FAQ

Czy rejestracja internetowa jest ostatecznym etapem rekrutacji?

Nie. Osoba, która zarejestruje się internetowo, nie zostanie zakwalifikowana jako kandydat na studia. Internetowa rejestracja umożliwia jedynie wypełnienie formularza, który wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym określonym w opisie kierunku.

Czy podanie wraz z dokumentami muszę złożyć osobiście?

Wymagane dokumenty nie muszą być składane osobiście. Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną, a także w imieniu kandydata może je złożyć upoważniona przez niego osoba. Ważne jest aby na podaniu znalazły się podpisy czytelne kandydata. Ważne! Pamiętaj aby podpisać dyplom ukończenia studiów wyższych.

Mój numer PESEL jest już w bazie uczelni i nie mogę się zarejestrować?

Jeżeli rekrutowałeś się w latach poprzednich, zaloguj się za pomocą hasła, które otrzymałeś podczas pierwszej rejestracji. Jeżeli nie pamiętasz hasła skorzystaj z odzyskiwania hasła.

Czy będąc uczestnikiem studiów podyplomowych posiada się status studenta (legitymację, zniżki, itd.)?

Jesteś słuchaczem studiów podyplomowych zatem nie nabywasz praw studenckich.

Czy przysługuje mi zwrot opłaty wpisowej w przypadku rezygnacji ze studiów?

Zwrot opłaty wpisowej przysługuje kandydatowi, który złoży pisemną rezygnację ze studiów przed planowanym terminem rozpoczęcia pierwszego zjazdu.

Co trzeba zrobić aby otrzymać zwrot opłaty wpisowej?

Aby otrzymać zwrot opłaty wpisowej należy złożyć u kierownika studiów podyplomowych podanie skierowane do dziekana wydziału z prośbą o zwrot opłaty wpisowej. W podaniu konieczne jest wpisanie numeru rachunku bankowego, na który środki mają zostać zwrócone.

Do kiedy dokonać płatności za studia?

Terminy płatności na studia ustalane są przez obsługę wydziałową studiów. Zwykle terminy zawierane są w informacji wysyłanej do uczestników lub przekazywane na pierwszym zjeździe wraz z niezbędnymi dokumentami.

Czy jest możliwe rozłożenie czesnego na raty?

Czesne może być wnoszone w ratach. Należy złożyć podanie do Dziekana Wydziału z prośbą o rozłożenie czesnego na raty. Rat może być maksymalnie 3 w semestrze.

Czy istnieje możliwość otrzymania faktury?

Faktury za opłaty za studia wystawiane są na prośbę słuchaczy. Aby otrzymać fakturę należy mailowo złożyć wniosek o wystawienie faktury, zgodnie z instrukcją na stronie: Faktury za opłaty

Kiedy kończy się rekrutacja na studia podyplomowe?

Termin zakończenia rekrutacji jest ustalany indywidualnie dla każdego kierunku. Terminy zakończenia rekrutacji zawsze są podawane w opisach kierunku.

Jakie są terminy zjazdów?

Terminy zjazdów ustalane są przez kierowników poszczególnych studiów podyplomowych. Harmonogram zjazdów zostaje przekazany mailowo przez Kierownika po zakończeniu rekrutacji.

Czy obecność na zjazdach jest obowiązkowa?

Co do zasady — obecność na zjazdach jest obowiązkowa. Kwestię ewentualnej nieobecności należy skonsultować z prowadzącym zajęcia lub kierownikiem studiów.