Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Ewa Maj

prof. dr hab. Ewa Maj
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA MYŚLI POLITYCZNEJ
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
81 537 60 02
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury w semestrze letnim 2019/2020:


Wtorek: godz. 7.00-8.00; 13.30-14.00, pokój 02.


Czwartek: godz. 7.00-8.00; 9.30-10.00, pokój 02.


 


 


Szanowni Państwo Studenci


Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna


Produkcja Medialna


Informuję, że zajęcia dydaktyczne zaplanowane na semestr letni są realizowane w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams.


Zapraszam do zapisywania się do zespołów i korzystania z materiałów dydaktycznych. Wiadomości z kodami dostępu zostały do Państwa wysłane poprzez USOS. Łączę wyrazy szacunku


Prof. dr hab. Ewa Maj

O sobie

Prof. zw. dr hab. Ewa Maj

Kierownik Zakładu Myśli Politycznej 

Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk humanistycznych, zatrudniona na Wydziale Politologii UMCS. 

Specjalność naukowa: myśl polityczna, komunikowanie polityczne, historia polityczna. 


Zainteresowania badawcze: 

  • Historia idei.
  • Dzieje Narodowej Demokracji i ideologii narodowej.
  • Narodowe partie polityczne w Europie i Polsce.
  • Komunikowanie polityczne.
  • Prasa polityczna: historia i współczesność.
  • Publicystyka polityczna.
  • Dyskurs. 

Członkostwo w towarzystwach naukowych: 
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych 
Polskie Towarzystwo Historyczne

Nagrody naukowe: 
Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora UMCS za monografię naukową Związek Ludowo-Narodowy 1919-1928, Studium z dziejów myśli politycznej, Lublin 2000. 
Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za opracowanie zbiorowe Więcej niż niepodległość. Myśl polityczna w Polsce 1919-1939, Lublin 2001. 
Nagroda Indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2011 za monografię naukową Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918-1939, Lublin 2010.

Działalność administracyjna: 
Prodziekan Wydziału Politologii 2005-2008, 2008-2012. 
Kierownik Zakładu Myśli Politycznej. 

Działalność dydaktyczna i organizacyjna: 

Promotor rozpraw doktorskich, recenzentka w przewodach profesorskich, habilitacyjnych, doktorskich.

Promotor prac licencjackich i magisterskich, w tym wyróżnionych nagrodami Dziekana Wydziału Politologii UMCS oraz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Zajęcia dydaktyczne: 

Historia Polski.

Historia powszechna.

Komunikowanie polityczne.

Mitologia polityczna.

Myśl polityczna.

Publicystyka polityczna.

Współczesny dyskurs.

Seminaria: doktorskie, magisterskie, licencjackie. 


Kontakt: 
Tel.: 81 537 60 02