KATEDRA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW I RACHUNKOWOŚCI

Opis

Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości (KFPiR) funkcjonuje na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie.

Pracownicy Katedry stanowią zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy w swojej aktywnością łączą pracę naukową, dydaktyczną i praktyczną. W Katedrze realizowane są badania naukowe i zajęcia dydaktyczne obejmujące takie zagadnienia jak:

  • rachunkowość finansowa i podatkowe aspekty ewidencji zdarzeń gospodarczych;
  • sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, podmiotów sektora publicznego, banków i zakładów ubezpieczeń;
  • rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego;
  • audyt i rewizja finansowej;
  • konsolidacja sprawozdań finansowych i funkcjonowanie grup kapitałowych;
  • informatyczne systemy wspierania rachunkowości finansowej i zarządczej;
  • wykorzystanie sprawozdań finansowych w analizie finansowej izarządzaniu finansami przedsiębiorstw;
  • proces oceny efektywności projektów gospodarczych, tworzenie planów finansowych i biznes planów;
  • strategie finansowe przedsiębiorstw w takich obszarach jak: dobór źródeł finansowania działalności, kształtowanie struktury kapitału, polityki dywidend, zarządzania płynnością finansową;
  • obecność przedsiębiorstwa na rynku finansowym (współpraca z bankami, ubezpieczycielami, przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym).

Kierownik Katedry: dr hab. Elżbieta Bukalska, prof. UMCS