Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Szwed-Walczak

dr Anna Szwed-Walczak
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA KOMUNIKACJI POLITYCZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e70945e878c28a0473bba37
https://orcid.org/0000-0002-9878-1401
https://www.researchgate.net/profile/Anna-Szwed-Walczak
https://umcs-pl.academia.edu/AnnaSzwedWalczak
Konsultacje

w semestrze letnim:
poniedziałek - godz. 8.00 - 9.30 (pok. A4.29)
wtorek - godz. 14.40-15.10 (konsultacje online MsTeams) - proszę o wcześniejszy kontakt email co najmniej dwa dni przed planowanymi konsultacjami zdalnymi

O sobie

Wykształcenie:

9.01.2015 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Obraz wroga Polski we współczesnej politycznej prasie narodowej”, promotor: Prof. zw. dr hab. Ewa Maj.

2010 – 2015 – studia doktoranckie na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.

2012 – 2014 – studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

2007 – 2011 – studia magisterskie na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie (kierunek: socjologia), praca magisterska: „Stosunek Polaków do władzy w PRL i III RP”, promotor: Prof. dr hab. Ryszard Radzik.

2005 – 2010 – studia magisterskie na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie (kierunek: politologia, specjalność: dziennikarstwo), praca magisterska: „Myśl polityczna periodyku „Opoka w Kraju”, promotor: Prof. zw. dr hab. Ewa Maj.

Zainteresowania badawcze:

- Komunikowanie polityczne,

- Marketing,

- Prasa polityczna,

- Polska prasa dla kobiet w okresie transformacji ustrojowej,

- Współczesna myśl polityczna,

- Historia i działalność ruchu narodowego.

Aktywność organizacyjna na rzecz Uczelni:

Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach
Członek Zespołu Programowego kierunku Public relations i zarządzanie informacją
Członek Zespołu Programowego kierunku Nowe Media

Członkostwo w organizacjach:

Sekretarz lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych
Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
Członek Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Lublinie

Członkostwo w zespołach badawczych:

Członek Zespołu Badawczego projektu pt. Ośrodek Badań Historii Kobiet Instytutu Studiów Kobiecych, realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" (2019-2021).

Członek Zespołu Badawczego projektu pt. „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.
Nazwa projektu: Ośrodek Badań Historii Kobiet – kontynuacja (2021-2023).

Członek Zespołu Badawczego w projekcie pt. "Edycja pism Zygmunta Wasilewskiego", realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (2024-).

Odznaczenia i osiągnięcia naukowo-badawcze:

Brązowy Krzyż Zasługi (2022)
Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni (23.10.2018 r.)
Wyróżnienie dla najlepszej pracy doktorskiej (2015 r.)
Stypendium dla najlepszych doktorantów (2012-2015)
Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (2012-2015)
Stypendium Prezydenta Miasta Lublin (1.10.2012 - 30.06.2013)
Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego (1.10 2008-28.02.2009; 1.03.2010 - 31.07.2010)
Granty badawcze dla młodych naukowców pozyskane w konkursie dla młodych naukowców i doktorantów na Wydziale Politologii UMCS (Decyzja nr 1/1/2018; Decyzja nr 3/3/2017; Decyzja nr 2/6/2017)

Organizacja wydarzeń naukowych:

Sekretarz IV Ogólnopolskiego Kongresu Politologii (Lublin, 18-20.09.2018 r.) "Państwo w czasach zmiany" 
https://www.umcs.pl/pl/kongrespolitologii.htm

Kierownik konferencji:

- "Polska myśl polityczna - perspektywa historyczna i współczesna" (Lublin, 2022 r.) 
-"Zdrowie publiczne w myśli politycznej - perspektywa historyczna i współczesna" (Lublin, 11.03.2021 r.)
- "Muzyka polityczna: komunikowanie, kontestowanie, mobilizowanie" (Lublin, 14.06.2018 r.)

Sekretarz konferencji:

"Konstytucja jako efekt kompromisu politycznego. Z okazji 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji RP z 17 marca 1921 roku" (Lublin, 25.05.2021 r.)
- "Równouprawnienie kobiet w Polsce. Między teorią a praktyką" (Lublin, 8.11.2018 r.)
- "Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski. Metamorfozy bezpieczeńśtwa i zagrożeń w XX i XXI wieku: nowa jakość polityczna, militarna, demograficzna, kulturowa" (Lublin, 24.11.2016 r.)
- "Komunikowanie polityczne, międzynarodowe, międzykulturowe" (Lublin, 14.04. 2016 r.)


Działalność naukowa

Monografie autorskie i współautorskie:

E. Maj, A. Szwed-Walczak, Prasa Narodowej Demokracji 1893-1939. Tytuły prasowe, wydawcy i dziennikarze, motywy publicystyczne. Tom 2: E-Ga, Lublin 2023, ss. 276.

Ł. Lewkowicz, A. Szwed-Walczak, (Nie)potrzebny format współpracy regionalnej? Inicjatywa Trójmorza w dyskursie publicznym państw Grupy Wyszehradzkiej, „Prace IEŚ” 2022, nr 11, ss. 88.

A. Dawidowicz, E. Maj, A. Szwed-Walczak, Prasa Narodowej Demokracji 1893-1939. Tytuły prasowe, wydawcy i dziennikarze, motywy publicystyczne. Tom 1: A-D, Lublin 2022, ss. 353.

A. Szwed-Walczak, Obraz wroga Polski we współczesnej politycznej prasie narodowej, Lublin 2019, ss. 492.

Opracowania zbiorowe pod redakcją:

Myśl polityczna - biografistyka - komunikowanie. Księga pamiątkowa dedykowana Prof. dr hab. Ewie Maj z okazji jubileuszu pracy naukowej, red. A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, K. Mazurek, Lublin 2022.

Myśl polityczna - działanie i komunikowanie, red. A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, K. Mazurek, Lublin 2022.

Zdrowie publiczne w myśli i działalności politycznej - perspektywa historyczna i współczesna, red. Ł. Lewkowicz, A. Szwed-Walczak, Lublin 2022.

Political Music: Legitimization and Contestationeds. T. Bichta, A. Szwed-Walczak, Berlin 2021.

Political Music: Communication and Mobilizationeds. A. Szwed-Walczak, T. Bichta, Berlin 2021.

Komunikowanie polityczne, red. E. Maj, E. Podgajna, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, Lublin 2017.

Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski, t. 5, Metamorfozy bezpieczeństwa. Teraźniejszość i przeszłość, red. E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, Lublin 2017.

Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski, t. 4, Segmenty bezpieczeństwa w wiekach XX i XXI, red. E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, Lublin 2017.

Bezpieczeństwo Europy – bezpieczeństwo Polski, t. 3, Organizacje paramilitarne we współczesnym świecie, red. A. Szwed-Walczak, Ł. Lewkowicz, Ł. Jędrzejski, Lublin 2016.

Bezpieczeństwo Europy – bezpieczeństwo Polski, t. 2, red. E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Lublin 2016.

Bezpieczeństwo Europy – bezpieczeństwo Polski, t. 1, red. E. Maj, K. Mazurek, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Lublin 2016.

Europejskie inspiracje myśli politycznej w Polsce od XIX do XXI wieku, red. E. Maj, A. Dawidowicz, Ł. Lewkowicz, A. Szwed, Lublin 2013.

Wybrane artykuły naukowe:

2024

A. Szwed-Walczak, Słowo Narodowe (1989-1991). The First Legal The Post-War Magazine of the Polish National Radical Camp, [in:] Politics and the Media in Poland from the 19th to the 21st Centuries, eds. E. Kristanovej, R. Habielskiego oraz M. Such-Pyrgiel, Brill 2024, p. 157-197. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004687998_011.

2023

A. Szwed-Walczak, Konserwatywny dyskurs Konfederacji Wolność i Niepodległość, "Dyskurs & Dialog" 2023, nr 2, s. 59-80. DOI: 10.5281/zenodo.10427838.

A. Szwed-Walczak, Komunikacja medialna Konfederacji Wolność i Niepodległość w czasie kryzysu wewnątrzpartyjnego, "Zeszyty Prasoznawcze" 2023, t.66, nr 3, s. 127-143. DOI 10.4467/22996362PZ.23.031.18137.

A. Szwed-Walczak, „Słowo Narodowe” (1989–1991). Pierwsze legalne powojenne pismo obozu narodowego w Polsce, [w:] Polityka a media w Polsce w XX i XXI w. Wybrane zagadnienia, red. E. Kristanova, Szczecin 2023, s. 166-206.

A. Szwed-Walczak, Renata Siemieńska-Żochowska - socjolożka, [w:] Kobiety - Polki w nauce, red. K. Leszczyńska-Wichmanowska, Lublin 2023, s. 127-143.

2022

A. Szwed-Walczak, The Image of Feminism in the Polish Women’s Press in the Years 1989–1992, "Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych" 2 (13), 2022, s.185-206. DOI 10.15290/cnisk.2022.02.13.08

A. Szwed-Walczak, The image of “Ruthenians” presented in the nationaldemocratic press between 1918 and 1926, "Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne" 2022, vol. 8, No 1, p. 57-74. DOI: 10.17951/we.2022.8.1.57-74.

A. Szwed-Walczak, Redaktorki naczelne polskiej prasy dla kobiet w latach 1989-1992, "Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych"  1 (12), 2022, s. 145-167DOI 10.15290/cnisk.2022.01.12.07

A. Szwed-Walczak, Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 w sieciowej strategii politytcznej partii Konfederacja Wolność i Niepodległość na portalu społecznościowym Facebook, [w:] Język a media. (R)ewolucja języka i komunikacji we współczesnych mediach w dobie pandemii, red. A. Walecka-Rynduch, B. Skowronek, Kraków 2022, s. 141-155. DOI: 10.24917/9788376241913.10.

A. Szwed-Walczak, Popkulturowy wymiar dyskursu politycznego. Polscy politycy w #hot16challenge2, [w:] Współczesne media. Współczesne dyskursy medialne, t. 1, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2022, s. 75-92.

A. Szwed-Walczak, Plotka we współczesnym komunikowaniu politycznym, [w:] Wokół historii (i) komunikacji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Michowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. L. Pokrzycka, J. Nowak, Lublin 2022, s. 461-480.

A. Szwed-Walczak, Komunikowanie wyborcze Krzysztofa Bosaka, kandydata na urząd Prezydenta RP w 2020 roku, [w:] Myśl polityczna - działanie i komunikowanie, red. A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, K. Mazurek, Lublin 2022, s. 357-378.

A. Szwed-Walczak, "Koronawirus w strategii komunikowania politycznego Ruchu Narodowego na Facebooku (w okresie pierwszej fali pandemii w Polsce), [w:] Zdrowie publiczne w myśli i działalności politycznej - perspektywa historyczna i współczesna, red. Ł. Lewkowicz, A. Szwed-Walczak, Lublin 2022, s. 155-168.

A. Szwed-Walczak, Dyskurs o konstytucji na łamach "Przeglądu Narodowego" (V 1919-XII 1921 roku), [w:] Konstytucja jako efekt kompromisu politycznego. W setną rocznicę Konstytucji marcowej 1921 roku, red. M. Wichmanowski, Lublin 2022, s. 227-237.

A. Szwed-Walczak, Współczesny ruch narodowy wobec roli państwa w wychowaniu patriotycznym, [w:] Spory o modernizację i demokrację w XX-XXI wieku, red. G. Radomski, M. Strzelecki, A. Lewandowski, M. Wincławska, Toruń 2022, s. 279-296.

2021

A. Szwed-Walczak, Bohaterka historyczna? - obrazy bohaterstwa na łamach "Kobiety i Życia" w latach 1989-1992, [w:] Badania historii kobiet polskich na tle porównawczym: kierunki, problematyka, perspektywy, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, Białystok 2021, s. 57-75.

A. Szwed-Walczak, Polityczność polskiej prasy dla kobiet w latach 1989-1992, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica" 2021, t. 26, nr 336, s. 36-53, DOI 10.24917/20813333.26.3.

A. Szwed-Walczak, The woman citizen of Poland’s transformation period: The image of women in Polish women’s press (1989-1992), "Rocznik Historii Prasy Polskiej" 2021, t. 24, nr 4, s. 69-95. 

A. Szwed-Walczak, Pokolenie czy pokolenia? Redaktorzy prasy narodowo-demokratycznej po 1989 roku, [w:] Pokoleniowy potencjał polityki, red. M. Mikołajczyk, A. Tasak, Warszawa 2021, s. 377-413.

A. Szwed-Walczak, Wywiad prasowy w polskiej prasie dla kobiet (w latach 1989-1992) - źródło wiedzy o życiu kobiet w czasie transformacji systemowej, "Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych" 1(10) 2021, s. 213-243.

T. Bichta, A. Szwed-Walczak, Introduction, [in:] Political Music: Legitimization and Contestationeds. T. Bichta, A. Szwed-Walczak, Berlin 2021, s. 7-11.

A. Szwed-Walczak,T. Bichta,  Introduction, [in:] Political Music: Communication and Mobilization, eds. A. Szwed-Walczak, T. Bichta, Berlin 2021, s. 7-12.

A. Szwed-Walczak, The Orle Gniazdo [Eagle's Nest] Festival in Poland (2013-2017) as a Tool of Political Communication of the Polish National and Nationalist Movements, [in:] Political Music: Communication and Mobilization, eds. A. Szwed-Walczak, T. Bichta, Berlin 2021, s. 149-177.

2020

A. Szwed-Walczak, Prasa jako narzędzie społecznej i politycznej aktywizacji kobiet w latach 1989-1992. Polska prasa dla kobiet w czasie transformacji ustrojowej, "Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych" 2 (9) 2020, s. 110-148.

A. Szwed-Walczak, Obraz organizacji kobiecych na łamach polskiej prasy dla kobietw okresie transformacji ustrojowej, [w:] Ruchy kobiece na ziemiach polskich w XIX i XX wieku: stan badań i perspektywy, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, Białystok 2020, s. 415-439.

2019

A. Szwed-Walczak, Niepoprawność polityczna czy dyskredytacja polityczna. Przypadek współczesnej politycznej prasy narodowej w Polsce (adresowanej do młodzieży), "Polityka i Społeczeństwo" 2019, nr 4, s. 52-67.

A. Szwed-Walczak, Obraz wyborów kontraktowych w Polsce na łamach prasy dla kobiet, "Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych" 1 (6) 2019, s. 151-173.

A. Szwed-Walczak, Transformacja ustrojowa na łamach pisma "Kobieta i Życie", [w:] Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Polityka w prasie kobiecej, red M. Dajnowicz, A. Miodowski, Białystok 2019, s. 231-246.

A. Szwed-Walczak, Obraz Polski niepodległej w emigracyjnym piśmie "Opoka" (1969-1988), [w:] Państwo niepodległe. Twórcy - strategie - komunikacja społeczna, red. A. Dawidowicz, E. Maj, Lublin 2019, s. 183-198.

A. Szwed-Walczak, Obraz opozycji politycznej w kraju na łamach emigracyjnej "Opoki", [w:] Myśl polityczna – demokracja – wolność. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Jachymkowi z okazji 80. rocznicy urodzin, red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna, M. Wichmanowski, Lublin 2019, s. 567-582.

A. Szwed-Walczak, Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie na łamach polskiej prasy politycznej, [w:] Ludowa wizja Niepodległej. Rząd Ludowy w Lublinie, red. A. Indraszczyk, Warszawa 2019, s. 95-109.

A. Szwed-Walczak, Koncepcje edukacyjne na łamach neoendeckiego pisma "Myśl.pl", [w:] Problematyka edukacji w polskiej myśli politycznej po 1989 roku, red. G. Radomski, Płock 2019, s. 135-154.

2018

A. Szwed-Walczak, Multimodalny przekaz polityczny. Analiza dyskursu wyborczego kandydata Ruchu Narodowego na Prezydenta RP w 2015 roku, [w:] Współczesne media. Media multimodalne, t. 2. Multimedialność mediów elektronicznych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2018, s. 99-115.

A. Szwed-Walczak, Komunikowanie polityczne online liderów ugrupowań parlamentarnych w Polsce w dobie permanentnej kampanii wyborczej, [w:] Oblicza komunikacji: polityka, instytucje publiczne, biznes, red. A. Bąk-Szołucha, Ł. Kubisz Muła, Bielsko-Biała 2018, s. 25-46.

A. Szwed-Walczak, Wykorzystanie mediów społecznościowych jako platformy prowadzenia sporów politycznych. Kazus projektu polskiego ruchu narodowego "Media Narodowe", "Polityka i Społeczeństwo" 3 (16) 2018, s. 19-32.

2017

A. Szwed-Walczak, Komunikowanie ugrupowań politycznych na Facebooku w trakcie kryzysu sejmowego na przełomie 2016 i 2017 roku, "Polityka i Społeczeństwo" 4 (15) 2017, s. 117-133.

A. Szwed-Walczak, Kryzys migracyjny we współczesnej polskiej politycznej prasie narodowej, [w:] Kryzys migracyjny a bezpieczeństwo Polski i Unii Europejskiej. Wybrane aspekty, red. A. Lewandowski, I. Monolatii, M. Polakowski, Płock 2017, s. 229-247.

A. Szwed-Walczak, "Samoobrona Polska" - założenia i cele organu prasowego Komitetu Samoobrony Polskiej, [w:] Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, Białystok 2017, s. 299-310.

A. Szwed-Walczak, Publicystyka we współczesnej prasie politycznej na przykładzie tygodnika "Myśl Polska", [w:] Współczesne media, gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak, t. 1. Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2017, s. 257-274.

A. Szwed-Walczak, Partia Ruch Narodowy - historia organizacji politycznej, [w:] Nowe partie i ruchy polityczne. praktyka i idee współczesnych demokracji, red. K. Walecka, K. Wojtas, Warszawa 2017, s. 159-178.

A. Szwed-Walczak, Państwo narodowe jako gwarancja bezpieczeństwa narodu w myśli politycznej współczesnego obozu narodowego, [w:] Europy - bezpieczeństwo Polski, t. 5, Metamorfozy bezpieczeństwa. Teraźniejszość i przeszłość, red. E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, Lublin 2017, s. 95-114.

A. Szwed-Walczak, Koncepcja militaryzacji narodu w publicystyce i programie Ruchu Narodowego, [w:] Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski, t. 4, Segmenty bezpieczeństwa w wiekach XX i XXI, red. E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, Lublin 2017, s. 477-497.

 A. Szwed-Walczak, Komunikowanie polityczne Ruchu Narodowego (2012-2016), [w:] Komunikowanie polityczne, red. E. Maj, E. Podgajna, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, Lublin 2017, s. 259-285.

A. Szwed-Walczak, Wizerunek polityczny Magdaleny Ogórek w programie informacyjnym "Wiadomości" TVP 1, [w:] Kobiety w sferze publicznej. Perspektywy interdyscyplinarne problemu, red. M. Pataj, Toruń 2017, s. 271-305.

2016

A. Szwed-Walczak, Konferencje prasowe jako narzędzie marketingu politycznego, [w:] Polityka w zmediatyzowanym świecie. Perpsektywa politologiczna i medioznawcza, red. M. Adamik-Szysiak, Lublin 2016, s. 107-121.

A. Szwed-Walczak, Telewizja internetowa - informacja, sensacja czy kreacja?, [w:] Współczesne media: media informacyjne, t. 2, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2016, s. 251-275.

A. Szwed-Walczak, Kandydaci na prezydenta RP w programie informacyjnym – medialny wizerunek polityków, [w:] Media w kampaniach wyborczych, red. W. Furman, P. Kuca, D. Szczepański, Rzeszów 2016, s. 77-87.

A. Szwed-Walczak, Publicystyka polityczna kwartalnika Myśl.pl wobec Rosji, [w:] Obrazy Rosji i Rosjan w mediach, red. I. Hofman, J. Maguś, Lublin 2016, s. 89-103.

A. Szwed-Walczak, Współczesny ruch narodowy wobec organizacji paramilitarnych, [w:] Bezpieczeństwo Europy – bezpieczeństwo Polski, t. 3, Organizacje paramilitarne we współczesnym świecie, red. A. Szwed-Walczak, Ł. Lewkowicz, Ł. Jędrzejski Lublin 2016, s. 327-347.

A. Szwed-Walczak, Obronność Polski we współczesnej myśli narodowej, [w:] Bezpieczeństwo Europy – bezpieczeństwo Polski, t:2, red. E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Lublin 2016, s. 361-378.

Prowadzone zajęcia:

Postpolityka a nowe media (PF)
Komunikowanie polityczne online (PF)
Manipulacja i perswazja w komunikowaniu politycznym (PF)
Strategie kreowania wizerunku polityka (PF)
Promocja i PR wydarzeń multimedialnych (KW)
Historia komunikowania politycznego (WY)
Dezinformacja i plotka w historii komunikowania politycznego (WO)
Jak kreować wizerunek medialny? (WO)
Społeczeństwo sieci (CA)
Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe (CA)
Komunikacja niewerbalna (PF)
Polityka medialna (CA)
Socjotechnika (CA)
Komunikacja w kryzysie (PF)