Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela - rekrutacja

Do 29 lutego 2020 roku trwa rekrutacja na studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela”.

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, nieposiadających przygotowania pedagogiczno-psychologicznego i dydaktycznego.

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do pracy w charakterze nauczyciela oraz wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki.

Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi słuchaczom nabycie wiedzy i umiejętności  pozwalających na rozumienie procesów rozwoju, wychowania i nauczania – uczenia się, przygotowujących do nauczania przedmiotu prowadzonego w szkołach i placówkach oświatowych na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz niezbędnych do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uzyskane kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.  w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

    Aktualności

    Data dodania
    3 lutego 2020