Jak uzyskać patronat?

Zasady przyznawania patronatu medialnego TV UMCS Telewizja Akademicka

           TV UMCS może objąć patronatem medialnym wydarzenia i przedsięwzięcia o charakterze naukowym, artystycznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i społecznym, mające szczególne znaczenie dla społeczności UMCS oraz Lublina.

Warunkiem formalnym uzyskania Patronatu TV UMCS Telewizja Akademicka jest przesłanie wniosku na adres: rzecznik@umcs.pl do 20 dnia każdego miesiąca, jednak nie później niż na 30 dni przed wydarzeniem.

 

Wniosek powinien określać: 

  • tytuł/nazwę i datę wydarzenia oraz miejsce,
  • program i krótką charakterystykę,
  • oczekiwania od TV UMCS, jako patrona medialnego,
  • oferowane świadczenia organizatora
  • dane osoby/organizacji ubiegającej się o patronat (z podanym nr telefonu kontaktowego oraz e-maila).

Wniosek o patronat rozpatrywany jest tylko przy przesłanym komplecie ww. informacji. Decyzje dot. objęcia wydarzenia patronatem medialnym TV UMCS Telewizja Akademicka zostaną podjęte do 25 dnia każdego miesiąca.

Na wskazany we wniosku adres mailowy, wnioskodawca otrzyma pisemną decyzję w sprawie przyznania bądź odmowy patronatu medialnego. Złożenie prośby nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu. Organizator otrzyma mailową odpowiedź w tej sprawie.

Przyznanie patronatu medialnego TV UMCS Telewizja Akademicka oznacza relację wideo.

W ramach patronatu organizator wydarzenia zobowiązuje się do ekspozycji logo TV UMCS Telewizja Akademicka podczas wydarzenia oraz zamieszczenia logo TV UMCS Telewizja Akademicka na wszystkich drukach związanych z wydarzeniem oraz w mediach społecznościowych wydarzenia i stronach internetowych – jeżeli są prowadzone. Po uzyskaniu zgody na objęcie wydarzenia patronatem medialnym, organizator może pobrać i udostępniać Logotyp TV UMCS. 

Organizator, po uzyskaniu zgody na objęcie wydarzenia patronatem medialnym przez TV UMCS Telewizja Akademicka, jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt transportu samochodowego ekipie TV UMCS na miejsce wydarzenia i z powrotem oraz pomocy organizacyjnej podczas procesu realizacji nagrania (dostarczenie dokumentacji, umówienie rozmówców itd).

 

Patronatem medialnym nie będą obejmowane wydarzenie i przedsięwzięcia: 

a) naruszające obowiązujące w naszym kraju prawo i normy obyczajowe,

b) o charakterze komercyjnym, mające na celu jedynie osiągnięcie zysku,

c) mało istotne z punktu widzenia interesu społecznego,

d) organizowane przez partie polityczne lub służące promocji partii i ugrupowań politycznych.

 

Do przekazanych materiałów należy dołączyć podpisane oświadczenie, o tym, że nie naruszają one praw autorskich osób trzecich oraz, że organizator ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

TV UMCS Telewizja Akademicka zastrzega sobie prawo odmowy udzielania patronatu bez wskazania przyczyny.

Decyzje odnośnie przyznania bądź odmowy patronatu medialnego TV UMCS Telewizja Akademicka są ostateczne i nie podlega od nich odwołanie. 

 

W załącznikach znajdą Państwo logotypy TV UMCS.