Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Marcin Wichmanowski

dr hab. Marcin Wichmanowski
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA MYŚLI POLITYCZNEJ I KOMUNIKOWANIA POLITYCZNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Dyżury w semestrze letnim 2022/2023


Wtorek 14.30-16.00 online (po wcześniejszym uzgodnieniu)


Zapraszam również na konsultacje stacjonarne:


Środa 13.10-14.40 


W celu ustalenia terminu i trybu konsultacji proszę o wcześniejszy kontakt drogą mailową!


W trakcie konsultacji stacjonarnych wymagane jest zachowanie reżimu sanitarno-epidemiologicznego:


m.in.


- tylko osoby bez objawów takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem mogą osobiście brać udział w konsultacjach;
- w dniu przyjścia na teren Wydziału (konsultacje, zajęcia)  należy sprawdzić temperaturę ciała i upewnić się, że jest właściwa;


W sprawach pilnych, ustaleniu terminu zaliczenia, egzaminu itp., proszę o kontakt drogą mailową


Konsultacje na platformie MS Teams (po wcześniejszym mailowym umówieniu) - link:


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a506f4b5131f24e04b809022272b722c7%40thread.tacv2/conversations?groupId=84ce9484-fcbf-469b-84ef-a6be1ac859ea&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Adres

Ulica Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

PRZEBIEG KARIERY NAUKOWEJ

Wykształcenie i zatrudnienie

Studia wyższe magisterskie (5-letnie) na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (kierunek politologia i nauki społeczne). Jako student V roku - staż (asystent-stażysta) w Zakładzie Myśli Politycznej XIX i XX wieku celem przygotowania się do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego.
1997 - Tytuł magistra w zakresie politologii, specjalność społeczno-ustrojowa, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 27 maja 1997 r., tytuł pracy magisterskiej: „Aleksander Bogusławski (1887-1963). Polityk ruchu ludowego”, promotor: prof. dr hab. Jan Jachymek.
2005 - Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 26 września 2005 r., tytuł rozprawy doktorskiej: „Aleksander Bogusławski (1887-1963). Działalność i myśl polityczna”, promotor: dr hab. Alicja Wójcik prof. nadzw. UMCS, recenzenci: prof. dr hab. Jan Jachymek, prof. dr hab. Józef Ryszard Szaflik.
2013 - Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (dwusemestralnych) w zakresie „Ochrony własności intelektualnej”, realizowanych w ramach projektu „Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu – Ochrona własności intelektualnej”, Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 29 czerwca 2013 r.
2018 - Od 20 kwietnia 2018 roku doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce.


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe

Myśl polityczna, Historia najnowsza powszechna i Polski, Teoria polityki, Problem bezpieczeństwa w polskiej myśli politycznej, Myśl polityczna Chrześcijańskiej Demokracji, Ruch ludowy - Aleksander Bogusławski: Działalność i myśl polityczna, Myśl polityczna PSL Piast, Myśl polityczna Stronnictwa Ludowego, Myśl polityczna Wincentego Witosa i Macieja Rataja, Polskie ośrodki społeczno-polityczne poza granicami kraju po 1945 r., Lobbing polityczny, Systemy polityczne, Afryka Subsaharyjska, Bałkany. 

 

Konferencje naukowe (wybrane)

Wykłady i prezentacje

Wyniki prowadzonych badań naukowych były prezentowane na kongresach, konferencjach i sympozjach:

Międzynarodowa Konferencja: Polacy w Rosji, Rosjanie w Polsce: historia i współczesność - Sankt Petersburg (Rosja), 24-25 listopada 2011 (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Hercena, Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu, Muzeum Języka Polskiego Historia) – jako ekspert ze strony polskiej;

Międzynarodowa Konferencja: Rosja i Unia Europejska – Sankt Petersburg (Rosja), 25-26 listopada 2011 (Katedra Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu w Sankt Petersburgu – jako ekspert kraju członkowskiego UE;

Konferencja: Historia pisana chłopską krwią: Zamojszczyzna, Wołyń i Małopolska Wschodnia w czasie II wojny światowej – Warszawa (Sejm RP) 18 lutego 2013 r., Zamojszczyzna przed wybuchem II wojny światowej. Tragiczny wrzesień 1939 roku;

V Zjazd Historyków Wsi i Ruchu Ludowego: Dzieje i tradycje ruchu ludowego – Warszawa 2-3 września 2015 r., Kampanie wyborcze PSL „Piast” w organach prasowych partii. Wybrane problemy;

Międzynarodowa konferencja naukowa: Europa wobec nowych wyzwań. Mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej 1918–1940, 13 i 14 kwietnia 2018 r., Cieszyn (Czechy), Problem mniejszości narodowych w myśli politycznej Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”;

Międzynarodowa konferencja naukowa: Siła i natura człowieka na przestrzeni dziejów, 9 grudnia 2019 r., Akademia Ignatianum w Krakowie, Inspiracje chłopskim charakterem myśli politycznej ruchu ludowego w schyłkowym okresie zaborów i II RP Polska;

VII Międzynarodowy Kongres Azjatycki (online), 21-23 października 2020 r., Toruń, Wolności, prawa i obowiązki obywatelskie we współczesnej myśli politycznej wybranych partii i koalicji w Polsce;

Międzynarodowa Konferencja: Przeciw widmu bolszewizmu. Polacy i Ukraińcy w walce z agresją Rosji Sowieckiej w latach 1919-1921, 8-9 grudnia 2020 r., IPN w Lublinie i Akademia Ostrogska Ukraina – konferencja online, Stronnictwo chłopskie wobec wojny polsko-bolszewickiej;

5 Ogólnopolski Kongres Politologii: Polityka ładu. Polityka chaosu, Wrocław 21-23 września 2022, Budowanie tożsamości chłopów w myśli politycznej i działalności polskiego ruchu ludowego

i wiele innych.

 

Publikacje naukowe (wybrane)

Ponad 100 publikacji (opublikowane i złożone do druku – monografie, artykuły i inne), m.in.:

 • Chłop potęgą jest...? Problematyka chłopska na łamach gazety „Piast” w latach 19181939, [w:] Egoistyczna klasa czy odpowiedzialni współobywatele? Problematyka chłopska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku, red. E. Maj, W. Mich, M. Wichmanowski, Lublin 2010, s. 78-104.
 • Christian Democracy [in:] More than Independence: Polish Political Thought (1918-1939), eds. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2003, p. 167-208.
 • Chrześcijańska Demokracja, [w:] Więcej niż niepodległość: Polska myśl polityczna 1918-1939, red. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001, s. 183-220.
 • Działalność i myśl polityczna Aleksandra Bogusławskiego (1887-1963) polityka ruchu ludowego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, ss. 345.
 • Inteligencja i chłopi - wzajemne fascynacje, pogarda, współpraca. Obraz inteligencji na łamach gazety „Piast”, [w:] Elita narodu czy biurokratyczna kasta? Problematyka inteligencji na łamach prasy w Polsce od Końca XIX stulecia do 1939 roku, red. E. Maj, M. Wichmanowski, Lublin 2012, s. s. 35-53.
 • Katolicka nauka społeczna w myśli politycznej wybranych ugrupowań prawicowych, [w:] Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku: Wybrane nurty ideowe, red. E. Maj, A. Wójcik, Lublin 2008, s. 37-60.
 • Losy ludowca w peerelowskiej rzeczywistości - na podstawie fragmentu życiorysu Aleksandra Bogusławskiego, [w:] PRL: Czyli Polska w drugiej połowie XX wieku. Studia i szkice naukowe oraz materiały źródłowe. Praca zbiorowa, red. nauk. E. Maj, J. Gryz, E. Kirwiel, M. Wichmanowski, Lublin 2013, s. 223-249.
 • Ludowcy w II RP, [w:] Główne obozy polityczne II Rzeczypospolitej na tle wydarzeń epoki, red. M. Ryba, Lublin 2012, s. s. 41-52.
 • Maciej Rataj, [w:] Zamojszczyzna w służbie Polsce. Ludzie, myśli, czyny (Materiały z konferencji naukowej, Zamość, 16.05.2009 r.), red. M. Wichmanowski, R. Dąbrowski, Ł. Kot, Lublin-Zamość 2009, s. 33-62.
 • Myśl polityczna Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast 1913/14-1931, Lublin 2017, ss. 442.
 • Narodowa Partia Robotnicza - kontynuatorka tradycji polskiego katolicyzmu społecznego, [w:] Kościół, religia, myśl katolicka. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Antoniemu Mieczkowskiemu z okazji 70 rocznicy urodzin, red. nauk. E. Maj, J. Sanecka-Tyczyńska, M. Wichmanowski, A. Wójcik, Lublin 2012, s. 71-87.
 • Oświata w myśli politycznej i działalności Aleksandra Bogusławskiego, [w:] Nauka, edukacja. Kultura w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku, red. nauk. M. Wichmanowski, Lublin 2013, s. 35-57.
 • The Political System of Montenegro,[in:] Political Systems of the Former Yugoslavia: Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, and Slovenia, ed. T. Bichta, Peter Lang Publishing, Warsaw 2017, s. 191-218.
 • Polish Peasant Party PSL Piast against the Polish reconstruction of Central and Eastern Europe after WWI, "Wschód Europy. Studia humanistyczno‐społeczne", 2019, vol. 5, nr 2, s. 29‐50.
 • Obraz kultury chłopskiej w myśli politycznej wybranych partii ludowych działających w II Rzeczypospolitej, "Nowa Polityka Wschodnia", nr 2 (25), s. 177‐205.
 • Inspiracje naturą chłopską myśli politycznej ruchu ludowego w końcowym okresie zaborów i w II Rzeczypospolitej, "Horyzonty Polityki", 2020, nr 11 (35), s. 29‐50.
 • The Ethnic Minorities in the Political Thought of Polish Peasant Party (Polskie Stronnictwo Ludowe) “Piast” and Wincenty Witos, "Wschód Europy. Studia humanistyczno‐społeczne", 2020, vol. 6, nr 2, s. 13‐30.
 • Polska ludowa – chłopska wizja systemu społeczno-politycznego w myśli politycznej Aleksandra Bogusławskiego – działacza i polityka ruchu ludowego, "Polityka i Społeczeństwo" 2022, nr 3(20)/2022, s. 206‐220.
 • Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego "Piast" i Polskiego Stronnictwa Ludowego "Wyzwolenie" wobec Konstytucji RP z 17 marca 1921 roku, [w:] Konstytucja jako efekt kompromisu politycznego. W setną rocznicę Konstytucji marcowej 1921 roku, red. M. Wichmanowski, Lublin 2022, s. 109‐121.