Rule of Law Meeting - warsztaty dla studentów zagranicznych

Za nami warsztaty dla cudzoziemców „Rule of Law Meeting” z ekspertami Fundacji Instytut na Rzecz Państwa Prawa.

1 czerwca w „Trójce” Stołówce Akademickiej UMCS studenci zagraniczni mieli okazję uczestniczyć w warsztacie podczas, którego mogli dowiedzieć się m.in. o przysługujących im prawach podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także zapoznać się ze swoimi obowiązkami wobec kraju.

Eksperci z Fundacji Instytut na Rzecz Państwa Prawa - Pani Iryna Iliashevych oraz Panowie Walerian Karczawa i Aliaksiei Szulha wprowadzili także studentów w mechanizmy funkcjonowania polskich urzędów oraz proces załatwiania spraw administracyjnych.

Ważnym punktem spotkania była sesja Q&A, w czasie której studenci mogli zadawać indywidualne pytania ekspertom. Wiele z nich dotyczyło zasad pobytu, możliwości podjęcia pracy oraz obowiązków względem polskich instytucji rządowych.

Organizatorami wydarzenia byli: dr Ewelina Panas, Pełnomocnik Rektora UMCS ds. Umiędzynarodowienia kształcenia oraz Welcome Center UMCS.

The "Rule of Law Meeting" workshop with experts from the Rule of Law Institute Foundation is behind us.

On June 1, in the "Trójka" Academic Canteen, foreign students had the opportunity to learn, for example, about their rights during their stay in the territory of the Republic of Poland, but also about their obligations towards the country.

Experts from the Foundation of Ms Iryna Iliashevych and Messrs Valerian Karchava and Aliaksiei Shulha also introduced students to the mechanisms of Polish offices and process of handling administrative matters

An important point of the meeting was the Q&A session, during which students could ask individual questions to the experts. Many of them concerned the rules of stay, the possibility of taking up a job and obligations towards Polish government institutions.

The event was organized by: Dr. Ewelina Panas, UMCS Rector's Proxy for the Internationalization of Education and the UMCS Welcome Center.

    Wydarzenia i aktywności

    Data dodania
    3 czerwca 2022