Opłaty

Wysokość opłat znajdą Państwo przy opisie wybranego kierunku studiów podyplomowych (patrz zakładka: Kierunki).

Szczegółowe zasady ustalania, pobierania oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających określa Zarządzenie Nr 43/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uwaga! Zniżka w opłatach za studia podyplomowe oraz uczestnictwo w kursach dokształcających w UMCS dla uczestników Programu „Absolwent”. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Uwaga! Możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeznaczonego na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku co najmniej 45 lat.

KFS stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS.

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów. Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zaś o szczegóły proszę pytać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie i w powiatowych urzędach pracy województwa lubelskiego.

Uwaga! Pożyczki na kształcenie ustawiczne

Szczegółowe informacje na temat pożyczki na kształcenie ustawiczne dostępne są na stronie Funduszu „Open”.

Uwaga! Baza usług rozwojowych

Szczegółowe informację można uzyskać pod adresem: Baza usług rozwojowych