Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Łukasz Jędrzejski

dr Łukasz Jędrzejski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA MYŚLI POLITYCZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Szanowni Studenci,


W związku z zarządzeniem Jego Magnificencji Rektora UMCS Prof. Stanisława Michałowskiego zawieszam do odwołania moje konsultacje w trybie stacjonarnym w pokoju 02.


Jednocześnie informuje,że pozostaje do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym.


Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia


Dr Łukasz Jędrzejski

Adres

3
20-080 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

Od października 2019 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Myśli Politycznej w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie.

 

28.VI. 2019 - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie Nauk o Polityce i Administracji. Tytuł rozprawy doktorskiej Polska Kronika Filmowa (1944-1994). Obrazy komunikowania politycznego. Promotor Prof. zw. dr hab. Ewa Maj, Promotor pomocniczy Dr hab. Marcin Wichmanowski.

 

2014-2019-Studia doktoranckie na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.

2012-2014- Sudia magisterskie na Wydziale Politologii UMCS (kierunek Politologia), praca magisterska Polska Kronika Filmowa 1956-1970, Promotor: Prof. zw. dr hab. Ewa Maj.

2009-2012- Studia licencjackie na Wydziale Politologii UMCS (kierunek Politologia), praca licencjacka Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 1956-1970, Promotor Prof. zw. dr hab. Ewa Maj

 

Zainteresowania badawcze:

-Komunikowanie polityczne, międzykulturowe i międzynarodowe

-Prasa polityczna okresu PRL

-Polska myśl polityczna

-Polska współczesna myśl polityczna

Historia i działalaność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

Historia i dzialalnosć organizacji kobiecych w PRL

Prasa dla kobiet.

 

Członkostwo w organizacjach naukowych:

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych/ Oddział w Lublinie

 

Nagrody i wyróżnienia 

Praca doktorska obroniona z wyróznieniem. Wyróznienie nadane w dniu 12 lipca 2019 roku.

Wyróznienie w konkursie na najlepsze prace dyplomowe obronione na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie w roku akademickim 2014

 


Działalność naukowa

Opracowania zbiorowe pod redakcją:

Komunikowanie Polityczne, red. E. Maj. E. Podgajna, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, Lublin 2017.

Bezpieczeństwo Europy-bezpieczeństwo Polski, t.5, Metamorfozy bezpieczeństwa. Teraźniejszość i przyszłość, red.E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, Lublin 2017.

Bezpieczeństwo Europy-bezpieczeństwo Polski, t. 4., Segmenty bezpieczeństwa w wiekach XX i XXI, red. E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, Lublin 2017.

Bezpieczeństwo Europy-bezpieczeństwo Polski, t. 3. Organizacje paramilitarne we współczesnym świecie, red. A. Szwed-Walczak, Ł. Lewkowicz, Ł. Jędrzejski, Lublin 2016.

Artykuły, artykuły recenzyjne recenzje, sprawozdania w czasopismach naukowych 

Jędrzejski Ł.,Obraz wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1957 r. w publicystyce „Kobiety i Życia", "Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych" 2019, nr 2(7) 2019, ss. 77-93.

 http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-3aae5a0e-4d9b-4097-bcc3-b963178b6e7d

Jędrzejski Ł., Polska Kronika Filmowa w latach 1945-1968-jako medium partyjne (zarys problemu), „Polityka i Społeczeństwo”,  2016, nr 1, ss. 158-170.

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Polityka_i_Spoleczenstwo/Polityka_i_Spoleczenstwo-r2017-t-n1_(15)/Polityka_i_Spoleczenstwo-r2017-t-n1_(15)-s158-170/Polityka_i_Spoleczenstwo-r2017-t-n1_(15)-s158-170.pdf

Ł. Jędrzejski, Wizerunki kobiet w Polskiej Kronice Filmowej w latach 1949-1953 (zarys problemu), „Polityka i Społeczeństwo” 2015,nr 2(13), ss. 87-97.

https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/1161/6%20J%c4%99drzejski%20%c5%81..pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ł. Jędrzejski, "Wędrówka idei" w koncepcjach Ludwika Krzywickiego. Przypadek idei niepodległości Polski, "Myśl Ludowa" 2013, nr 5, ss. 49-65.

http://mhprl.pl/wp-content/uploads/2017/03/mysl_4.pdf

Recenzje i artykuły recenzyjne

Jędrzejski Ł., Rwcenzja książki,Bалерий Соловей, Абсолютное оружие. Основы психологической войны и медиаманипулирования, Москва 2017, с. 320, "Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne" 2019, vol 5, nr 1(2019), ss.219-225.

https://journals.umcs.pl/we/article/view/10194/pdf

Jędrzejski Ł. Mariusz Mazur, Sebastian Ligarski, Cywilizacja komunizmu. Odmiana nadwiślańska 1944–1956, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016, ss. 255, ISBN 978-83-8098-003-7, "Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych" 2017, nr 2(3), ss. 163-170.

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/6185/1/CNISK_2017_2_L_Jedrzejski_Cywilizacja_komunizmu.pdf

Jędrzejski Ł., Wiktoria Malicka,Wrocław w Polskiej Kronice Filmowej: Nowe miasto i nowi mieszkańcy w propagandzie 1945-1970. Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2012, ss.310, "Polityka i Społeczeństwo" 2015, nr 4(13), ss. 174-178.

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Polityka_i_Spoleczenstwo/Polityka_i_Spoleczenstwo-r2015-t-n4_(13)/Polityka_i_Spoleczenstwo-r2015-t-n4_(13)-s174-178/Polityka_i_Spoleczenstwo-r2015-t-n4_(13)-s174-178.pdf

Rozdziały w  wybranych monografiach zbiorowych 

Jędrzejski Ł., Polityka i politycy w publicystyce „Mody i życia praktycznego,[w:] Polityka i politycy w prasie kobiecej, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, Białystok 2019.

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8541/1/L_Jedrzejski_Polityka_i_politycy_w_publicystyce_Mody_i_Zycia.pdf

Jędrzejski Ł., Polska Kronika Filmowa jako przykład medium multimodalnego, [w:] Współczesne Media-Media Multimodalne, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2018.

Ł. Jędrzejski, Sztandar Ludu (1956-1970.)-organ prasowy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lublinie,[w:] Prasa organizacji politycznych, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, Białystok 2017.

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8565/1/L_Jedrzejski_Sztandar_Ludu.pdf

Jędrzejski Ł., Obrazy niebezpiecznej Polski w „Czarnej Serii” filmu dokumentalnego- (1955-1957.),[w:] Bezpieczeństwo Europy-Bezpieczeństwo Polski tom 4.Segmenty bezpieczeństwa w XX i XX w., red. E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, Lublin 2017.

Jędrzejski Ł., Problematyka bezpieczeństwa Polski i Europy w wypowiedziach Władysława Gomułki w przekazie Polskiej Kroniki Filmowej,[w:] Bezpieczeństwo Europy-Bezpieczeństwo Polski tom 5.Metamorfozy bezpieczeństwa, teraźniejszość i przyszłość, red. E. Maj, W. Sokół. A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, Lublin 2017.

Jędrzejski Ł., Wizerunek władz partyjno-państwowych w Polskiej Kronice Filmowej w latach 1957-1970, [w:] Współczesne oblicza władzy politycznej, red. M. Rachwał, Poznań 2017.

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21808/1/Wsp%c3%b3%c5%82czesne%20oblicza%20w%c5%82adzy%20politycznej.%20Wybrane%20zagadnienia.pdf

Jędrzejski Ł., Wizerunek Bolesława Bieruta na łamach tygodnika „Przekrój”, [w:] Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, Białystok 2016.

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/6130/1/L_Jedrzejski_Wizerunek_Boles%C5%82awa_Bieruta_na_lamach_Tygodnika_Przekroj.pdf

Jędrzejski Ł., Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, [w:] Bezpieczeństwo Europy-Bezpieczeństwo Polski, t. 3. Organizacje paramilitarne we współczesnym świecie, red. A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, Ł. Lewkowicz, Lublin 2016.

Jędrzejski Ł., Gatunki dziennikarskie w Polskiej Kronice Filmowej, [w:] Współczesne media-gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak, t.2, Gatunki w mediach elektronicznych red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2017.

Jędrzejski Ł., Obraz wrogów w Polskiej Kronice Filmowej w latach 1944-1970, [w:] Komunikowanie polityczne, red. E. Maj, A. Szwed-Walczak, E. Podgajna, Ł. Jędrzejski, Lublin 2017.

Jędrzejski Ł., Koncepcja dezatomizacji Europy na łamach periodyku „Nowe Drogi”, [w:] Bezpieczeństwo Europy, Bezpieczeństwo Polski, t. 1. red. E. Maj, W. Sokół, K. Mazurek, A. Szwed –Walczak, Lublin 2016.

Jędrzejski Ł., Bezpieczeństwo społeczne w myśli politycznej Jacka Kuronia, [w:] Bezpieczeństwo Europy, Bezpieczeństwo Polski, t. 2. red. E. Maj, W. Sokół, A. Szwed –Walczak, Lublin 2016.

Jędrzejski Ł., Obraz współczesnej Rosji w reportażach Barbary Włodarczyk z cyklu Szerokie Tory, [w:] Obrazy Rosji Rosjan w mediach, red. I. Hofman, J. Maguś, Lublin 2016.

Jędrzejski Ł., Kampania wyborcza w wyborach samorządowych w 2014 roku w powiecie skarżyskim na łamach  regionalnych  mediów, [w:] Media w kampaniach wyborczych, red. W. Furman, P. Kuca, D. Szczepański Rzeszów 2016.

Jędrzejski Ł ., Wizerunek władz partyjno-państwowych w Polskiej Kronice Filmowej w roku 1956, [w:] Współczesne media-media informacyjne, I. Hofman, D. Kępa Figura, Lublin 2016.

Jędrzejski Ł., Spór o millenium na łamach tygodnika „Przekrój”, [w] Myśl polityczna w społeczeństwie informacyjnym, red. E. Maj ,E. Kirwiel, E. Podgajna , Lublin 2015.

 

Członkostwo w zespołach badawczych 

Współpracownik Ośrodka badań historii kobiet. Centrum badań historii kobiet polskich przy Instytucie Studiów Kobiecych, Uniwersytecie w Białymstoku. Projekt badawczy realizowany w ramach porogramu MNISZW "Dialog.

Informacje o projekcie:

http://www.isk.bialystok.pl/obhk/zespol.html

Prowadzone zajęcia:

Komunikowanie polityczne I rok  kierunek Politologia SUM

Polska współczesna myśl polityczna II rok kierunek Politologia I stopień

"Czarna seria" polskiego dokumentu w kinematografii. II rok kierunek Produkcja Medialna I stopień

Najnowsza historia Polski I rok kierunek Politologia I stopień 

Bezpieczeństwo panstwa w polskiej myśli politycznej II rok kierunek Bezpieczeństwo Narodowe I stopnia 

Nowe media a bezpieczeństwo narodowe RP II rok kierunek Bezpieczeństwo Narodowe II stopnia 

Publicystyka polityczna -I rok kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna II stopnia

Prawne i ekonomiczne aspekty mobilności i adaptacji II rok kierunek Europeistyka I stopnia


Ogłoszenia

Szanowni Studenci,

Informuję,że od dnia 25 marca (środa) rozpoczynamy zajęcia w trybie zdalnym. W środy i czwartki (dni zajęć ) będziecie Państwo otrzymywać materiały do ćwiczeń, wykładów, zadania dodatkowe dla chętnych. 

Kanałami komunikacji  między nami będzie Wirtualny kampus UMCS i system USOS. W  tym tygodniu na stronie kampusu pod moim nazwiskiem będą umieszczone kursy zdalne. O wszystkich krokach będziecie Państwo informowani przez adresy mailowe podane w systemie usos. Komunikaty będę umieszczał na stronie wydziału na wirtualnej tablicy ogłoszeń.

Harmonogram umieszczania materiałów 

środy- przedmioty Bezpieczeństwo państwa w polskiej myśli politycznej, Najnowsza historia Polski 

czwartki- Publicystyka polityczna, Nowe media a bezpieczeństwo narodowe RP (II połowa semestru)

Konsultacje odbywają się w formie mailowej. 

Z życzeniami zdrowia dla Państwa i Państwa bliskich 

Dr ŁukaszJędrzejski