Czym jest konto domenowe

Informacje ogólne

Konto domenowe to konto o rozszerzonych usługach, które przeznaczone jest dla zaawansowanych użytkowników. Każde konto posiada własną, unikalną w skali całego Internetu domenę przydzieloną w obrębie domeny uczelni umcs.lublin.pl (np. kowalski.umcs.lublin.pl, chemia.umcs.lublin.pl). Prawo ubiegania się o bezpłatne konto domenowe w domenie umcs.lublin.pl przysługuje jednostkom administracyjnym i wydziałowym uczelni, jednostkom ogólnouczelnianym oraz nauczycielom akademickim UMCS. Ponadto prawo to przysługuje osobom, którym LubMAN UMCS nadał (zgodnie z przyznanymi mu przez władze uczelni pełnomocnictwami) takie uprawnienie na podstawie pisemnej zgody. Zaleca się, aby użytkownik konta domenowego miał szerszą wiedzę dotyczącą terminologii i użytkowania kont internetowych. W celu założenia konta domenowego wymagany jest bezpośredni kontakt z administratorem, a w przypadku jednostki strukturalnej uczelni - kontakt osoby wyznaczonej do zarządzania kontem.

Konto domenowe składa się z dwóch modułów:

  1. moduł cpanel - to główny panel (strona) konta, w którym dostępne są wszystkie funkcje konta:
    adres logowania: http://nazwa-poddomeny.umcs.lublin.pl/cpanel
  2. moduł webmail - to panel (strona) służący do odbierania poczty elektronicznej (dostępny również bezpośrednio z modułu cpanel):
    adres logowania: http://nazwa-poddomeny.umcs.lublin.pl/webmail 

Informacja!
Moduł cpanel Systemu Zeus.Domain nie jest jeszcze w całości dostępny w języku polskim.

Budowa adresu konta domenowego

Każdy użytkownik w systemie będzie miał unikalny w ramach systemu adres konta - identyfikator. Adres (identyfikator) składać się będzie z następujących członów:

  • login, który składać się może maksymalnie z ośmiu znaków. Login będzie można wybrać samodzielnie (może nim być np. imię, pseudonim lub nazwa jednostki uczelnianej). W przypadku obecności w systemie już wybranego identyfikatora użytkownik będzie musiał wybrać nowy;
  • domena. Domena w przypadku, kiedy będzie to konto pojedynczego użytkownika, składać się będzie z nazwiska z dopisaną po kropce nazwą domenową uczelni umcs.lublin.pl. Domena użytkownika będzie unikalna w skali całego Internetu. W przypadku identycznych nazwisk domena będzie tworzona poprzez dodanie przed nazwiskiem pierwszej litery imienia. Przykładowa postać domeny: kowalski.umcs.lublin.pl. W przypadku, kiedy zakładane konto będzie kontem dla wybranej jednostki strukturalnej uczelni (np. instytutu, dziekanatu) nazwę domeny zaproponuje osoba zwracająca się o założenie konta.

Przykład konta domenowego:

  • biuro@prawo.umcs.lublin.pl
  • marek@kowalski.umcs.lublin.pl