało miejsce 2 stycznia 1984 r., do maja 2022 r. odbyło się 294 zebrań o profilu seminariów doktorsko-habilitacyjnych z udziałem badaczy z innych ośrodków naukowych z: Białegostoku, Chełma, Gdańska, Kielc, Krakowa, Rzeszowa, Siedlec, Warszawy, Wrocławia.

W Zakładzie Myśli Politycznej pracowali m.in. Prof. dr hab. Jan Jachymek (wieloletni dyrektor, następnie dziekan Wydziału Politologii, obecnie na emeryturze), Jego Magnificencja Rektor UMCS Prof. dr hab. Stanisław Michałowski (obecnie kierownik Katedry Administracji Publicznej), Prof. dr hab. Włodzimierz Mich (obecnie Katedra Dziennikarstwa), Prof. dr hab. Antoni Mieczkowski (obecnie na emeryturze), Śp. Prof. dr hab. Waldemar Paruch (kierownik Katedry Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji), Prof. dr hab. Krystyna Trembicka (obecnie w Katedrze Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji), Prof. dr hab. Alicja Wójcik, Dr Zbigniew Adamowicz.

Tematyka badań

Badania podejmowane w Katedrze Myśli Politycznej koncentrują się na:

- podmiotach myśli politycznej: instytucjonalnych i personalnych,

- kategoriach myśli politycznej,

- teorii myśli politycznej,

- komunikowaniu politycznym w starych i nowych mediach,

- prasie politycznej dawniej i współczesnej.

Pracownicy Katedry Myśli Politycznej zajmują się także między innymi: relacjami pomiędzy polityką a mediami społecznościowymi, biografistyką polityczną, mediami i publicystyką polityczną, historią najnowszą Polski i powszechną, dziejami agraryzmu oraz ideologii narodowej, dyplomacją, problematyką bezpieczeństwa państwa w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych, stosunkami polsko-słowackimi, polityką zagraniczną Słowacji, myślą geopolityczną, stosunkami polsko-rosyjskimi, systemem partyjnym Federacji Rosyjskiej, ruchami politycznymi w Polsce i Europie: chadeckim, ludowym, narodowym.

Wykaz osobowy

W Katedrze Myśli Politycznej zatrudnionych jest dziewięć osób.

Kierownik: Prof. dr hab. Ewa Maj

Pracownicy: Dr hab. Aneta Dawidowicz, prof. UMCS, Dr hab. Ewelina Podgajna, prof. UMCS, Dr hab. Marcin Wichmanowski, Dr Łukasz Jędrzejski, Dr Eleonora Kirwiel, Dr Łukasz Lewkowicz, Dr Kamil Mazurek, Dr Anna Szwed-Walczak. W bieżącej działalności Katedry systematycznie bierze udział Prof. em. Alicja Wójcik.

Najważniejsze osiągnięcia

Przy Katedrze Myśli Politycznej ukształtowała się rozpoznawalna w Polsce lubelska szkoła systematyki myśli politycznej polskich głównych nurtów ideowo-politycznych od przełomu XIX i XX wieku po czasy współczesne. Prace powstałe w efekcie jej działania zostały przychylnie przyjęte przez środowisko badaczy w kraju i zagranicą. Publikacja Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918-1939, nagrodzona przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, ukazała się też w języku angielskim (More than Independence. Polish Political Thought 1918-1939, ed. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2003).

Wiele publikacji pracowników Katedry Myśli Politycznej uzyskało nagrody JM Rektora UMCS, ale też instytucji pozauczelnianych m.in. monografie autorstwa Ewy Maj, Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918-1939, Lublin 2010 (Nagroda Indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2011) czy Anety Dawidowicz, Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928–1939. Wspólnota ideału czy alternacja koncepcjiLublin 2017 (Nagroda im. Profesora Jana Baszkiewicza 2019).

Rezultaty badań pracowników Katedry Myśli Politycznej są rozpowszechniane w postaci publikacji książkowych, których dotychczas ukazało się 85, a także w trakcie zorganizowanych przez Zakład/Katedrę 25 konferencji naukowych.

Wybrane najnowsze opracowania zbiorowe:

 • Myśl polityczna w społeczeństwie informacyjnym, red. E. Maj, E. Kirwiel, E. Podgajna, Lublin 2015.
 • 120 lat polskiego ruchu ludowego, red. E. Podgajna, M. Kuranc-Szymczak, Warszawa 2016.
 • Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”. Rozważania o partii z perspektywy stulecia, red. M. Wichmanowski, Lublin-Warszawa 2016.
 • Bezpieczeństwo Europy – bezpieczeństwo Polski, t. 1, red. E. Maj, K. Mazurek, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Lublin 2016.
 • Bezpieczeństwo Europy – bezpieczeństwo Polski, t. 2, red. E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Lublin 2016.
 • Bezpieczeństwo Europy – bezpieczeństwo Polski, t. 3, Organizacje paramilitarne we współczesnym świecie, red. A. Szwed-Walczak, Ł. Lewkowicz, Ł. Jędrzejski Lublin 2016.
 • Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski, t. 4, Segmenty bezpieczeństwa w wiekach XX i XXI, red. E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, Lublin 2017.
 • Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski, t. 5, Metamorfozy bezpieczeństwa. Teraźniejszość i przeszłość, red. E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, Lublin 2017.
 • Komunikowanie polityczne, red. E. Maj, E. Podgajna, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, Lublin 2017.
 • Myśl polityczna – demokracja – wolność. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Jachymkowi z okazji 80. rocznicy urodzin, red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna, M. Wichmanowski, Lublin 2019.
 • Państwo niepodległe. Twórcy – strategie – komunikacja społeczna, red. A. Dawidowicz, E. Maj, Lublin 2019.
 • Political Music: Communication and Mobilizationeds. A. Szwed-Walczak, T. Bichta, Berlin 2021.
  Political Music: Legitimization and Contestationeds. T. Bichta, A. Szwed-Walczak, Berlin 2021.
 • Zdrowie publiczne w myśli i działalności politycznej - perspektywa historyczna i współczesna, red. Ł. Lewkowicz, A. Szwed-Walczak, Lublin 2022.

Wybrane monografie autorskie:

 • Dawidowicz A., Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928-1939. Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji, Lublin 2017.
 • Jęrzejski Ł., Państwo i społeczeństwo w Polskiej Kronice Filmowej 1944-1956. Obrazy komunikowania politycznego, Lublin 2020.
 • Kirwiel E., Kresy Północno-Wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939: oblicze polityczne, Lublin 2011.
 • Lewkowicz Ł., Euroregiony na pograniczu polsko-słowackim. Geneza i funkcjonowanie, Lublin 2013.
 • Lewkowicz Ł., Federacja Rosyjska w polityce wewnętrznej i zagranicznej Republiki Słowackiej (1993-2020), „Prace Centrum Europy Wschodniej UMCS", Lublin 2020.
 • Lewkowicz Ł., Niewykorzystane sąsiedztwo? Ukraina w polityce zagranicznej Republiki Słowackiej (1993-2020)„Prace IEŚ” 2021, nr 7.
 • Maj E., Political Communication of National Democracy, Lublin 2013.
 • Maj E., Juchnowski, J, Sielezin J.R., The Image of „White” and „Red” Russia In the Polish Political Thought of the 19th and 20th Century. Analogies and Parallels, Berlin 2018.
 • Maj E., Dziennikarki prasy dla kobiet w Polsce 1918-1939. Portret zbiorowy na podstawie publicystycznego samoopisu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020.
 • Mazurek K., Facebook Od portalu społecznościowego do narzędzia polityki, Lublin 2018.
 • Podgajna E., Myśl polityczna Wincentego Witosa 1874-1945, Lublin 2018.
 • Szwed-Walczak A., Obraz wroga Polski we współczesnej politycznej prasie narodowej, Lublin 2019.
 • Wichmanowski M., Myśl polityczna Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast” 1913/14-1931, Lublin 2017.

Pracownicy Katedry Myśli Politycznej aktywnie angażują się w pracę na rzecz towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, European Rural History Organization. Aktywizują się również w społeczności lokalnej w ośrodkach regionalistycznych, prezentując wyniki badań na zaproszenia organizacji społecznych czy przeprowadzając warsztaty w ramach wolontariatu.

Pracownicy Katedry Myśli Politycznej są beneficjentami grantów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (dr hab. Aneta Dawidowicz,prof. UMCS, dr Łukasz Lewkowicz).