Bezpłatne studia podyplomowe: Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym - Ostatnie wolne miejsca!

Zapraszamy na bezpłatne, kwalifikacyjne studia podyplomowe!

                

Studia finansowane są ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

UWAGA! Ostatnie wolne miejsca!

Studia podyplomowe na kierunku "Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym" skierowane są do absolwentów studiów pierwszego i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w najnowszą wiedzę z zakresu psychologii edukacyjnej oraz rozwinięcie umiejętności kompleksowego wspierania osób uczących się na każdym etapie rozwoju oraz uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa.

Studia pozwalają nabyć kompetencje służące realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach systemu oświaty, w tym poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Ponadto studia podyplomowe przygotowują do pełnienia roli eksperta ds. wspierania rozwoju człowieka w toku edukacji formalnej i pozaformalnej z uwzględnieniem wdrażanych przez MEiN zasad edukacji włączającej, oceny funkcjonalnej oraz uniwersalnego projektowania. Program studiów i jego realizacja oparty jest na innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie kooperatywnego uczenia się i grupowego rozwiązywania problemów.

Uzyskane kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Finansowaniem nie są objęte koszty podróży, noclegu i wyżywienia. 

Szczegółowe informacje

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    6 czerwca 2023