Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Aneta Dawidowicz

dr hab. Aneta Dawidowicz
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA MYŚLI POLITYCZNEJ I KOMUNIKOWANIA POLITYCZNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e7092f5878c28a04739fec1
Konsultacje

Dyżury i konsultacje w semestrze letnim r. ak. 2022/2023 


środa - godz. 11.20-12.50, (stacjonarnie) pokój A.5.16 


zdalnie - czwartek - godz. 9.00-10.30 - konsultacje na platformie MS Teams, po uprzednim umówieniu się drogą e-mail (kod do zespołu 4usb0vr).


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 

Adres

Ul. Głęboka 45, pokój A.5.16
20-612 Lublin

O sobie

 

Wykształcenie i zatrudnienie: 

1995-2000 - Studia wyższe magisterskie (5-letnie) na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

2000 - Tytuł magistra w zakresie politologii, specjalność społeczno-ustrojowa, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 29 maja 2000 r., tytuł pracy magisterskiej: „Myśl polityczna Narodowej Demokracji do 1918 roku”, promotor: prof. dr hab. Alicja Wójcik.

2001 - 2005 - studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce na Wydziale Politologii UMCS

2005 - Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 29 czerwca 2005 r., tytuł rozprawy doktorskiej: „Zygmunt Balicki (1858-1916). Działalność i myśl polityczna”, promotor: prof. dr hab. Alicja Wójcik, recenzenci: prof. dr hab. Bogumił Grott (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Ewa Maj (UMCS).

2005 - zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Myśli Politycznej na Wydziale Politologii UMCS

2017 - Doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (15 grudnia 2017 r.)

2021 - awans na stanowisko profesora uczelni

 


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

- polska myśl polityczna XIX i XX wieku,

- współczesna polska myśl polityczna, 

- komunikowanie idei politycznych,

- biografistyka,

- publicystyka polityczna,

- myśl narodowa i nacjonalistyczna w Polsce,

- prasa polityczna

- historia najnowsza Polski

  Granty:

Uzyskany grant badawczy:

Grant badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr UMO - 2013/09/B/HS5/00016

Tytuł projektu: Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928-1939

KONKURS NCN, OPUS 5, Dr Aneta Dawidowicz – kierownik projektu

Realizacja: lata 2014 – 2017

Wyniki projektu zostały upowszechnione w monografii książkowej: Aneta Dawidowicz, Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928-1939. Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji, Wydawnictwo Uniersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, ss. 409. 

 Nagrody i wyróżnienia: 

11 II 2019 - Nagroda im. Profesora Jana Baszkiewicza 

Rada Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego przyznała doktor habilitowanej Anecie Dawidowicz, na wniosek Kapituły, nagrodę drugiego stopnia w konkursie na najlepszą monograficzną książkę naukową z zakresu nauk o polityce autorstwa polskiego badacza wydaną w Polsce w 2017 r. za książkę: pt. Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928–1939. Wspólnota ideału czy alternacja koncepcjiLublin 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 409.

2018 - Nagroda indywidualna drugiego stopnia JM Rektora UMCS za monografię: Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928-1939. Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji, Lublin 2017.

2018 - Wyróżnienie Dziekana Wydziału Politologii UMCS za osiągnięcia naukowo-badawcze w latach 2013-2016, 

2007 - Nagroda indywidualna JM Rektora UMCS za monografię: Zygmunt Balicki 1858-1916. Działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu, Kraków 2006. 

Publikacje naukowe (wybrane)

Ponad 100 publikacji (monografie, artykuły w czasopismach i inne).

Wybór najważniejszych publikacji:

Monografie książkowe:

Aneta Dawidowicz, Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928-1939. Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, ss. 409. 

Aneta Dawidowicz, „Zygmunt Balicki (1858-1916). Działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu”, Zakład Wydawniczy »NOMOS», Kraków 2006, ss. 302.

Monografia współautorska:

Aneta Dawidowicz, Ewa Maj, Anna Szwed-Walczak, Prasa Narodowej Demokracji 1893-1939. Tytuły prasowe, wydawcy i dziennikarze, motywy publicystyczne. Tom 1: A-D, Lublin 2022, ss. 353.

 Redakcja naukowa opracowań zbiorowych:

  1. Prasa Narodowej Demokracji 1886-1939, pod redakcją naukową Anety Dawidowicz, Ewy Maj, Lublin 2010, Wyd. UMCS, ss. 597.
  2. Prasa Narodowej Demokracji, od 1939 do początków XXI wieku”, tom 2, pod redakcją naukową Anety Dawidowicz, Ewy Maj, Lublin 2010, Wyd. UMCS.
  3. Prasa Narodowej Demokracji. Publicyści, tom 3, red. nauk. Ewa Maj, Aneta Dawidowicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012,
  4. Prasa Narodowej Demokracji. Prasa lokalna, regionalna, środowiskowa, tom 4, redakcja naukowa Ewa Maj, Aneta Dawidowicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
  5. Europejskie inspiracje myśli politycznej w Polsce od XIX do XXI wieku. Recepcja – kontynuacja – interpretacja, redakcja naukowa Ewa Maj, Aneta Dawidowicz, Łukasz Lewkowicz, Anna Szwed, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
  6. Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce – wartości w polityce, red. naukowa Ewa Maj, Aneta Dawidowicz, Marcin Wichmanowski, Lublin 2013, Wydawnictwo UMCS.
  7. Państwo niepodległe. Twórcy - strategie - komunikacja społeczna, red. naukowa Aneta Dawidowicz, Ewa Maj, Lublin 2019, Wydawnictwo UMCS. 

   Wybrane artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych:

Aneta Dawidowicz, „Tygodnik Powszechny” wobec kampanii wyborczej w 2007 roku, „Athenaeum Political Science” vol. 19/ 2008, s. 151-161.

Aneta DawidowiczStan badań nad dziejami i myślą polityczną Narodowej Demokracji, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 2012, vol. 33, s. 235-251.


Aneta Dawidowicz, Polityka społeczna w myśli politycznej Narodowego Odrodzenia Polski, Polskiej Wspólnoty Narodowej-Polskiego Stronnictwa Narodowego i Obozu Narodowo-Radykalnego, „Politeja”, Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, nr 28, s. 387-414.


Aneta DawidowiczNarodowe Odrodzenie Polski. Oblicze ideowe nacjonalistycznej partii politycznej, „Polityka i Społeczeństwo” 2014, nr 3 (12), s. 58-70. 

Aneta Dawidowicz, Pozycja ustrojowa władzy wykonawczej w świetle poglądów ideologów Stronnictwa Narodowego do 1939 roku, Białostockie Studia Prawnicze”, Białystok Legal Studies,2016, zeszyt 20/B, s. 119-129.

Aneta Dawidowicz, The position of women in social life in the light of the National Party's political thought, "Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych" 2018, nr 2 (5), s. 79-99.

Dawidowicz, A. (2019). The role of Christian values in the political thought of the National Party in Poland (1928–1939). "Journal of the Belarusian State University. History", (1), 95-101. 

Dawidowicz Aneta, A dispute between “the Younger” and “the Older” about the economic model of the national movement between 1928 and 1939 (arguments exchanged in the press), „Studia Politologiczne” Political Science Studies, 2019, Vol. 52, s. 251-264. 

Aneta Dawidowicz, Recepcja twórczości Mikołaja Bierdiajewa w myśli politycznej polskiego nacjonalizmu w latach trzydziestych XX wieku, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2021, Vol. 56, Nr 1, s. 47-68.  

 Aneta Dawidowicz, A Vision of the State’s Political System in the Political Th ought of the National Party between 1928 and 1939, „Polish Political Science Yearbook”, vol. 48(2) (2019), s. 330–344; PL ISSN 0208-7375. 

Aneta Dawidowicz, National education and educational ideal in political thought of the National Party (1928-1939); POLITEJA, No 4(61), 2019, pp. 503-522;

Aneta Dawidowicz, The Nation in the Political Thought of the National Party (1928-1939) „HISTORIA I POLITYKA” „History and Politics” 2019 , nr 28 (35), pp. 125-141.

Aneta Dawidowicz, Dziennik: źródło w badaniach myśli politycznej. Recepcja praktyki i ideologii komunistycznej w świetle dzienników Marii Dąbrowskiej (1945-1965), “Wrocławskie Studia Politologiczne” 2020, nr 28, s. 175-190. 

 Aneta Dawidowicz, Akademickie periodyki narodowe. Z dziejów prasy Narodowej Demokracji (do 1939 roku), “Studia Politologiczne” 2021, Vol. 59, s. 262-279.  

Wybrane rozdziały w recenzowanych monografiach naukowych: 

Aneta Dawidowicz, Zygmunt Balicki jako nacjonalista laicki, [w:] Nacjonalizm czy nacjonalizmy? Funkcja wartości chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznych, red. nauk. Bogumił Grott, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2006, s. 229-246.


Aneta Dawidowicz, Myśl niepodległościowa, [w:] Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe, red. nauk. Ewa Maj, Alicja Wójcik, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 13-36.


Aneta Dawidowicz, Poglądy ideowo-polityczne środowiska katolików świeckich na łamach „Tygodnika Powszechnego” (1945-1953), [w:] Oblicze polityczne regionów Polski. Elity i społeczeństwo, red. nauk. Małgorzata Dajnowicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2008, s. 75-88.


 Aneta Dawidowicz, „Tygodnik Powszechny” wobec kwestii antysemityzmu w Polsce powojennej (1945-1947), [w:] Idee, państwo, ludowcy, red. nauk. Ewa Maj, Stanisław Michałowski, Alicja Wójcik, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 369-381.


Aneta Dawidowicz, Droga do wolności Polski w myśli politycznej Narodowej Demokracji na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Piłsudczycy i narodowcy a niepodległość Polski, red. nauk. Bogumił Grott, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, Oświęcim 2009, s. 159-171.


Aneta Dawidowicz, Problematyka ziemiańska na łamach „Przeglądu Narodowego” w latach 1908-1914 i 1919-1921, [w:] Anachroniczna kasta czy nowocześni obywatele? Problematyka ziemiańska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku, red. nauk. Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 37-54.


Aneta Dawidowicz, Problematyka chłopska na łamach „Przeglądu Narodowego” w latach 1908-1914 i 1919-1921 [w:] Egoistyczna klasa czy odpowiedzialni współobywatele? Problematyka chłopska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku, red. nauk. Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Marcin Wichmanowski, Lublin 2010, s. 35-50.


Aneta Dawidowicz, „Przegląd Narodowy” 1908-1914; 1919-1921, [w:] Prasa Narodowej Demokracji 1886-1939, tom 1, red. nauk. Aneta Dawidowicz, Ewa Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 49-66.


Aneta Dawidowicz, Liberalizm jako zagrożenie narodu w poglądach wczesnej endecji, [w:] Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka-Religia-Etos, red. Bogumił Grott, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2010, s. 95-106.


Aneta Dawidowicz, Dychotomiczna wizja rzeczywistości politycznej w polskiej myśli narodowej i nacjonalistycznej po 1989 roku, [w:] Idee w procesie kształtowania współczesnej rzeczywistości polskiej. Nacjonalizm, red. nauk. Michał Śliwa, Ewa Maj, Magdalena Mikołajczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, s. 101-112.

Aneta Dawidowicz, Demokracja i liberalizm w poglądach ideologów Stronnictwa Narodowego 1928-1939, [w:] Ustrój państwa w polskiej myśli politycznej XX – XXI wieku, red. nauk. Arkadiusz Lewandowski, Arkadiusz Meller, Witold Wojdyło, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, s. 53-65.

Aneta Dawidowicz, Tradycja i przeszłość w myśli politycznej Narodowej Demokracji 1918-1939, [w:] Nacjonalizmy różnych narodów. Perspektywa politologiczno-religioznawcza, red. nauk. Bogumił Grott, Olgierd Grott, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 97-115.


Aneta DawidowiczUpadek jest głęboki, ratunek jest w nas samych”. Inteligencja na łamach „Awangardy” i „Awangardy Państwa Narodowego” w latach 1927-1939, [w:] Elita narodu czy biurokratyczna kasta? Problematyka inteligencji na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku, red. nauk. Ewa Maj, Marcin Wichmanowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 93-110.

Aneta DawidowiczZygmunt Wasilewski (1865-1948). Publicysta, dziennikarz, organizator systemu prasowego Narodowej Demokracji, [w:] Prasa Narodowej Demokracji. Publicyści, Tom 3, red. nauk. Ewa Maj, Aneta Dawidowicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 71-90.


Aneta Dawidowicz, Jędrzej Giertych jako nacjonalista chrześcijański, [w:] Kościół, religia, myśl katolicka, Studia i szkice, red. nauk. Ewa Maj, Joanna Sanecka-Tyczyńska, Marcin Wichmanowski, Alicja Wójcik, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 101-121.

Aneta DawidowiczIdea kryzysu kultury w myśli politycznej Narodowej Demokracji do 1939 roku, [w:] Nauka, edukacja. Kultura w polskiej myśli politycznej XX – XXI wieku, red. nauk. Marcin Wichmanowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 165-190.


Aneta Dawidowicz, Idee i wartości w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego w latach 1928-1939, [w:] Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce – wartości w polityce, red. naukowa Ewa Maj, Aneta Dawidowicz, Marcin Wichmanowski, Lublin 2013, Wydawnictwo UMCS, s. 247-264.


Aneta Dawidowicz, Niezłomność czy ustępstwa? Rozwój prasy katolickiej w Polsce Ludowej po 1945 roku, [w:] PRL czyli Polska w drugiej połowie XX wieku. Studia i szkice naukowe oraz materiały źródłowe. Praca zbiorowa, red. nauk. Ewa Maj, Jerzy Gryz, Eleonora Kirwiel, Marcin Wichmanowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 189-208.
31.             

Aneta Dawidowicz, Inspiracje i recepcje zewnętrzne w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego, [w:] Europejskie inspiracje myśli politycznej w Polsce od XIX do XXI wieku. Recepcja – kontynuacja – interpretacja, redakcja naukowa Ewa Maj, Aneta Dawidowicz, Łukasz Lewkowicz, Anna Szwed, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 241-260

Aneta Dawidowicz, Poznańska „Awangarda” w latach 1927-1933, [w:] Prasa Narodowej Demokracji. Prasa lokalna, regionalna, środowiskowa, Tom 4, red. nauk. Ewa Maj, Aneta Dawidowicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 189-200.


Aneta DawidowiczReperkusje idei powstańczych w publicystyce politycznej Narodowej Demokracji (do 1939 roku), [w:] Piekło i niebo Polaków. Powstania narodowe, bunty i rewolucje. Inspiracje – kontynuacje – spory – pamięć, tom 1, red. nauk. Tomasz Sikorski, Michał Śliwa, Adam Wątor, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2014, s. 161-172.


Aneta Dawidowicz, Idea narodu w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego (1928-1939),[w:] Sen o potędze. Bezpieczeństwo. Suwerenność. Mocarstwowość. Rzeczpospolita Polska 1918-1939, red. nauk. E. Maj, J. Gryz, E. Kirwiel, E. Podgajna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 319-338.


Aneta Dawidowicz, Dorobek historiografii ruchu narodowego w Polsce. Stan badań, [w:] Myśl polityczna w społeczeństwie informacyjnym, red. nauk. Ewa Maj, Eleonora Kirwiel, Ewelina Podgajna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 425-447.


Aneta Dawidowicz,Demaskatorka hipokryzji. Kwestia kobieca w publicystyce społecznej Ireny Krzywickiej (1924-1939), [w:] Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX-XXI wiek), tom 1,red. nauk. Urszula Kozłowska, Tomasz Sikorski, Adam Wątor, Wydawnictwo von borowiecky, Radzymin-Warszawa 2016, s. 245-258.


Aneta Dawidowicz, Ludność kresowa w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego (do 1939 roku), [w:] Polska i jej wschodni sąsiedzi, red. nauk. Bogumił Grott, Olgierd Grott, Wydawnictwo von borowiecky, Warszawa 2016, s. 85-101.

Aneta Dawidowicz, Rola prasy w rozwoju Narodowej Demokracji (1893–1939), [w:] Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, red. nauk. Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski, Wydawnictwo Humanica, Białystok 2016, s. 229-241.

Hasła w encyklopedii: 

Aneta Dawidowicz, „Przegląd narodowy” (1908-1914; 1919-1921),   [w:] Encyklopedia ruchu narodowego. Organizacje, wydarzenia, pojęcia, t. 1, red. K. Kawęcki, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2022, s. 193-201. ISBN 978-83-964836-8-3.

Aneta Dawidowicz,  Wszechpolskość, [w:] Encyklopedia ruchu narodowego. Organizacje, wydarzenia, pojęcia, t. 1, red. K. Kawęcki, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2022, s. 266-270. ISBN 978-83-964836-8-3.

Aneta Dawidowicz,  Wszechstanowość, [w:] Encyklopedia ruchu narodowego. Organizacje, wydarzenia, pojęcia, t. 1, red. K. Kawęcki, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2022, s. 270-275. ISBN 978-83-964836-8-3.

 Aneta Dawidowicz,  Koncepcje polityczne Stronnictwa Narodowego w latach 1928-1939, [w:] Encyklopedia ruchu narodowego. Organizacje, wydarzenia, pojęcia, t. 2, red. K. Kawęcki, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2022, s. 25-31. ISBN 978-83-965756-0-9.