Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Wawryszuk-Misztal

dr hab. Anna Wawryszuk-Misztal
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW I RACHUNKOWOŚCI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Konsultacje w czasie semestru letniego 2022/23


wtorki: 11.30-13.00 (pokój 607)


środy: 11.15-12.45 (on-line MS Teams)
 


(on-line MS Teams kod do zespołu: leksq0b)


 


Konsultacje stacjonarne z 25 kwietnia (wtorek) jednorazowo zostają przeniesione na czwartek 20 kwietnia godz. 8.00-9.30 (pokój 607).

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

strategiczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw, pierwsze oferty publiczne, ujawnianie informacji finansowych przez podmioty gospodarcze, ład korporacyjny, różnorodność zarządów i rad nadzorczych 

Zajęcia dydaktyczne:

zarządzanie płynnością finansową, strategie finansowe przedsiębiorstw, zarządzanie finansami grupy kapitałowej, ocena projektów gospodarczych

 

ORCID: 0000-0002-5016-9117

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=bAjTIL4AAAAJ&hl=pl&oi=ao


Działalność naukowa

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Wawryszuk-Misztal, A. (2021). Determinants of board diversity policy implementation by companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy16(3), 617–637. https://doi.org/10.24136/eq.2021.022
 • Bukalska E., Wawryszuk-Misztal A. (2021), Does the board of directors' characteristics affect the amount of capital raised in IPO? International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, Vol.14, No.2. DOI: 10.1504/IJEPEE.2021.113589
 • Sosnowski T., Wawryszuk-Misztal (2020), The inclination to public disclosure of financial forecasts by companies listed on the Warsaw Stock Exchange in times of mobile life, International Journal of Mobile Learning and Organisation, Vol. 14, No. 3, pp. 338-356, https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=108225
 • Sosnowski T., Wawryszuk-Misztal A. (2019), Diversity on management and supervisory board and accuracy of management earnings forecasts in IPO prospectuses, Ekonomia i Prawo. Economics and Law, Vol. 18, No. 3, pp. 347–363, http: doi:10.12775/EiP.2019.024, https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2019.024/18424
 • Sosnowski T., Wawryszuk-Misztal A. (2019), Board Characteristics and Earnings Forecasts Accuracy in IPO Prospectuses, International Journal of Management and Economics, Vol. 55 No. 1, pp. 1–15, https://content.sciendo.com/view/journals/ijme/ahead-of-print/article-10.2478-ijme-2019-0003.xml 
 • Sosnowski T., Wawryszuk-Misztal A. (2018), Voluntary disclosure and quality of new stock companies’ earnings forecast in EU-regulated markets, International Business and Global Economy, No. 37, pp. 348-362, http://www.ejournals.eu/IBage/2018/Tom-37/art/13429/ 
 • Sosnowski T., Wawryszuk-Misztal A. (2017),  Zróżnicowanie prognozowanych informacji finansowych zawartych w prospektach emisyjnych spółek przeprowadzających pierwsze oferty publiczne na GPW w Warszawie (Differentiation of the Financial Information Forecasts Issued in Prospectuses of the Companies Conducting IPO on the Warsaw Stock Exchange), Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVIII, Zeszyt 7, Część 2, s. 293-308, http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-7-2.pdf    (ISSN 2543-819)
 • Sosnowski T., Wawryszuk-Misztal A. (2017), Trafność prognoz wyniku finansowego i ich wpływ na zmiany wartości rynkowej nowych spółek giełdowych (The accuracy of earnings forecasts and their relationship with changes in the market value of new stock companies), Finanse , Nr 1(10), s. 121-134, http://www.knfpan.pan.pl/images/Fin._110-17_7-T.Sosnowski_i_in.pdf (ISSN 1899-4822)
 • Sosnowski T., Wawryszuk-Misztal A. (2017),  The Use of Earnings Forecast in the Building the Capital Strength of Polish IPOs, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVIII, Zeszyt 9, Część 2, s. 217-230 , http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-9-2.pdf (ISSN 2543-819)
 • Wawryszuk-Misztal A. (2017), Earnings forecasts errors in prospectuses: evidence from initial public offerings on the Warsaw Stock Exchange, Equilibrium. The Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, Vol. 12, Issue 2, pp. 229-243 , DOI: https://doi.org/10.24136/eq.v12i2.12 (p-ISSN 1689-765X)
 • Wawryszuk-Misztal A. (2016), Zmiany w strukturze akcjonariatu polskich spółek giełdowych zmieniających rynek notowań akcji (The Ownership Structure of Polish Firms Changing the Stock Market), Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, Vol. 4, No. 323, s. 141-154, DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.323.10  (ISSN  0208-6018).
 • Wawryszuk-Misztal A. (2016), Determinants of the direct costs of Initial Public Offerings on the Warsaw Stock Exchange, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Nr 282, Katowice, pp. 227-238 (ISSN 2083-8611).
 • Wrońska-Bukalska E., Wawryszuk-Misztal A. (2015), Is a financial director a strategist or a steward? A comparative analysis of Poland, the US and China, Nauki o Finansach/ FINANCIAL SCIENCES, 4 (25), pp. 122-134. DOI: 10.15611/nof.2015.4.09 (ISSN 2080-5993).
 • Wawryszuk-Misztal A. (2015), Wyniki operacyjne polskich przedsiębiorstw zmieniających rynek notowań akcji (The Operating Performance of Polish Companies Changing Their Stock Market), Annales Oeconomia Sectio H, Vol. 49, No. 4, s. 649-658. DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.649
 • Wawryszuk-Misztal A. (2015), Bezpośrednie koszty emisji akcji w pierwszej ofercie publicznej na GPW w Warszawie (The direct costs of share issuance in IPO on the Warsaw Stock Exchange), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, issue 412, s. 320-332. DOI: 10.15611/pn.2015.412.25 (ISSN 1899-3192).
 • Wawryszuk-Misztal A. (2014), Zmiany zapasów w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Inventories in companies listed on the Warsaw Stock Exchange) Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 2 (300), s. 267-278 (ISSN 0208-6018).
 • Wawryszuk-Misztal A. (2014), Cele emisji akcji w pierwszej ofercie publicznej w okresie 2008-2013 (The goals of issuance shares in the Initial Public Offering in 2008-2013), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 198/14, part 2, s. 86-94 (ISSN 2083-8611).
 • Wawryszuk-Misztal A., Wrońska-Bukalska E. (2014), Nieruchomości w modelach biznesowych przedsiębiorstw branży handlu detalicznego artykułami szybko rotującymi (FMCG) (Corporate real estate as a resource in business model in fast moving consumer goods), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, Vol. 48, No. 2, s. 125-134.
 • Wawryszuk-Misztal A. (2013), Cykl handlowy netto a rentowność przedsię­biorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Relationship between net trade cycle and profitability of industrial companies listed in the Warsaw Stock Exchange), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wrocław University of Economics Nr 321, s. 182-189 (ISSN 1899-3192).
 • Wawryszuk-Misztal A. (2013), Wykorzystanie faktoringu odwrotnego w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstw  (The use of reverse factoring in corporate liquidity management), ,,Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol. 11, No. 1, Part 4, s. 581-595 (ISSN 2084-5189).
 • Wawryszuk-Misztal A. (2013), Należności i zobowiązania krótkoterminowe przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego (Receivables and liabilities of enterprises during economic slowdown), ,,Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol. 11, No. 2, Part 2, s. 503-514 (ISSN 2084-5189).
 • Wawryszuk-Misztal A. (2013), Płatność akcjami w transakcjach przejęcia (Stock as a method of payment in acquisition. Case study ), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H. Oeconomia, Vol. XLVII, 3, s. 603-611 (ISSN 0459-9586).
 • Wawryszuk-Misztal A. (2012), Wpływ płynnych zasobów aktywów na wycenę przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H. Oeconomia, Vol. XLVI, 1, s. 157-167 (ISSN 0459-9586).
 • Wawryszuk-Misztal A. (2012), Dezinwestycje przedsiębiorstw na przykładzie Grupy Handlowej Emperia, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H. Oeconomia, Vol. XLVI, 4, s. 861-870 (ISSN 0459-9586).
 • Wawryszuk-Misztal A. (2011), Problemy pomiaru płynności finansowej w kontekście jej definicji, ,,Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XII, z. 13, s. 227-244 . http://piz.san.edu.pl/docs/e-XII-13.pdf (ISSN 1733-2486)
 • Wawryszuk-Misztal A. (2010), Cykl konwersji zobowiązań a rentowność wybranych spółek sektora chemicznego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H. Oeconomia, Vol. XLIV, 2, s. 849-860 (ISSN 0459-9586).
 • Wawryszuk-Misztal A. (2008), Rola strategii w kształtowaniu płynności finansowej na przykładzie spółki Elektrim SA, Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1200, s. 588-596 (ISSN 0324-8445).
 • Wawryszuk-Misztal A. (2008), Metodologiczne problemy w analizie zależności między zarządzaniem kapitałem obrotowym netto a wartością dla właścicieli, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H. Oeconomia, Vol. XLII, s. 81-95 (ISSN 0459-9586).
 • Wawryszuk-Misztal A. (2007), Zależność między zarządzaniem kapitałem obrotowym netto a rentownością na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie , Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H. Oeconomia, Vol. XLI, s. 277-287 (ISSN 0459-9586).

Monografie i rozdziały w monografiach:

 • Wawryszuk-Misztal, A. (2021). Finansowe czynniki i konsekwencje różnicowania składu osobowego zarządów i rad nadzorczych polskich spółek publicznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS. ss. 426 (ISBN: 978-83-227-9528-6).
 • Kluzek M.,  Kozłowska-Makóś D., Wawryszuk-Misztal A. (2017), Zarządzanie finansami grupy kapitałowej, Texter Spółka z o.o., EAN/ISBN: 9788377904855.
 • Wawryszuk-Misztal A. (2015), Zarządzanie płynnością w przedsiębiorstwach sektora MSP, [w:] System finansowy małego i średniego przedsiębiorstwa, pod red. E. Wrońskiej-Bukalskiej, Difin, s. 53-70.
 • Wawryszuk-Misztal A. (2015), Ograniczanie barier kapitałowych przedsiębiorstw sektora MSP przy wykorzystaniu narzędzi bankowych, [w:] System finansowy małego i średniego przedsiębiorstwa, pod red. E. Wrońskiej-Bukalskiej, Difin, s. 239-253.
 • Wawryszuk-Misztal A., Wrońska-Bukalska E. (2013), Polityka finansowa w zarządzaniu ryzykiem modeli biznesowych, [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Ryzyko w rachunkowości i zarządzaniu finansami, pod red. J. Turyna, J. Rak, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 382-398 ( ISBN 978-83-63962-39-5)
 • Wawryszuk-Misztal A. (2011), Emisja akcji na NewConnect jako źródło finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje, formy, warunki rozwoju, red. M.W. Sienkiewicz i T. Szot-Gabryś, Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, Lublin, s. 123-140 (ISBN 978-8-39322610-8)
 • Wawryszuk-Misztal A. (2008), Wpływ zarządzania aktywami bieżącymi na rentowność i wartość wybranych spółek sektora chemicznego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] Rynek finansowy,  Inspiracje z integracji europejskiej, red. P. Karpuś J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 547-555 (ISBN 9788322728857).
 • Wawryszuk-Misztal A. (2007), Struktura finansowania operacyjnego zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto na przykładzie spółek wytwarzających napoje alkoholowe destylowane, [w:] Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin,  s. 571-580.
 • Wawryszuk-Misztal A. (2007), Strategie zarzadzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach. Studium teoretyczno-empiryczne, Wyd. UMCS, Lublin.

 Recenzowane materiały konferencyjne:

 • Sosnowski T., Wawryszuk-Misztal A. (2018), The effect of the accounting hocus-pocus on the management earnings forecast precision in the IPO, In: European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International Scientific Conference, Brno: Masaryk University, pp. 653-661. ISBN 978-80-210-8980-8 (for print version Proceeding), ISBN 978-80-210-8981-5 (for on-line version Proceeding).
 • Wawryszuk-Misztal A. (2015), Expected and Actual Proceeds from Share Issue on the Warsaw Stock Exchange, Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society. Proceedings of the MakeLearn and TIIM Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference,  27–29 May 2015, Bari, Italy, To Know Press, International Academic Publisher, Bangkok-Celje-Lublin,  pp. 1429-1436, http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-13-0/papers/ML15-278.pdf
 • Wawryszuk-Misztal A., Wrońska-Bukalska E. (2014), Duties of Financial Director from Board’s Perspective,  Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life. Proceedings of the Management Knowledge and Learning International Conference 2014, 25-27 June 2014, Portorož, Slovenia  / To Know Press, International Academic Publisher, Bangkok-Celje-Lublin,  pp. 673-680, http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-09-3/papers/ML14-614.pdf

Ogłoszenia