Program szczegółowy

PROGRAM  OBRAD
IX Polsko-Ukraińskie/Ukraińsko-Polskie Forum Naukowe
„DROGI I BEZDROŻA EDUKACJI W OKRESIE PANDEMII COVID-19”
IX Польсько-Український/Українсько-Польський науковий форум
«ДОРОГИ І БЕЗДОРІЖЖЯ ОСВІТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19»

OBRADY PLENARNE
11.05.2022 r. (środa)
        9.30-16.30


- 9.00 - Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej
- 9.30 - Uroczyste rozpoczęcie IX Forum Naukowego
Prowadzący obrady: dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS i prof. dr hab. Ryszard Bera

 1. Powitanie uczestników przez Dyrektor Instytutu Pedagogiki UMCS, dr hab. Stanisławę Byrę, prof. UMCS i Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, prof. dr hab. Ryszarda Berę
 2. Uroczyste otwarcie  obrad przez JM Rektora UMCS, prof. dr hab. Radosława Dobrowolskiego
 3. Wystąpienie JM Rektor APS, dr hab. Barbary Marcinkowskiej, prof. APS
 4. Wystąpienie Prezydenta Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, prof. dr hab. Wasyla Kremienia (online)
 5. Wystąpienie przewodniczącej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej (online)
 6. Wystąpienie  akademika-sekretarza Wydziału Oświaty Zawodowej i Oświaty Dorosłych NANP Ukrainy, prof. dr hab. Nelli Nyczkało
 7. Wystąpienie przewodniczącego Pedagogicznego Towarzystwa Naukowego „Polska-Ukraina”, członka zagranicznego NANP Ukrainy, dr hab. Franciszka Szloska, prof. APS
 8. Wystąpienie Konsula Ukrainy w Lublinie, Pana Artema Valaha oraz przedstawicieli władz miasta i Lubelszczyzny


11.00-12.00 - I SESJA PLENARNA
Prowadzący obrady:
prof. dr hab. Nella Nyczkało i dr hab. Franciszek Szlosek, prof. APS

 1. Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, były Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Kierownik Katedry Teorii Wychowania w Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego „O skutkach czarnej pedagogiki i nadziei w rozwoju jej kordialnej antytezy”
 2. Prof. dr hab. Łarysa Łukianowa, Dyrektor Instytutu Oświaty Pedagogicznej i Edukacji Dorosłych im. I. Ziaziuna NANP Ukrainy, członek-korespondent NANP „Wpływ pandemii COVID-19 na szkolnictwo wyższe i sposoby przezwyciężania jej konsekwencji w krajowej i zagranicznej przestrzeni edukacyjnej”
 3. Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, były Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Kierownik Zakładu Studiów Międzykulturowych i Regionalnych oraz Kierownik Katedry Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej na Wydziale Nauk o Edukacji UwB, sekretarz Komitetu Naukowego PAN, członek zagraniczny NANP Ukrainy „Dylematy tożsamościowe w okresie pandemii”
 4. Prof. dr hab. Iwan Gryszczenko, Rektor Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Technologii i Dyzajnu, rzeczywisty członek Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy „Internacjonalizacja edukacji i międzynarodowej współpracy w czasie wojny” (online)

12.00-12.30 - Przerwa kawowa

12.30-14.00 - II SESJA PLENARNA
Prowadzący obrady:
prof. dr hab. Łarysa Łukianowa i prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

 1. Dr Mykoła Slusarewski, Dyrektor Instytutu Psychologii Społecznej i Politycznej NANP Ukrainy, członek-korespondent NANP oraz Prof. dr hab. Lubow Najdionowa, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Psychologii Społecznej i Politycznej NANP Ukrainy, członek-korespondent NANP Ukrainy „Stan moralny i psychologiczny społeczeństwa ukraińskiego w warunkach ogólnej inwazji rosyjskiej”
 2. Prof. dr hab. Jurij Bojczuk, Rektor Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. H. S. Skoworody, członek-korespondent NANP Ukrainy „Działalność naukowo-dydaktyczna Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia G.S. Skovorody w stanie wojennym” (online)
 3. Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, były Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN „Pandemiczne ograniczenia transferu kapitału edukacyjnego”
 4. Prof. dr hab. Tadeusz Aleksander, Profesor Wszechnicy Polskiej - Szkoły Wyższej w Warszawie „Kryzys edukacyjny czasu pandemii i próby jego przełamywania”
 5. Prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Kierownik Zakładu Metodologii i Pedagogiki Twórczości APS, członek zagraniczny NANP Ukrainy „Lekcja z powszechnej edukacji zdalnej”

14.00- 15.00 - Przerwa obiadowa

15.00-16.30 - III SESJA PLENARNA
Prowadzący obrady:
prof. dr hab. Olga Matwijenko i prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

 1. Prof. dr hab. Olga Matwijenko, Kierownik Katedry Pedagogiki i Psychologii Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Lingwistycznego, członek-korespondent NANP Ukrainy „Organizacja edukacji uchodźców w czasie wojny: doświadczenia polskiej fundacji charytatywnej «Kulczyk Foundation»”
 2. Dr hab. Elżbieta Sałata, prof. UTH, Prorektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu „Kompetencje informatyczne a nauczanie zdalne”
 3. Prof. dr hab. Oleksandra Borodijenko, wiodący pracownik naukowy Wydziału zapewniania jakości kształcenia Instytutu Szkolnictwa Wyższego NANP Ukrainy, członek-korespondent NANP Ukrainy „Współczesne procesy społeczno-polityczne w Ukrainie jako determinanty rozwoju instytucji edukacyjnych” (online)
 4. Mykoła Jarmoliuk, Dyplomata, Radca Ambasady Ukrainy w RP (2014 -2019 r.) oraz Lesia Biłeńka-Swystowycz, Wykładowca Katedry Polonistyki Lwowskiego Narodowego Uniwersytet im. Iwana Franki „Polikulturowość w materiałach dydaktycznych”
 5. Prof. dr hab. Magdalena Piorunek, Kierownik Zakładu Poradnictwa Społecznego, Prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Syndrom wypalenia akademickiego - kontekst pandemiczny”
 6. Prof. dr hab. Nataliia Łazarenko, Rektor Winnickiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Mychajła Kociubynskiego „Osobliwości działalności Uniwersytetu Pedagogicznego w czasie pandemii” (online)

16.30 - Zakończenie obrad plenarnych,  przejazd do Hotelu Campanile

OBRADY W ZESPOŁACH PROBLEMOWYCH
12 maja 2022 r. (czwartek)
9.00-13.00

Zespół problemowy nr 1, Sala 202
NAUKOWE, METODOLOGICZNE I EDUKACYJNE WYZWANIA SPOWODOWANE PANDEMIĄ

Moderatorzy: prof. dr hab. Łarysa Łukianowa i prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

 1. Prof. dr hab. Walerij Bykow, Dyrektor  Instytutu Cyfryzacji Edukacji NANP Ukrainy, rzeczywisty członek Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy „Cyfrowe narzędzia otwartej nauki i systemów edukacji” (online)
 2. Prof. dr hab. Rafał Piwowarski, profesor Katedry Społecznych Podstaw Rozwoju Oświaty Instytutu Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie „Życie i edukacja w czasie pandemii z perspektywy międzynarodowej”
 3. Dr hab. Danuta Wosik-Kawala, prof. UMCS, profesor Katedry Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki UMCS oraz Dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, prof. UMCS, Kierownik Katedry Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki UMCS „Cele edukacyjne i zawodowe młodzieży polskiej i ukraińskiej w czasie pandemii”
 4. Dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH, była Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Dr hab. Sławomir Sobczak, prof. UPH, były dyrektor Instytutu Pedagogiki UPH w Siedlcach „Preferowanie przez studentów trybu kształcenia uniwersyteckiego po ich doświadczeniach w czasie pandemii ze względu na uwarunkowania socjodemograficzne”
 5. Dr hab. Mychajło Najdionow, Dyrektor Instytutu Badań Refleksyjnych i Specjalizacji, doktor habilitowany w dziedzinie psychologii „Psychologia poparcia społecznego dla hybrydowych reżimów totalitarnych: co uwzględnić w edukacji obywatelskiej”
 6. Dr Tetiana Burłajenko, Kierownik Katedry Ekonomii, Przedsiębiorczości i Zarządzania Dydaktyczno-Naukowego Instytutu Zarządzania i Psychologii, Uniwersytet Zarządzania Oświatą NANP Ukrainy oraz Dr Oksana Dubinina, Professor Katedry Administracji Publicznej i Zarządzania Projektami Instytutu Dydaktyczno-Naukowego Zarządzania i Psychologii Uniwersytetu Zarządzania Oświatą przy NANP Ukrainy „Wykorzystanie blended learning w kształceniu przyszłych menedżerów w  kontekście globalizacji” (online)
 7. Dr Dorota Jankowska, adiunkt w Zakładzie Podstaw Pedagogiki Instytutu Pedagogiki APS, Dyrektor Studiów w APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie „Edukacja w warunkach pandemii uświadomieniem konieczności systemowego kształcenia nauczycieli do edukacji zdalnej”
 8. Dr hab. Renata Tomaszewska, prof. UKW w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Sekretarz Sekcji Pedagogiki Pracy KNP PAN, członek Sekcji Andragogiki KNP PAN „Zrozumieć i ocalić. ‘Pokolenie COVID-19’ wyzwaniem dla pedagogów”
 9. Dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO, Kierownik Katedry Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej Instytutu Nauk Pedagogicznych UO, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego „Traumatyczne skutki pandemii COVID-19 u studentów wyzwaniem dla uczelni wyższych”
 10. Dr Wojciech Siegień, adiunkt w Zakładzie Badań nad Dzieciństwem i Szkołą Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego ”Rezyliencja, edukacja i pandemiczne granice we wschodnim Donbasie”
 11. Dr Tatiana Walkowiak, starszy wykładowca w Katedrze Prawa Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Dr Jolanta Jarocka-Piesik, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach „Prace dyplomowe w czasie pandemii”
 12. Dr hab. inż. Fabian Andruszkiewicz, prof. UO w Katedrze Teorii Wychowania i Pedagogiki Szkolnej Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego „Współpraca Uniwersytetu Opolskiego z ukraińskimi instytucjami w czasie pandemii”

Zespół problemowy nr 2, Sala 204
PROBLEMY FUNKCJONOWANIA UCZELNI WYŻSZYCH I DOŚWIADCZENIA STUDENTÓW W WARUNKACH PANDEMII

Moderatorzy: prof. dr hab. Olga Matwijenko i prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

 1. Dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, prof. PUSB, Rektor Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach „Funkcjonowanie uczelni zawodowej w warunkach pandemii”
 2. Dr hab. Ewa Skrzetuska, prof. SGGW, profesor w Katedrze Pedagogiki Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Dr Agnieszka Rowicka, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie „Edukacja zdalna w czasie pandemii w opinii studentów- przeżycia uczących się”
 3. Prof. dr hab. Natalia Muranowa, Prorektor Uniwersytetu Zarządzania Oświatą NANP Ukrainy „Organizacja procesu kształcenia w instytucjach szkolnictwa wyższego i podyplomowego Ukrainy w warunkach pandemii СOVID-19” (online)
 4. Dr hab. Hanna Kędzierska, prof. UWM w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Dr Sylwester Zagulski, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie „Poczucie skuteczności w konstrukcji kariery międzynarodowej studentów ‘pokolenia lockdown’”
 5. Dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. UPH, Dyrektor Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach „Organizacja procesu kształcenia w warunkach pandemii. Doświadczenia i wnioski”
 6. Dr Justyna Bojanowicz, Prodziekan Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego; Katedra Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu „Środowisko akademickie jako przestrzeń kształtowania kompetencji społecznych”
 7. Dr hab. Agnieszka Buczak, adiunkt w Katedrze Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej Instytutu Pedagogiki UMCS oraz Dr Anna Bieganowska-Skóra, adiunkt w Katedrze Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej Instytutu Pedagogiki UMCS „Dobrostan psychiczny studentów w czasie pandemii w świetle analizy narracji „Ja i Covid”
 8. Dr hab. Izabela Łukasik, prof. UMCS, profesor Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej Instytutu Pedagogiki UMCS „Dobrostan duchowy studentek w okresie pandemii”
 9. Dr Tadeusz Kowalewski, Kierownik Zakładu Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży „Szanse i zagrożenia zdalnego kształcenia w czasie pandemii COVID-19 przez pryzmat opinii studentów PWSiP w Łomży”
 10. Dr Katarzyna Jagielska, adiunkt Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie „Kariery edukacyjne i dalsze plany zawodowe młodych dorosłych pokolenia ‘Z’”
 11. Prof. dr hab. Oresta Karpenko, profesor w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Edukacji Przedszkolnej Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Pracy Socjalnej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Iwana Franki w Drohobyczu, Ukraina „Poczucie bezpieczeństwa studentów w okresie pandemii”
 12. Dr Monika Maciejewska, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie „Edukacja zdalna pod lupą autoewaluacji - studenci o swoim studiowaniu w dobie pandemii COVID-19”
 13. Dr Żanetta Kaczmarek, adiunkt w Zakładzie Humanistycznych Nauk Lekarskich Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Mgr Danuta Wiśniewska, asystent w Zakładzie Humanistycznych Nauk Lekarskich Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu „Jakość kształcenia zdalnego medycznego w opinii studentów Uniwersytetu Medycznego”


Zespół problemowy nr 3, Sala 206
EDUKACJA ZAWODOWA I KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA SPOWODOWANE PANDEMIĄ

Moderatorzy: prof. dr hab. Iryna Androszczuk i prof. dr hab. Tadeusz Aleksander

 1. Prof. dr hab. Ryszard Gerlach, Kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy „Edukacja zawodowa w trakcie i po pandemii”
 2. Dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP, Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie „Aktywność edukacyjna seniorów w dobie pandemii COVID-19 - nowe szanse czy stracone możliwości?”
 3. Prof. dr hab. Iryna Androszczuk, profesor Katedry Teorii i Historii Pedagogiki Instytutu Pedagogicznego Kijowskiego Uniwersytetu imienia Borysa Hrinczenki „Kształtowanie cech osobowych i zawodowych przyszłego pedagoga w okresie kryzysów społecznych”
 4. Dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL w Katedrze Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II „Kształcenie zawodowe w pandemii COVID-19 - problemy i rekomendacje”
 5. Dr hab. Urszula Jeruszka, prof. APS, profesor Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki Instytutu Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, profesor Instytut Pracy i Spraw Socjalnych „Możliwości i bariery edukacji dorosłych w systemie online”
 6. Prof. dr hab. Olena Kowalenko, Główny pracownik naukowy Wydziału Andragogiki Instytutu Oświaty Pedagogicznej i Oświaty Dorosłych im. I. Ziaziuna, NANP Ukrainy „Zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności psychologiczne pracownic socjalnych i opiekunek środowiskowych podczas kwarantanny”
 7. Prof. dr hab. Anna Kanios, Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki UMCS „Poczucie obciążenia pracą pracowników socjalnych w czasie pandemii SARS-CoV-2”
 8. Dr hab. Jan Sikora, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki Instytutu Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie „Rozwój zawodowy i work-life balance kobiet w czasie pandemii COVID-19”
 9. Dr hab. Józef Młyński, prof. UP, Kierownik Katedry Pracy Socjalnej i Służb Społecznych Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie „Edukacyjne wyzwania pracownika socjalnego w czasie pandemii COVID-19”
 10. Dr Beata Mydłowska, prof. USM, Rektor Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie „Bariery w zdalnym uczeniu się osób dorosłych”
 11. Dr Agnieszka Roguska, Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach „(Nie) wykorzystane szanse i korzyści człowieka uczącego się w czasie pandemii COVID-19”
 12. Dr Katarzyna Ludwikowska, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy „Świadczenie usług doradztwa zawodowego w dobie pandemii COVID-19”
 13. Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, profesor Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej Instytutu Pedagogiki UMCS, Prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz Dr Ewa Trojanowska, asystent w Katedrze Pedagogiki Resocjalizacyjnej UMCS „O ograniczeniach i nowych możliwościach w procesie resocjalizacji przestępców w warunkach izolacyjnych w czasie pandemii”
 14. Mgr Natalia Tomczyk, doktorant Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie „(Nie)wykorzystany potencjał edukacji zdalnej. Kompetencje informatyczne a wyniki matur z języka ojczystego i matematyki w Polsce i Indonezji”Zespół problemowy nr 4, Sala 207
KSZTAŁCENIE PEDAGOGICZNE I FUNKCJONOWANIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W WARUNKACH PANDEMII

Moderatorzy: prof. dr hab. Lubow Najdionowa i dr hab. Jarosław Michalski, prof. APS

 1. Dr hab. Franciszek Szlosek, prof. APS, profesor w Zakładzie Pedeutologii Instytutu Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, przewodniczący Pedagogicznego Towarzystwa Naukowego „Polska-Ukraina”, członek zagraniczny NANP Ukrainy „Miejsce i rola kompetencji informatycznych w przygotowaniu nauczycieli do zawodu”
 2. Dr hab. Jarosław Michalski, prof. APS, Kierownik Zakładu Pedeutologii w Instytucie Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie „Co nauczycielom zabrała pandemia?”
 3. Prof. dr hab. Myrosława Wowk, Kierownik Wydziału Treści i Technologii Edukacji Pedagogicznej Instytutu Oświaty Pedagogicznej i Oświaty Dorosłych imienia Iwana Ziaziuna NANP Ukrainy „Trendy rozwoju kształcenia nauczycieli w kontekście wyzwań pandemicznych” (online)
 4. Dr hab. Joanna M. Łukasik, prof. UP, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz mgr Joanna Janas „Doświadczenia zdalnej edukacji w percepcji nauczycieli szkół muzycznych”
 5. Dr hab. Barbara Bilewicz, adiunkt w Katedrze Wczesnej Edukacji, Z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki UMCS „Film jako narzędzie edukacji w okresie pandemii”
 6. Liudmyła Djaczenko, Wiodący badacz naukowy Wydziału Zagranicznych Systemów Oświaty Pedagogicznej i Oświaty Dorosłych Instytutu Oświaty Pedagogicznej i Oświaty Dorosłych imienia Iwana Ziaziuna NANP Ukrainy „Partnerstwo «nauczyciele–dzieci–rodzice»: priorytety interakcji w czasie wojny na Ukrainie” (online)
 7. Dr Marek Siwicki, adiunkt w Katedrze Historii Wychowania Instytutu Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie „Czytając (nie tylko) Olgę Tokarczuk. Refleksyjność studentek pedagogiki medialnej z początków pandemii”
 8. Dr Monika Ryndzionek, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie „Szkoła w czasie pandemii - raport z badań”
 9. Dr Beata Szurowska, adiunkt w Zakładzie Pedeutologii Instytutu Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie „Nauczyciel małego dziecka w obliczu pandemii wirusa COVID-19”
 10. Dr Jolanta Wiśniewska, adiunkt w Zakładzie Pedeutologii Instytutu Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz dr Patrycja Jurkiewicz, adiunkt w Zakładzie Pedeutologii Instytutu Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie „Edukacja w dobie pandemii oczami nauczycieli współorganizujących proces kształcenia i rodziców dzieci autystycznych”
 11. Dr Andrzej Kobiałka, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Pracy i Gerontologii Społecznej Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie „Wpływ sytuacji pandemicznej na uwarunkowania nauczania zdalnego i pracę nauczycieli - zarys problematyki badań”
 12. Dr Damian Labiak, adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Wczesnej Edukacji Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie „Nauczycielskie koncepcje doświadczeń edukacyjnych w kontekście edukacji zdalnej w szkole muzycznej pierwszego stopnia. Rekonstrukcja fenomenograficzna”

Zespół problemowy nr 5, Sala 231
DYLEMATY EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY W SYSTEMIE ONLINE W CZASIE PANDEMII

Moderatorzy: prof. dr hab. Marija Czepil i dr hab. Jolanta Andrzejewska, prof. UMCS

 1. Dr hab. Maria Groenwald, prof. UG, profesor w Zakładzie Badań nad Dzieciństwem i Szkołą Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego „Cicha, daleka, zamknięta… Znaczenia nadawane przyjaźni w czasie pandemii przez uczniów klas 6-8”
 2. Prof. dr hab. Natalia Bidiuk, Kierownik Katedry Nauczania Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego „Samokształcenie studentów w warunkach pandemii COVID-19” (online)
 3. Dr Teresa Janicka-Panek prof. PUSB, członek Kolegium Redakcyjnego czasopism naukowych Ridna Szkoła (Ukraina) i Nowe Kolegium (Ukraina) „Oddziaływanie przestrzeni internetowej na aktywność uczniów klas I-III (edukacji wczesnoszkolnej) w świetle badań empirycznych”
 4. Dr hab. Jolanta Andrzejewska, prof. UMCS, Kierownik Katedry Edukacji Wczesnoszkolnej Instytutu Pedagogiki UMCS „Doświadczenia nauczycielek przedszkola w czasie pandemii”
 5. Dr hab. Edward Nycz, prof. UO, Kierownik Katedry Metodologii Badań Społecznych i Myśli Pedagogicznej, Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego „Wspomaganie procesu uczenia się dziecka w okresie zdalnej edukacji z perspektywy rodziców zastępczych (część I)”
 6. Dr Patrycja Kaszubska-Dziergas, adiunkt w Katedrze Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej, Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego „Wspomaganie procesu uczenia się dziecka w okresie zdalnej edukacji z perspektywy rodziców zastępczych (część II)”
 7. Dr Lubow Najdionowa, Kierownik Wydziału Psychologiczno-Metodologicznego Wsparcia Rzecznika Praw Obywatelskich Ukrainy „Prawo dziecka do edukacji w czasie wojny: doświadczenie psychologicznego i metodologicznego wsparcia Rzecznika Praw Obywatelskich Ukrainy”
 8. Dr hab. Urszula Oszwa, prof. UMCS, profesor Katedry Dydaktyki Instytutu Pedagogiki UMCS „Prężność psychiczna polskich adolescentów w czasie pandemii COVID-19 w 2021 roku”
 9. Dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ, Kierownik Zakładu Pedagogiki Szkolnej Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, Z-ca Przewodniczącego Sekcji Pedagogiki Szkoły KNP PAN „Zaufanie w rozwoju szkoły. Możliwości i ograniczenia w czasie pandemii COVID-19”
 10. Dr hab. Barbara Kalinowska-Witek, prof. UMCS, profesor w Katedrze Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki UMCS „Znaczenie kontaktów społecznych w rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym - trudności w okresie pandemii”
 11. Dr hab. Agnieszka Bochniarz, była prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS, adiunkt w Katedrze Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej Instytutu Pedagogiki UMCS oraz Dr Urszula Olejnik, adiunkt w Katedrze Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej Instytutu Pedagogiki UMCS „Samoocena a samopoczucie uczniów w okresie pandemii”
 12. Dr Małgorzata Jabłonowska, adiunkt w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości Instytutu Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Dr Justyna Wiśniewska, adiunkt w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości Instytutu Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie „W poszukiwaniu modelu zdalnej edukacji wczesnoszkolnej w dobie pandemii. Z doświadczeń nauczycieli”
 13. Dr Joanna Waszczuk, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II oraz Dr Stanisława Nazaruk, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, a także studentki: Paulina Turska, Aleksandra Seroczyńska, Katarzyna Szary „Problemy opieki nad dziećmi w okresie zdalnej edukacji w opinii rodziców. Analiza zjawiska w świetle badań własnych”
 14. Dr Antonii Kasprzycki, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, Wydział Zamiejscowy w Myślenicach „Problemy dzieci i młodzieży w dobie pandemii COVID-19 i działania pomocowe”
 15. Dr Ewa Trojanowska, asystent w Katedrze Pedagogiki Resocjalizacyjnej UMCS „Funkcjonowanie psychospołeczne młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym w warunkach pandemii”

13.00-14.00 - PODSUMOWANIE PRAC ZESPOŁÓW I ZAKOŃCZENIE IX FORUM

Prowadzący: dr hab. Stanisława Byra oraz prof. UMCS oraz prof. dr hab. Ryszard Bera

 • Wystąpienia moderatorów i przedstawienie wniosków z prac zespołów
 • Wystąpienie akademika-sekretarza Wydziału Oświaty Zawodowej i Oświaty Dorosłych NANP Ukrainy prof. dr hab. Nelli Nyczkało
 • Wystąpienie przewodniczącego Pedagogicznego Towarzystwa Naukowego „Polska-Ukraina”, członka zagranicznego NANP Ukrainy, dr hab. Franciszka Szloska, prof. APS
 • Wystąpienia Dyrektor Instytutu Pedagogiki UMCS, dr hab. Stanisławy Byry, prof. UMCS i Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego IX Forum Naukowego, prof. dr hab. Ryszarda Bery


14.00-15.00 - Obiad i wyjazd uczestników

Informacja dodatkowa do  programu
IX Polsko-Ukraińskiego / Ukraińsko-Polskiego Forum Naukowego

Członkowie delegacji ukraińskiej, którzy nie mogli uczestniczyć w IX Polsko-Ukraińskim / Ukraińsko-Polskim Forum Naukowym przesłali materiały. Zostały one opublikowane w monografii „Drogi i bezdroża w okresie pandemii” i czasopiśmie naukowym „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio J – Paedagogia-Psychologia”. Były to artykuły następujących autorów: Wasyl Kremień, Ołeh Topuzow, Wiktor Andruszczenko, Natalia Awszeniuk, Ołena Bida, Walerij Bykow, Georgij Danilenko, Natalia Filipczuk, Iryna Gawrysz, Glib Gołowczenko, Wałentyna Hordijenko, Lilia Hrynewycz, Wiktor Kocur, Myrosław Kowal, Oleksandr Kuczaj, Oleksandr Kurok, Wira Kurok, Anatolij Kuzminskyj, Мykoła Kyryczenko, Janina Owsijenko, Natalia Paziura, Lesia Prochorenko, Wałentyna Radkewycz, Iryna Rehejło, Nadia Skotna, Leila Sułtanowa, Wiktoria Sydorenko, Switłana Sysojewa, Ganna Towkaniec, Oksana Towkaniec, Wiaczesław Zasenko.