Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Ewa Maj

prof. dr hab. Ewa Maj
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA KOMUNIKACJI POLITYCZNEJ
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
81 537 60 02
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023:


Środa: 8.00-10.10 - na Ms Teams.


Czwartek: godz. 11.10-12.00 - na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, pokój A.4.29.


 


 


 


 


 


 


 

O sobie

Prof. zw. dr hab. Ewa Maj

Kierownik Katedry Komunikacji Politycznej 

Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk humanistycznych, zatrudniona na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Specjalność naukowa: komunikacja polityczna, myśl polityczna, historia polityczna, dzieje prasy 

Zainteresowania badawcze: 

 • Komunikacja polityczna
 • Historia idei
 • Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji
 • Prasa: historia i współczesność
 • Międzywojenna prasa dla kobiet
 • Publicystyka polityczna
 • Dyskurs 

Członkostwo w towarzystwach naukowych: 

Polskie Towarzystwo Historyczne

 Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych 

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

Nagrody naukowe: 
Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora UMCS za monografię naukową Związek Ludowo-Narodowy 1919-1928, Studium z dziejów myśli politycznej, Lublin 2000 
Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za opracowanie zbiorowe Więcej niż niepodległość. Myśl polityczna w Polsce 1919-1939, Lublin 2001 
Nagroda Indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2011 za monografię naukową Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918-1939, Lublin 2010

Nagroda Indywidualna Jego Magnificecji Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za wyróżniającą się pracę naukową, a w szczególności za wysoko punktowany artykuł naukowy opublikowany w 2022 roku

Nagrody Jego Magificencji Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Nagrody Dziekana Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Działalność administracyjna: 

Prodziekan Wydziału Politologii 2005-2008, 2008-2012 

Kierownik Zakładu Myśli Politycznej 2009-2019

Kierownik Katedry Myśli Politycznej 2019-2022

KIerownik Katedry Komunikacji Politycznej od 1 października 2022 roku 

Działalność dydaktyczna i organizacyjna: 

Promotorka rozpraw doktorskich; recenzentka w przewodach profesorskich, habilitacyjnych, doktorskich.

Promotorka prac licencjackich i magisterskich, w tym wyróżnionych nagrodami Dziekana Wydziału Politologii UMCS oraz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Zajęcia dydaktyczne: 

Historia Polski.

Historia powszechna.

Komunikowanie polityczne.

Mitologia polityczna.

Myśl polityczna.

Publicystyka polityczna.

Współczesny dyskurs.

Seminaria: doktorskie, magisterskie, licencjackie. 


Kontakt: 
Tel.: 81 537 60 02


Działalność naukowa

Najnowsze publikacje:

2023

Rozdziały w monografiach

 • Ewa Maj, Parlamentarzystki Narodowej Demokracji o prawach kobiet: przyczynek do badania myśli politycznej, [w:] Państwo – prawa człowieka – mniejszości narodowe. Monografia dedykowana Profesorowi Grzegorzowi Januszowi, red. Ewa Godlewska, Magdalena Lesińska-Staszczuk, Marta Michalczuk-Wlizło, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2023, s. 661-671.
 • Ewa Maj, Kultura czasu wolnego kobiet w międzywojennej prasie dla Polek, [w:] Idee polityki i komunikowania. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Mateuszowi Nieciowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. Tomasz Litwin, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2023, s. 149-162.

 2022

Monografia:

 • Aneta Dawidowicz, Ewa Maj, Anna Szwed-Walczak, Prasa Narodowej Demokracji 1893-1939. Tytuły prasowe, wydawcy i dziennikarze, motywy publicystyczne, t. 1: A-D, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2022, ss. 353. ISBN 978-83-227-9614-6.

 Rozdziały w monografiach:

 • Ewa Maj, Zdrowie matki i dziecka w prasie dla kobiet w Polsce międzywojennej, [w:] Zdrowie publiczne w myśli i działalności politycznej. Perspektywa historyczna i współczesna, red. Ł. Lewkowicz, A. Szwed-Walczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2022, s. 49-68. ISBN 978-83-227-9575-0.
 • Ewa Maj, Państwo narodowe: kategoria myśli politycznej Narodowej Demokracji, [w:] Prawo, państwo, polityka. Monografia dedykowana Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, red. M. Michalczuk-Wlizło, M. Podolak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2022, s. 277-284.
 • Ewa Maj, Debata konstytucyjna w prasie Związku Ludowo-Narodowego w latach 1919-1921, [w:] Konstytucja jako efekt kompromisu politycznego. W setną rocznicę Konstytucji marcowej 1921 roku, red. M. Wichmanowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2022, s. 205-216.
 • Ewa Maj, Posłowie Narodowej Demokracji w latach 1919-1935, [w:] Dziedzictwo myśli narodowej, red. K. Kawęcki, J. Żaryn, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, Warszawa 2022, s. 127-153. ISBN 978-83-965756-2-3.
 • Ewa Maj, Model dziennikarstwa prasowego Narodowej Demokracji (1918-1939), [w:] Wokół historii (i) komunikacji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Michowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. J. Nowak, L. Pokrzycka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2022, s. 291-306. ISBN 978-83-227-9599-6.
 • Ewa Maj, "Głos", [w:] Encyklopedia ruchu narodowego. Organizacje, wydarzenia, pojęcia, t. 1, red. K. Kawęcki, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2022, s. 15-21. ISBN 987-83-964836-8-3.
 • Ewa Maj, Prasa Narodowej Demokracji (1886-1918), [w:] Encyklopedia ruchu narodowego. Organizacje, wydarzenia, pojęciared. K. Kawęcki, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2022, s. 178-192. ISBN 987-83-964836-8-3. 
 • Ewa Maj, "Przegląd Wszechpolski", [w:] Encyklopedia ruchu narodowego. Organizacje, wydarzenia, pojęciared. K. Kawęcki, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2022, s. 201-210. ISBN 987-83-964836-8-3. 
 • Ewa Maj, Międzywojenna prasa dla Polek jako źródło do badania historii kobiet. Rozważania o paradygmacie naukowym: wybrane problemy, [w:] Historia kobiet. Źródła, metody, kierunki badawcze, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, Białystok 2022, 41-55.

Artykuły w czasopismach:

 • Ewa Maj, Problem realizacji praw wyborczych kobiet w Polsce międzywojennej: debata na łamach prasy dla katoliczek, „Przegląd Sejmowy” 2022, nr 2, s. 127-150.
 • Ewa Maj, Jaka jest kobieta współczesna i jaką się stanie w przyszłości? Ciągłość i zmiana: opinie, diagnozy i antycypacje w prasie dla kobiet w Polsce międzywojennej„Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2022, nr 1, s. 79-102.

2021

Rozdziały w monografiach:

 • Ewa Maj, Politics in Music, Music in Politics: Reflections on the Press Discourse of National Democracy, [w:] Political Music. Communication and Mobilization, eds. A. Szwed-Walczak, T. Bichta, Peter Lang, Berlin 2021, s. 63-82. ISBN 978-3-631-83923-2.
 • Ewa Maj, Kwestia polityzacji obywatelek Rzeczypospolitej Polskiej w prasie dla kobiet 1918-1939, [w:] Komunikowanie polityk(i) w literaturze i w mediach, red. M. Pataj, E. Pawlak-Hejno, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021, s. 251-274. ISBN 978-83-227-9442-5. 
 • Ewa Maj, Historia czy herstoria w  prasie dla kobiet w Polsce międzywojennej, [w:] Badania historii kobiet polskich na tle porównawczym: kierunki, problematyka, perspektywy, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2021, s. 119-138. ISBN 978-83-64103-59-9.

Artykuły w czasopismach:

 • Ewa Maj, Katolicka, katolicko-narodowa i narodowa prasa dla kobiet w Polsce międzywojennej: cechy czasopiśmiennictwa światopoglądowego, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2021, nr 1, s. 71-96, DOI 10.15290/cnisk.2021.01.10.04.
 • Ewa Maj, Obraz społecznych ruchów kobiet na łamach prasy dla katoliczek w Polsce międzywojennej, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2021, nr 2, s. 37-72, DOI 10.15290/cnisk.2021.02.11.03.

2020

Monografia autorska:

 • Ewa Maj, Dziennikarki prasy dla kobiet w Polsce 1918-1939. Portret zbiorowy na podstawie publicystycznego samoopisu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020, ss. 360. ISBN 978-83-227-9396-1.

Rozdziały w monografiach:

 • Ewa Maj, Opozycja centroprawicowa, [w:] Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939. Aspekty polityczne, red. Marcin Kruszyński, Robert Litwiński, Waldemar Kozyra, Dariusz Magier, Tomasz Osiński, Instytut Pamięci Narodowej, Lublin-Warszawa 2020, s. 549-562, ISBN 978-83-8229-028-8.
 • Ewa Maj, O pożytkach z badania prasy Narodowej Demokracji (do 1939 r.), [w:] Logos i ethos w polityce. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Wójcika, red. Agnieszka Łukasik-Turecka, Konrad Słowiński, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2020, s 539-552. ISBN: 978-83-8061-825-1.
 • Ewa Maj, Kultura organizacyjna społecznych ruchów kobiet: na podstawie publicystyki „Ziemianki Polskiej” (1926-1939), DOI 10.15290/rknzp.2020.18, [w:] Ruchy kobiece na ziemiach polskich w XIX i XX wieku stan badań i perspektywy (na tle porównawczym), red. Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020, s. 363-391, ISBN 978-83-7431-652-1.

Artykuły w czasopismach:

 • Ewa Maj,O badaniu myśli politycznej Narodowej Demokracji do roku 1939. Wybrane zagadnienia, „Myśl Polityczna. Political Thought” 2020, nr 1, s. 31-60. ISSN 2658-2295.
 • Ewa Maj, Wzorzec kobiety w prasie dla katoliczek w Polsce międzywojennej: przypadek periodyku „Kuźniczanka” (1931-1936), „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2020, nr 1, s. 113-139. DOI 10.15290/cnisk.2020.01.08.06.

2019

Monografie pod redakcją:

 • Myśl polityczna. Demokracja. Wolność. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Jachymkowi z okazji 80. rocznicy urodzin, red. Eleonora Kirwiel, Ewa Maj, Ewelina Podgajna, Marcin Wichmanowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, ss. 878. ISBN 9788322792353.
 • Państwo niepodległe. Twórcy – strategie – komunikacja społeczna, red. Aneta Dawidowicz, Ewa Maj, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, ss. 251. ISBN 9788322792476.  

Rozdziały w monografiach:

 • Ewa Maj, Wizerunek ludowców w prasie u progu niepodległości Polski, [w:] Ludowa wizja niepodległej. Rząd Ludowy w Lublinie, red. Arkadiusz Indraszczyk, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2019, s. 57-79. ISBN 9788379011865.
 • Ewa Maj, Kobieta wobec polityki: strategie tożsamościowe w publicystyce tygodnika „Na Posterunku” (1917-1919), [w:] Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Polityka w prasie kobiecej, red. Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019, s. 43-56. ISBN 9788374315616.
 • Ewa Maj, „Gazeta Ludowa. Świąteczny Tygodnik Ilustrowany” 1915-1918 w Lublinie. Monografia historyczno-prasowa, [w:] Myśl polityczna. Demokracja. Wolność. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Jachymkowi z okazji 80. rocznicy urodzin, red. Eleonora Kirwiel, Ewa Maj, Ewelina Podgajna, Marcin Wichmanowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, s. 257-280. ISBN 9788322792353.
 • Ewa Maj, Prasa Lubelszczyzny u progu niepodległości w 1918 roku: studium historyczno-prasoznawcze, [w:] Państwo niepodległe. Twórcy – strategie – komunikacja społeczna, red. Aneta Dawidowicz, Ewa Maj, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, s. 159-181. ISBN 9788322792476.
 • Ewa Maj, Egodokumenty w badaniach historii prasy w Polsce do 1914 roku, [w:] Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami, red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, s. 103-119, ISBN t. I: 978-83-227-9270-4.
 • Ewa Maj, Motyw ludowo-narodowego partnerstwa ideowego w strategii wyborczej środowisk narodowych w Polsce, [w:] Ruch ludowy w Polsce, Europie i na świecie, red. Radosław Kubicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2019, s. 259-270.  ISBN 978-83-7133-835-9.

Artykuły w czasopismach:

 • Ewa Maj, Humor polityczny w prasie Narodowej Demokracji: przypadek satyrycznego tygodnika „Szopka” 1922-1925, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2019, z. 4 (56), s. 91-107. ISSN 1509-1074. DOI 10.24425/rhpp.2019.131504.
 • Ewa Maj, Wzorzec parlamentarzystki w prasie dla kobiet w Polsce międzywojennej, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2019, nr 1, s. 73-104. DOI 10.15290/cnisk.2019.01.06.04.

Inne:

 • Ewa Maj, Kilka pamiątkowych refleksji ze spotkań z Mistrzem Janem Jachymkiem, „Myśl Ludowa” 2019, nr 11, s. 193-194

2018

Monografia:

 • Jerzy Juchnowski, Jan Ryszard Sielezin, Ewa Maj, The Image of „White” and „Red” Russia In the Polish Political Thought of the 19th and 20th Century. Analogies and Parallels, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaft, New York-Berlin 2018, ss. 197. ISBN 9783631755297     9783631757505     9783631757512     9783631757529.

Rozdziały w monografiach:

 • Ewa Maj, Egodokumenty w komunikowaniu politycznym. Preliminaria badawcze, [w:] Oblicza komunikacji. Polityka, instytucje publiczne, biznes, red. Aneta Bąk-Szołucha, Łukasz Kubisz-Muła, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2018, s. 9-23. ISBN 9788365182791.
 • Ewa Maj, Lublin jesienią 1918 roku: cechy miasta stołecznego, [w:] W kręgu historii, politologii i emigracji, red. Krystyna Leszczyńska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 463-477. ISBN 9788380199002.
 • Ewa Maj, Egodokumenty w warsztacie badawczym historyka myśli politycznej, [w:] Studia metodologiczne z nauk społecznych, red. Jan Ryszard Sielezin, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2018, s. 63-80. ISBN 9788362563661.
 • Ewa Maj, Suwerenność narodu w dyskursie publicznym Narodowej Demokracji, [w:] Rzeczpospolita w koncepcjach polskich partii i środowisk politycznych XX i XXI wieku, red. Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki, Katarzyna Sopolińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018, s. 39-59. ISBN 9788323139829.
 • Ewa Maj, The Culture of the Tsarist Russia and the Bolshevik Russia in the Polish Political Thought in the 19th and the 20th Century: Affirmation-Neutralisation-Negation, [w:] Jerzy Juchnowski, Jan Ryszard Sielezin, Ewa Maj, The Image of „White” and „Red” Russia In the Polish Political Thought of the 19th and 20th Century. Analogies and Parallels, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaft, New York-Berlin 2018, ss. 197. ISBN 9783631755297   9783631757505     9783631757512     9783631757529.

Artykuły w czasopismach:

 • Ewa Maj, Obraz wsi w publicystyce periodyku „Ziemianka” 1909-1919, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego”, Zakład Historii Ruchu Ludowego, Warszawa 2018, nr 37, s. 73-85.
 • Ewa Maj, Państwowotwórcza funkcja prasy w niepodległej Polsce, „Przeszłość-Przyszłość. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny” 2018, nr 2, s. 5-11.
 • Ewa Maj, Alternatywne projekty konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: przypadek środowisk neoendeckich, „Horyzonty Polityki” 2018, vol 9, nr 28, s. 123-144. DOI: 10.17399/HP.2018.092808.
 • Ewa Maj, Narodowa Demokracja wobec oświaty wsi w II Rzeczypospolitej, „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” 2018, nr 34, s. 45-62.

Recenzja:

 • Ewa Maj, Rec.: Kamil Kacperski, Koncepcje systemu wyborczego do Sejmu na ziemiach Królestwa Polskiego w latach 1917-1918, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018, ss. 297, „Przegląd Sejmowy” 2018, nr 6, s. 229-236. DOI 10.31268/PS.2018.42.

 

 


Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustaleniami zapraszam 4 maja na wykłady i konsultacje w trybie zdalnym na MS Teams

Prof. dr hab. Ewa Maj