Informacja o prelegentach

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, największej publicznej uczelni we wschodniej Polsce, obchodzącej w tym roku jubileusz swojego 70-lecia. Jest politologiem, uznanym w Polsce ekspertem od problematyki samorządowej oraz polskiej myśli politycznej. Od 1998 roku kieruje Zakładem Samorządów i Polityki Lokalnej na Wydziale Politologii. Autor i współautor ponad stu różnego rodzaju rozpraw naukowych, należy do Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Czynnie zaangażowany w życie Uczelni pełnił kolejno funkcje: Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Politologii (1999–2005), Dziekana Wydziału Politologii (2005-2008) i Prorektora ds. Studenckich (2008-2012).

Od 2012 roku, jako Rektor UMCS, dba o wszechstronny rozwój Uniwersytetu i dobrą współpracę z wieloma środowiskami. Działania prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego na rzecz współpracy nauki i biznesu oraz jego zaangażowanie w tworzenie lubelskiego ośrodka naukowego docenili przedsiębiorcy, przyznając mu w 2013 roku tytuł Honorowego Ambasadora Lubelskiego Klubu Biznesu. Podczas kadencji Rektora Stanisława Michałowskiego UMCS otrzymał dotąd m.in. takie tytuły i wyróżnienia, jak: „Lubelski Orzeł Biznesu 2012” (za efekty realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych) „Uczelnia Liderów”, „Aurea Praxis” oraz „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”. Uniwersytet jest także laureatem konkursu „Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”.

Prof. Stanisław Michałowski od wielu lat zaangażowany jest w działania na rzecz studentów. Wielką wagę przywiązuje zwłaszcza do akademickiego sportu, czego wyrazem jest m.in. powrót koszykarek AZS UMCS do ekstraklasy.


Władysław Kosiniak-Kamysz

Od listopada 2011 roku minister pracy i polityki społecznej, a od stycznia 2012 roku przewodniczący Trójstronnej Komisji ds. społeczno – gospodarczych, w której wraz z przedstawicielami rządu zasiadają reprezentanci ogólnopolskich związków zawodowych i organizacji pracodawców. Członek Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Konferencji Episkopatu Polski. Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Forum Młodych Ludowców. W latach 2008–2012 pełnił funkcję sekretarza Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL. Od grudnia 2012 jest wiceprezesem PSL. 


Krzysztof Hetman

Jest absolwentem Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2002 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Pracę zawodową rozpoczął w 1999 roku w Otwartym Funduszu Emerytalnym. Od lipca 2002 r. do sierpnia 2005 r. pracował jako zastępca dyrektora, a następnie do maja 2007 r. jako dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Był odpowiedzialny m.in. za planowanie przestrzenne województwa lubelskiego, wdrażanie i koordynację działań związanych z realizacją Strategii Województwa Lubelskiego na lata 2005-2020, Kontraktu Wojewódzkiego oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Od 2007 do 2010 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Odpowiadał za sprawy związane z wdrażaniem Programu Rozwój Polski Wschodniej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007-2013 oraz za koordynację wdrażania programów regionalnych.
Od czerwca 2010 jest prezesem Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie.
W 2010 r. został wybrany na stanowisko Marszałka Województwa Lubelskiego. Od lipca 2014 sprawuje funkcję Posła do Parlamentu Europejskiego, gdzie zasiada w Komisji ds. Rozwoju Regionalnego oraz Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych.


Sławomir Sosnowski

Urodzony w 1957 r. w Radzyniu Podlaskim. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), a także podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej oraz menedżera oświaty w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel i pedagog. W latach 1999-2003 pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, a w okresie 2003-2006 był wicekuratorem oświaty w Lublinie. Jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od dwóch kadencji sprawuje mandat radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego. W 2005 r. został członkiem Zarządu Województwa. Od 2008 r. do 24.06.2014 r. sprawował funkcję Wicemarszałka Województwa. Obecnie od 24.06.2014 r. sprawuje urząd Marszałka Województwa Lubelskiego. Żonaty, czworo dzieci.


 Bartosz Otachel

Bartosz Otachel pracuje w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce jako doradca ds. ekonomicznych. Zajmuje się rynkiem pracy oraz polityką społeczną w kontekście koordynacji polityki gospodarczej w ramach Semestru Europejskiego. Absolwent finansów i bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów europejskich na Uniwersytecie Południowej Danii w Odense. W latach 1999–2008 pracował w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej oraz w Narodowym Banku Polskim. Przez ostatnie 6 lat był zatrudniony w Komisji Europejskiej w Brukseli w Dyrekcji Generalnej do spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, gdzie zajmował się Europejskim Funduszem Społecznym oraz strategią Europa 2020.


Małgorzata Sokół

Wykształcenie wyższe pedagogiczne i administracyjne. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej, w zarządzaniu i marketingu. Członek Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Lubelskiego. Inicjator wielu partnerstw społecznych na rzecz realizacji zadań z zakresu rynku pracy w Województwie. 


 Marzena Bichta

Trener, psycholog, doradca zawodowy z 12-letnim doświadczeniem w pracy ze studentami, pracownikami instytucji państwowych, biznesowych, organizacji pozarządowych.
Kierownik Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMCS.
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Szkołę Treningu Grupowego w Grupie Training & Consulting. Jest certyfikowanym praktykiem MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) Step I i Step II. Realizatorka autorskich programów szkoleniowych z zakresu m.in.: planowania kariery zawodowej, budowania zespołów, pracy w grupie, odkrywania własnego potencjału, budowania równowagi między życiem zawodowym i osobistym, zarządzania zasobami ludzkimi, kształtowania kompetencji społecznych, zarządzania różnorodnością i równego traktowania, treningów umiejętności przedsiębiorczych. 


Anna Radwan

Prezes Polskiej Fundacji imienia Roberta Schumana.
Ukończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia europejskie w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie doktorantka w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2001 roku pracuje w Fundacji, początkowo jako wolontariuszka, potem współautorka kampanii przed referendum akcesyjnym w 2003 roku. Autorka wielu publikacji na tematy europejskie i socjologiczne, a także o życiu Roberta Schumana. Członek Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Jugendwerk), doradca Komisji ds. Unii Europejskiej w Sejmie RP, członek zarządu Forum Ruchu Europejskiego.


Dariusz Jodłowski

Prezes Zarządu Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”. W1985 r. uzyskał tytuł mgr inż. Technologii i organizacji budownictwa na Wydziale Budowlanym Politechniki Lubelskiej. Swoją wiedzę uzupełnił na studiach podyplomowych z zakresu handlu zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej oraz na licznych kursach. Od 1990 roku posiada uprawnienia budowlane. Przedsiębiorca i prezes zarządu spółki Euroal Sp. z o.o. Współzałożyciel organizacji Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan, będącej jednym ze związków regionalnych Konfederacji Lewiatan. Od 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu. Zaangażowany w dialog społeczny na poziomie regionalnym – reprezentuje Konfederację Lewiatan m.in. w strukturach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz Regionalnego Forum Terytorialnego. Członek Zarządu Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny.

Piotr Nizioł

Prezes Zarządu Fundacji Inkubator Przedsiębiorczości UMCS w Lublinie gdzie zajmuje się StartUp-ami. W czasie jego pracy z pomocy Inkubatora skorzystało 300 firm z czego powstało ponad 60 działalności gospodarczych funkcjonujących na rynku. Jest absolwentem Szkoły Trenerów Biznesu. Specjalizuje się w szkoleniach dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą. Od 5 lat działa społecznie na rzecz zmniejszenia bezrobocia wśród młodych ludzi jako członek Miejskiej Rady Zatrudnienia przy Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. 


Aleksandra Ciszewska

Absolwentka Politologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz Polityk Europejskich i Administracji w Kolegium Europejskim w Brugii. W roku 2005 odbyła staż w Ambasadzie RP w Kuala Lumpur (Malezja), zaś w latach 2009-2010 staż w Komisji Europejskiej. W latach 2007-2009 specjalista ds. Unii Europejskiej w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli. Od 2010 akredytowana asystentka w Parlamencie Europejskim.