Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Łukasz Lewkowicz

dr Łukasz Lewkowicz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA MYŚLI POLITYCZNEJ
Telefon
(81) 537 60 05
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.umcs.eu
Konsultacje

Szanowni Państwo,


w nawiązaniu do Zarządzenia Rektora UMCS z dnia 11 marca 2020 r., odwołaniem wszystkich zajęć dydaktycznych (co najmniej do 15 kwietnia 2020 r.) oraz Komunikatu Dziekana WPiD UMCS z 12 marca 2020 r. uprzejmie informuję, że zawieszam moje konsultacje w semestrze letnim 2019/2020 w pokoju 03 do odwołania.


Zachęcam w sprawach pilnych do kontaktu mailowego.


Proszę także o stałe monitorowanie informacji na stronie internetowej UMCS oraz stronie internetowej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.


dr Łukasz Lewkowicz


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Adres

Wydział Politologii UMCS
Plac Litewski 3
Lublin

O sobie

Uzyskane wykształcenie: 

- 27 czerwca 2011 r. – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Temat rozprawy doktorskiej: Euroregiony jako przykład współpracy transgranicznej na pograniczu Polski i Słowacji. Promotor: dr hab. A. Wójcik, prof. UMCS. 

- 2007-2011 – studia doktoranckie na kierunku Nauki o Polityce na Wydziale Politologii UMCS. 

- 2004-2009 – studia magisterskie na kierunku Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Politologii UMCS. 

- 2002-2007 – studia magisterskie na kierunku Politologia na Wydziale Politologii UMCS.

Stanowisko na uczelni:

Zatrudniony na stanowisku adiunkta od października 2011 r.

W latach 2014-2018 pracownik Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach.

Zainteresowania naukowe:

Stosunki polsko-słowackie i polsko-czechosłowackie, polityka zagraniczna Słowacji, Grupa Wyszehradzka, współpraca transgraniczna w Europie Środkowej, funkcjonowanie i transformacja granic państwowych, myśl polityczna, komunikowanie polityczne, speleohistoria.


Działalność naukowa

Najważniejsze publikacje:

Monografia autorska:

- Euroregiony na pograniczu polsko-słowackim. Geneza i funkcjonowanie, Lublin 2013, ss. 285.

Monografie pod redakcją:

- Bezpieczeństwo Europy – bezpieczeństwo Polski, t. 3., Organizacje paramilitarne we współczesnym świecie, red. A. Szwed-Walczak, Ł. Lewkowicz, Ł. Jędrzejski, Lublin 2016, ss. 531.

- Europejskie inspiracje myśli politycznej w Polsce (od XIX do XXI wieku). Recepcja – kontynuacja – interpretacja, red. E. Maj, A. Dawidowicz, Ł. Lewkowicz, A. Szwed, Lublin 2013, ss. 638.

Artykuły:

- Gwardia Hlinki i jej rola w systemie politycznym Republiki Słowackiej (1939-1945). Zarys problematyki, [w:] Bezpieczeństwo Europy – bezpieczeństwo Polski, t.3., Organizacje paramilitarne we współczesnym świecie, red. A. Szwed-Walczak, Ł. Lewkowicz, Ł. Jędrzejski, Lublin 2016, s. 419-434.

- Położenie geopolityczne jako element bezpieczeństwa Słowacji na przełomie wieków XX i XXI, [w:] Bezpieczeństwo Europy – bezpieczeństwo Polski, red. E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, t. 2, Lublin 2016, s. 81-115.

- Koncepcja federacji środkowoeuropejskiej w myśli politycznej Milana Hodžy, [w:] Stosunki polsko-słowacko-węgierskie na przestrzeni wieków, red. T. Gajownik, P. Jędrzejewski, R. Kowalski, G. Szuster, Nowy Targ 2016, s. 151-164.

- Współpraca transgraniczna i euroregionalna w ujęciu teoretycznym, [w:] Myśl polityczna w dobie społeczeństwa informacyjnego. Kategorie myśli politycznej. Metodologia, stan badań. Adaptacja i modernizacja, red. E. Maj, E. Kirwiel, E. Podgajna, Lublin 2015, s. 299-324.

- Słowacja w polityce zagranicznej II Rzeczpospolitej – zarys problematyki, [w:] Między Rosją a Niemcami. Dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku,T. 1: Lata 1901 – 1945, red. E. Alabrudzińska, Toruń 2014, s. 148-163.

- Polsko-czechosłowackie konwencje turystyczne jako przykład współpracy transgranicznej, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2014, nr 45, s. 125-136.

- Działalność speleologiczna Jana Gwalberta Pawlikowskiego [w:] Jan Gwalbert Pawlikowski. Humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki, red. P. Dąbrowski, B. Zawilińska, Kraków 2014, s. 309-328.

- Europa Wschodnia w planach nazistowskich Niemiec, [w:] Wybrane problemy niemcoznawcze. Z perspektywy geopolitycznej, red. M. Wiliński, Częstochowa 2014, s. 51-72.

- New forms of Polish-Slovak transfrontier cooperation, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2013, nr 8, s. 64-75.

- Idea polsko-czechosłowackiego związku państwowego w działalności politycznej obozu emigracyjnego (1939-1943). Zarys problematyki, [w:] Europejskie inspiracje myśli politycznej w Polsce (od XIX do XXI wieku). Recepcja – kontynuacja – interpretacja, red. E. Maj, A. Dawidowicz, Ł. Lewkowicz, A. Szwed, Lublin 2013, s. 399-414.

- Uwarunkowania historyczne polsko-słowackiej współpracy transgranicznej, [w:] Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce – wartości w polityce. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej, red. E. Maj, A. Dawidowicz, M. Wichmanowski, Lublin 2013, s. 707-728.

- Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej – nowa jakość polsko-słowackiej współpracy?, „Studia Regionalne i Lokalne” 2013, nr 1(51), s. 45-70.

- Perspektywy rozwoju euroregionów pogranicza polsko-słowackiego, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 12, s. 34-52.

- Geografia historyczna, polityczna i ekonomiczna Białorusi i Ukrainy, [w:] Ukraina i Białoruś – przeszłość i współczesność ziem między Rzeczpospolitą a Rosją: Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich, cz. 2, red. W. Paruch, Lublin 2013, s. 199-240.

- Demänovská jaskyňa slobody v poľskej turistickej literatúre, „Slovensky Kras. Acta Carsologica Slovaca” 2012, nr 50, s. 269-278.

- Pogranicze polsko-słowackie – analiza społeczno-gospodarcza, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2012, nr 41, s. 99-117.

- Euroregiony pogranicza polsko-rosyjskiego. Geneza i funkcjonowanie, [w:] Obraz Rosji i Rosjan w sferze publicznej. Myśl polityczna, media, międzynarodowa opinia publiczna, cz. 2, red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna, Lublin 2012, s. 251-262.

- Polsko-słowacka współpraca transgraniczna w regionie Tatr po 1918 roku, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2011, nr 38, s. 195-207.

- Cave tourism in the Polish-Slovak transfrontier area, [w:] 6th Congress International Show Caves Association. Proceedings, Liptovský Mikuláš 2011, s. 100-107.

- Forms of transborder cooperation in the region of the Tatra and Sub-Tatra Mountains. The past and the present, „Region and Regionalism” 2011, nr 10, s. 169-178.

- [współautor E. Panas], Euroregion Tatry – 15 lat współpracy na pograniczu polsko-słowackim, [w:] Dwadzieścia lat demokratyzacji systemu politycznego RP, red. B. Dziemidok-Olszewska, T. Bichta, Lublin 2011, s. 255-269.

- Granice jako bariery we współpracy państw – analiza na przykładzie granicy Polski i Słowacji, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, P. Tosiek, Zamość 2010, s. 117-126.

- Polityka informacyjna i promocyjna Związku Transgranicznego Euroregion Tatry, [w:] Współczesne media. Wolne media?, t. 3, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2010, s. 20-27.

- Działalność euroregionów pogranicza polsko-słowackiego. Analiza porównawcza, „Pogranicze Polsko-Słowackie. Rocznik Euroregionu Tatry”, nr 5, Nowy Targ-Kieżmark 2010, s. 59-66.

- Euroregion Tatry – nowa jakość we współpracy polsko-słowackiej, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2010, nr 36, s. 213-225. 

- The development of Euroregions in the Polish-Slovak border area, „Contemporary European Studies” 2009, special edition, s. 107-113.

Recenzje:

- J. Marušiak Juraj, I. Halász, M. Gniazdowski (red.), (Dez)integračná sila stredoeurópskeho nacionalizmu. Prípad štátov Vyšehradskej skupiny [The (Dis)Integration Power of Central European Nationalism: A Study of the Visegrad Group Countries], [w:] “Central European Papers” 2015, vol. 3, nr 2, s. 116-119.

- J. Marušiak, Z. Poláčková (red.), Foreign Policy of the Slovak Republic – the Impact of Socio-cultural and Institutional Factors, [w:] “International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs” 2014, vol. XIII, nr. 3-4, s. 71-74.

- Cz. Maj, Socjologia stosunków międzynarodowych, [w:] „Myśl Ludowa” 2013, nr 5, s. 177-179.

Staże i praktyki naukowe:

- Stypendium naukowe w Instytucie Nauk Politycznych Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, SAIA - 01-30.06.2018.

- Staż naukowy w Katedrze Politologii Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku (Słowacja), Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej/Narodowa Agencja Wymiany Międzynarodowej – 01-31.10.2017.

- Stypendium naukowe w Instytucie Nauk Politycznych Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, SAIA - 01-31.10.2016.

- Staż naukowy w Katedrze Komunikacji Medialnej Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Trnawie (Słowacja), Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej – 01.10-30.11.2015.

- Staż naukowy w Instytucie Nauk Politycznych Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie – 20.07-20.08.2015.

- Erasmus+ na Uniwersytecie św. Cyryla i Metodego w Trnawie (Słowacja), 13-17.04.2015, cykl wykładów w j. angielskim o współczesnym komunikowaniu politycznym w Polsce i stosunkach polsko-słowackich.

- Staż naukowy w Sekretariacie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – Biurze w Pradze (Czechy) – 02.02-12.02.2015.

- Staż naukowy w Instytucie Nauk Politycznych na Uniwersytecie Michała Romera w Wilnie (Litwa) – 31.03-11.04.2014.

- Staż naukowy w Słowackim Towarzystwie Polityki Zagranicznej w Bratysławie (Słowacja) – 02-06.12.2013.

- Staż naukowy w Instytucie Nauk Politycznych Słowackiej Akademii Nauk, Bratysława (Słowacja) – 08-12.07.2013.

- Staż zawodowy w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie (marzec-wrzesień 2010). 

- Praktyka studencka w biurze Euroregionu Beskidy w Bielsku-Białej (sierpień 2008).

- Praktyka studencka w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Bratysławie (czerwiec-sierpień 2008). 

- Praktyka studencka w Europejskim Centrum Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Lublinie (czerwiec 2007). 

- Praktyka studencka w biurze Euroregionu Tatry w Nowym Targu (sierpień 2006).

Osiągnięcia naukowo-badawcze:

- Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni (23.10.2018).

- Granty badawcze Wydziału Politologii UMCS - (2013, 2015, 2016, 2017, 2018).

- Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni (23.10.2013).

- Grant badawczy promotorski pt. Euroregiony jako przykład współpracy transgranicznej na pograniczu Polski i Słowacji, nr N N116 376939, Narodowe Centrum Nauki, (sierpień 2010 – listopad 2011). 

- Stypendium im. Piotra Mroczyka w roku akademickim 2010/2011, Fundacja Zacny Uczynek, UMCS. 

- Nagroda dla najlepszego absolwenta Wydziału Politologii UMCS w roku akademickim 2008/2009. 

- Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2007/2008 i 2008/2009 na kierunku stosunki międzynarodowe. 

- Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2006/2007 na kierunku politologia.

Inne osiągnięcia:

- Starszy analityk w Zespole Wyszehradzkim w Instytucie Europy Środkowej (od 2019).

- Ekspert ds. międzynarodowych Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie (od 2017).

- Członek Zarządu i Przewodniczący Rady Dzielnicy Czechów Południowy w kadencji 2015-2019.

- Członek Rady Osiedla im. S. Moniuszki (od 2016).

- Nauczyciel kontraktowy w I LO im. T. Broniewskiego w Świdniku (2014-2015).

- Promocja UMCS na Ukrainie w ramach programów „Study in Lublin” i „Study in Poland” (od 2012). 

- Promocja UMCS na Międzynarodowych Targach Pracy Job2Day w Bratysławie i Preszowie (2011, 2013).

- Koordynator regionalny Fundacji Instytut Tertio Millennio (2005-2008).

- Kurs pedagogiczny na Wydziale Politologii UMCS (2002-2006).

- Obserwator międzynarodowy wyborów prezydenckich na Ukrainie (2004).


Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Zarządzenia Rektora UMCS z dnia 11 marca 2020 r., odwołaniem wszystkich zajęć dydaktycznych (co najmniej do 15 kwietnia 2020 r.) oraz Komunikatu Dziekana WPiD UMCS z 12 marca 2020 r. uprzejmie informuję, że zawieszam moje konsultacje w semestrze letnim 2019/2020 w pokoju 03 do odwołania.

Zachęcam w sprawach pilnych do kontaktu mailowego.

Proszę także o stałe monitorowanie informacji na stronie internetowej UMCS oraz stronie internetowej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.

dr Łukasz Lewkowicz