Idea spotkania

Szanowni Państwo,

Współczesna edukacja ma nie tylko wymiar krajowy, ale i międzynarodowy. W tym duchu od wielu lat rozwijana jest współpraca pedagogów polskich i ukraińskich. Działalność ta dobrze służy kształtowaniu przyjaźni między naszymi narodami, doskonaleniu procesów edukacyjnych poprzez wymianę doświadczeń, w tym przez wspólne badania i staże naukowe, publikacje oraz konferencje. Trwałym elementem efektywnego współdziałania są odbywające się cyklicznie co dwa lata spotkania pedagogów, w czasie których podejmowane są aktualne problemy badawcze i edukacyjne w Polsce i w Ukrainie.

Obecne IX Forum Naukowe odbywa się w warunkach szczególnych, związanych z pandemią COVID- 19 i warunkach stanu wojny w Ukrainie, które spowodowały głębokie zmiany zarówno w sposobie, jak i formach edukacji szkolnej i kształcenia akademickiego oraz prowadzonych badań naukowych. Okazało się bowiem jak ważna staje się wirtualizacja procesu edukacyjnego, wykorzystanie nowoczesnych technik i narzędzi kształcenia na odległość. Trwałym dorobkiem IX Forum będą dwie monografie poświęcone tej problematyce oraz dwa numery czasopism: Annales Paedagogia i Psychologia UMCS oraz jeden Lubelskiego Rocznika Pedagogicznego. 

Z poważaniem

Prof. dr hab. Ryszard Bera