Prawa autorskie

Szanowni Studenci, Doktoranci i Słuchacze studiów podyplomowych

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W trosce o interesy członków społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu pragnę zwrócić uwagę na bezwzględny zakaz bezprawnego rozpowszechniania zdjęć, wizerunków oraz wszelkiego rodzaju treści udostępnianych za pośrednictwem platformy Wirtualny Kampus, MSTeams lub innego rodzaju platform.

Opracowane na potrzeby e-learningu materiały oraz wizerunek osoby prowadzącej zajęcia on-line, który stanowiąc dobro osobiste człowieka, o jakim mowa w art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), podlegają ochronie prawnej przewidzianej w dyspozycji przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz ustawodawstwie krajowym, w szczególności ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).

Zważywszy na powyższe, podkreślam, że wszelka aktywność niezgodna z przepisami prawa, w szczególności obejmująca udostępnienie, upublicznienie czy przetworzenie uzyskanych materiałów poddana zostanie weryfikacji i wyjaśnieniu. Naruszenia ochrony danych osobowych, praw autorskich czy ochrony wizerunku, stanowić będzie podstawę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego na uczelni oraz stosownego postępowania na policji.

Udostępniane zdalnie materiały stanowią formę realizacji efektów uczenia się, podtrzymania ciągłości procesu dydaktycznego w trudnym dla wszystkich okresie epidemii.

Wszystkich Państwa proszę o dołożenie należytej staranności przy korzystaniu z otrzymywanych treści, co pozwoli spokojnie, bez żadnych problemów pokonać niekorzystny dla nas czas.

Rektor UMCS
prof. dr hab. Stanisław Michałowski