KATEDRA KOMUNIKACJI POLITYCZNEJ

Adres

Głęboka 45
20-612 Lublin

Kontakt

Aktualne wyniki naszych badań oraz działań naukowych są prezentowane na stronie internetowej w mediach społecznościowych.

Opis

Katedra Komunikacji Politycznej rozpoczęła działalność 1 października 2022 r. Kierownictwo nad nową jednostką objęła prof. dr hab. Ewa Maj. W Katedrze zatrudnionych jest siedem osób: prof. dr hab. Ewa Maj (kierownik), prof. dr hab. Włodzimierz Mich, dr hab. Bogdan Borowik, dr Kamil Fil, dr Łukasz Jędrzejski, dr Kamil Mazurek oraz dr Anna Szwed-Walczak.

Badania realizowane w Katedrze Komunikacji Politycznej dotyczą:

 • historii komunikacji społecznej,
 • myśli politycznej i komunikowania politycznego
 • polityki medialnej i systemów medialnych,
 • dyskursu politycznego,
 • prasy politycznej (historycznej i współczesnej),
 • prasy dla kobiet,
 • publicystyki,
 • mediów społecznościowych,
 • obrazów medialnych,
 • marketingu politycznego,
 • public relations.

Pracownicy Katedry realizują również granty badawcze m.in. prof. dr hab. Ewa Maj, dr Łukasz Jędrzejski, dr Anna Szwed-Walczak należą do zespołu badawczego pod nazwą „Ośrodek Badań Historii Kobiet” - nr 0016/DLG/2019/10. Dr Kamil Fil jest członkiem zespołu projektu REINITIALISE Preserving fundamental rights in the use of digital technologies for e-health services (Reinitialise. Ochrona podstawowych praw przy wykorzystaniu technologii cyfrowych w usługach e-zdrowia) finansowanego z programu Horyzont 2020 konkurs Twinning. W przeszłości koordynował projekty: Dziennikarstwo ekologiczne – nowa jakość w edukacji medialnej realizowany w ramach  EEA Grants (2015-2016) oraz Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w administracji samorządowej, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2009-2010). Angażują się także w działalność towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. Są współpracownikami redakcji czasopism naukowych: „Athenaeum” (członkostwo w Radzie Programowej), „Polityka i Społeczeństwo” (w składzie Rady Naukowej), publikują w: „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica”, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych”, „Polityka i Społeczeństwo”, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, „Myśl Polityczna”, „Politeja”, „Przegląd Sejmowy”. „Przegląd Zachodni”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Wschód Europy”, „Zeszyty Prasoznawcze”.

Wybrane monografie autorskie:

 • Borowik B., Kultura konfliktu. Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i Zachodu na łamach "Newsweek Polska" i "Polityki" (2013-2015), Lublin 2022, ss. 524.
  Borowik B., Związek Radziecki na łamach czasopisma "ARKA" (1983-1996), Lublin 2017, ss. 550.
 • Borowik B., Partie konserwatywne w Polsce 1989-2001, Lublin 2011, ss. 415.
 • Dawidowicz A., Maj E., Szwed-Walczak A., Prasa Narodowej Demokracji 1893-1939. Tytuły prasowe, wydawcy i dziennikarze, motywy publicystyczne, t. 1: A-D, Lublin 2022, ss. 353.
 • Jędrzejski Ł., Państwo i społeczeństwo w Polskiej Kronice Filmowej 1944-1956. Obrazy komunikowania politycznego, Lublin 2020, ss. 318.
 • Juchnowski J., Sielezin J. R., Maj E., The Image of „White” and „Red” Russia In the Polish Political Thought of the 19th and 20th Century. Analogies and Parallels, New York-Berlin 2018, ss. 197.
 • Maj E., Dziennikarki prasy dla kobiet w Polsce 1918-1939. Portret zbiorowy na podstawie publicystycznego samoopisu, Lublin 2020, ss. 360.
 • Maj E., Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918-1939, Lublin 2010, ss. 631.
 • Maj E., Political communication of National Democracy 1918-1939, Lublin 2013, ss. 302.
 • Mazurek K., Facebook: od portalu społecznościowego do narzędzia polityki, Lublin 2018, ss. 130.
 • Mich W., Historia komunikacji społecznej: W epoce mowy, T. 1: Kultura, Lublin 2020, ss. 471.
 • Mich W., Prolegomena do historii komunikacji, T. I: O komunikacji, Lublin 2014, ss. 450.
 • Mich W., Prolegomena do historii komunikacji, T. II: Badanie historii komunikacji, Lublin 2014, ss. 515.
 • Mich W., Prolegomena do historii komunikacji, T. IIIEwolucyjnie podstawy komunikacji, Lublin 2015, ss. 485.
 • Mich W., Prolegomena do historii komunikacji społecznej; T. IV: Psychosomatyczne uwarunkowania komunikacji, Lublin 2017, ss. 467.
 • Szwed-Walczak A., Obraz wroga Polski we współczesnej politycznej prasie narodowej, Lublin 2019, ss. 492.

Wybrane najnowsze opracowania zbiorowe:

 • Człowiek, media, środowisko naturalne, red. I. Biernacka-Ligęza, K. Fil, Toruń 2016.
 • Myśl polityczna - biografistyka - komunikowanie. Księga pamiątkowa dedykowana Prof. dr hab. Ewie Maj z okazji jubileuszu pracy naukowej, red. A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, K. Mazurek, Lublin 2022.
 • Myśl polityczna - działanie i komunikowanie, red. A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, K. Mazurek, Lublin 2022.
 • Myśl polityczna w społeczeństwie informacyjnym, red. E. Maj, E. Kirwiel, E. Podgajna, Lublin 2015.
 • Zdrowie publiczne w myśli i działalności politycznej - perspektywa historyczna i współczesna, red. Ł. Lewkowicz, A. Szwed-Walczak, Lublin 2022.
 • Political Music: Legitimization and Contestationeds. T. Bichta, A. Szwed-Walczak, Berlin 2021.
 • Political Music: Communication and Mobilizationeds. A. Szwed-Walczak, T. Bichta, Berlin 2021.
 • Komunikowanie polityczne, red. E. Maj, E. Podgajna, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, Lublin 2017.
 • Państwo niepodległe. Twórcy – strategie – komunikacja społeczna, red. A. Dawidowicz, E. Maj, Lublin 2019.
 • Z dziejów prasy konserwatywnej. Twórcy i dzieła, red. W. Mich. B. Borowik, Lublin 2012.
 • Z dziejów prasy konserwatywnej. Przegląd tytułów, red. W. Mich, B. Borowik, Lublin 2009.