Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Elżbieta Bukalska

dr hab. Elżbieta Bukalska
Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
ZAKŁAD FINANSÓW PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
Funkcje
Kierownik Zakładu, Pełnomocnik J.M. Rektora
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

urlop wypoczynkowy

Adres

Pl. M. C. Skłodowskiej 5 - pok. 603
20-031 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe: zarządzanie finansami przedsiębiorstw, a w szczególności struktura kapitału, polityka dywidend, wartość przedsiębiorstwa, modele biznesowe, finanse małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym.

Tematyka seminarium dyplomowego (magisterskiego): Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Strategie finansowe przedsiębiorstw, Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw – analizy porównawcze, Zarządzanie strukturą kapitału przedsiębiorstw, Wykorzystanie kapitałów na różnych etapach cyklu życia firmy, Polityka dywidend, Zależność między płynnością finansową a rentownością, Zastosowanie biznes planu w zakładaniu i rozwoju działalności, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw, Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Metody obrony w procesie wrogich przejęć, Restrukturyzacja własnościowa przedsiębiorstw, Asymetria informacji w relacjach między właścicielem i menadżerem, Finansowe aspekty funkcjonowania różnych form organizacyjno-prawnych, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce, Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym

Tematyka seminarium dyplomowego (licencjat): Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji, Analiza sprawozdania finansowego i jego elementów, Analiza płynności, Analiza rentowności, Analiza porównawcza struktury finansowania, Ocena zasadności wykorzystania źródeł finansowania, Źródła finansowania, Ryzyko a dobór źródła finansowania, Rentowność a dobór źródła finansowania, Zastosowanie analizy przyczynowo-skutkowej, Wpływ zmiany cen na przychody, Analiza fundamentalna, Przewidywanie upadłości, Procedura ubiegania się o kredyt, Procedura wprowadzenia spółki do obrotu publicznego, Emisja papierów wartościowych (akcji, obligacji), Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zakładanie i rozwój małego przedsiębiorstwa

Temat pracy ustalany jest indywidualnie we współpracy ze studentem 

 


Działalność naukowa

Publikacje

Monografia:

Decyzje finansowe w warunkach nadmiernej pewności siebie, UMCS, Lublin 2016

Współautorstwo monografii

Psychologia na usługach ekonomii, Texter, Warszawa 2017

Redakcja naukowa monografii:

1) Finanse w studiach przypadków, pod red E. Wrońska-Bukalska, wyd UMCS, Lublin 2017

2) Analiza finansowa w studiach przypadków, pod red E. Wrońska-Bukalska, wyd UMCS, Lublin 2016

3) Finanse z perspektywy młodego badacza. Współczesne problemy finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych, pod red. E. Wrońska-Bukalska, P. Karpuś, Wyd UMCS Lublin 2016

4) System finansowy małego i średniego przedsiębiorstwa, pod red E. Wrońska-Bukalska, Difin, 2015

5) Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty. Wybrane problemy, pod red E. Wrońska-Bukalska, UMCS, Lublin 2015

Pozostałe (wybrane):

1) E. Wrońska-Bukalska, Anita Radman-Pesa, Jurica Bosna, ARDL panel estimation of stock indices and macroeconomic environment of CEE and SEE countries in the last decade of transition, Portuguese Economic Journal, 2017, vol. 16, issue 3, pp. 205-221 

2) E. Wrońska-Bukalska, Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Effect of Repurchase Announcement on the Polish Alternative Stock Market, Proceedings of 8th Economics and Finance Conference, May 29-31 2017, London, pp. 45-57

3) E. Wrońska-Bukalska, Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Signaling hypotheses of share repurchases - life cycle approach. The case of Polish listed companies, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 2017, vol. 12, no. 2, pp. 245-257.

4) E. Wrońska-Bukalska, Mariola Golec, Ownership Structure for Sustainable Growth, Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 27–29 May 2015, Bari, Italy, May 2015, pp. 777-785.

5) E. Wrońska-Bukalska, Mariola Golec, Kształtowanie struktury własności w procesie IPO w: Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce, pod red J. Czekaj, E. Miklaszewska, W. Sułkowska, Wyd Uniwersytetu w Krakowie, Kraków 2014, s. 64-72.

6) E. Wrońska-Bukalska, Mariola Golec, Wycena kapitału własnego w procesie IPO w: Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 198/2014, cześć II, red. Gabriela Łukasik, Halina Zadora, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, s. 27-35.

7) E. Wrońska-Bukalska, Zróżnicowanie branżowe poziomu i struktury kapitału własnego w: ANNALES UMCS Lublin, Sectio H Oeconomia, vol. XLVIII, tom 3, Wydawnictwo UMCS Lublin, Lublin 2014, s. 393-402.

8) E. Wrońska-Bukalska, Hybrydowe instrumenty finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw. Studium przypadku w: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński Nr 802, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 65, Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014, s. 843-852.

9) E. Wrońska-Bukalska, A. Wawryszuk-Misztal, Is Financial Director Strategist or Steward? Comparative Analysis of Poland, the US and China (współautor Anna Wawryszuk-Misztal), Nauki o Finansach, Wyd Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 2080-5993, nr 4/2015, s. 122-138.

10) E. Wrońska-Bukalska, Wykupy akcji i dywidenda jako metody obrony przed wrogim przejęciem w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 326, Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, pod red. A. Kopiński, A. Bem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 336-343.

11) E. Wrońska-Bukalska, A. Wawryszuk-Misztal, Duties of financial director from the board’s perspective, Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life, Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2014, 25–27 June 2014, Portorož, Slovenia, June 2014, p. 673-680.