Wygraj staż w PE

 

Regulamin konkursu "Staże europejskie"

§1 Postanowienia ogólne

1.1. Konkurs organizowany jest przez Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana, zwane dalej "Organizatorem".
1.2. Przedmiotem konkursu są trzy staże w Biurze Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana w Brukseli, Rue Wiertz 60.

§2 Warunki uczestnictwa

2.1. Konkurs skierowany jest do studentów lub absolwentów wszystkich uczelni województwa lubelskiego, zainteresowanych Unią Europejską, jej politykami i instrumentami.
2.2. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, które nie ukończyły 30 roku życia, które znają język angielski w stopniu przynajmniej dobrym.
2.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na miejscu w dniu odbywania się konferencji i złożenie go w dniu konferencji na stoisku organizatora do godziny 16:30.
2.4. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą akceptowane.
2.5. Zgłoszenia wpływające drogą mailową, pocztą lub przynoszone osobiście na adres Biura Poselskiego, nie będą przyjmowane.

§3 Zasady wyłaniania zwycięzców

3.1. W pierwszym etapie konkursu Formularze zostaną ocenione przez Organizatora na podstawie następujących kryteriów:
   - Doświadczenie zawodowe i aktywność dodatkowa
   - Wykształcenie
   - Znajomość języków obcych
   - Motywacja

3.2. W drugim etapie konkursu z sześcioma najlepiej ocenionymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w celu wyłonienia zwycięzców. Rozmowa z kandydatami zostanie przeprowadzona osobiście, w biurze poselskim w Lublinie, przy ulicy Karłowicza 4 bądź telefonicznie.
3.3. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji drogą mailową
3. 4. Ostateczny termin wyłonienia zwycięzców to 21 listopada 2014.

§4 Nagroda

4.1. Nagrodą w konkursie są trzy płatne, miesięczne staże w Biurze Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana w Brukseli, Rue Wiertz 60.
4.2. Każdy stażysta otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1000,00 EUR netto za miesiąc odbywania stażu.
4.3. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia stażysty. Stażyści zobowiązani są do samodzielnego zorganizowania zakwaterowania na terenie Brukseli.
4.4. Dokładny termin odbycia stażu ustalany będzie indywidualnie między zwycięzcami a Organizatorem. Każdy staż musi się rozpocząć nie później niż 1 listopada 2015. Staż nie może odbywać się w czasie przerwy w pracach Parlamentu, tj w terminie 20 lipca - 30 sierpnia.

§5 Postanowienia końcowe

5.1 W sytuacjach nadzwyczajnych Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu konkursu.