Wymagane dokumenty

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

  • Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany. 

  • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

  • Inne dokumenty określone w zasadach rekrutacji dla danych studiów podyplomowych.

Uruchomienie danej edycji studiów zależne jest od zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów, złożone dokumenty zwracane są kandydatowi.

Szczegółowe informacje, opis wszystkich kierunków oraz kontakt do kierowników studiów podyplomowych dostępne są w zakładce: Kierunki