Wspólne oświadczenie Ministrów Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy w drugą rocznicę ustanowienia Trójkąta Lubelskiego

Z okazji drugiej rocznicy ustanowienia Trójkąta Lubelskiego – trójstronnej platformy służącej współpracy politycznej, gospodarczej i społecznej pomiędzy Republiką Litewską, Rzecząpospolitą Polską i Ukrainą –

my, Ministrowie Spraw Zagranicznych tych państw:

Pragniemy zaznaczyć, że Trójkąt Lubelski potwierdził wiodącą rolę regionalnych formatów w prowadzeniu efektywnej współpracy międzypaństwowej, a także okazał się skuteczny we wspieraniu realizacji wspólnych celów w ramach organizacji i instytucji międzynarodowych. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat Trójkąt Lubelski zademonstrował swoją wytrwałość i zdolność do sprostania najpoważniejszym wyzwaniom w sferze bezpieczeństwa europejskiego. Szczyty z udziałem Prezydentów państw Trójkąta Lubelskiego z 20 grudnia 2021 r. i 23 lutego 2022 r., nawiązanie dialogu przez szefów rządów podczas spotkania 14 marca 2022 r., jak również spotkanie koordynatorów krajowych w Łucku 11 grudnia 2021 r., znacznie zwiększyły możliwości tej platformy współpracy.

Podkreślamy istotny wkład Trójkąta Lubelskiego w wysiłki na rzecz konsolidacji międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy w jej walce z wywołaną przez Federację Rosyjską niesprowokowaną i nieuzasadnioną wojną, która zagraża całemu opartemu na regułach porządkowi światowemu. Z tego względu wzywamy wspólnotę międzynarodową do uczynienia ostatecznego zwycięstwa nad agresorem naszym jasnym, wspólnym celem.

Z zadowoleniem odnotowujemy intensywną współpracę wojskową i techniczną oraz wyrażamy gotowość poszerzenia zakresu wspólnych działań sił zbrojnych naszych trzech państw w ramach formatów dwu- i trójstronnych, które obejmą ćwiczenia w obiektach szkoleniowych na terytorium Republiki Litewskiej i Rzeczypospolitej Polskiej oraz leczenie i rehabilitację personelu Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraina wyraża wdzięczność Republice Litewskiej i Rzeczypospolitej Polskiej za udzielenie wsparcia wojskowego oraz kompleksowej pomocy humanitarnej i finansowej, które  stanowią szczery wyraz solidarności, prawdziwej przyjaźni i braterstwa.

Potwierdzamy nasz niewzruszony zamiar kontynuowania działań mających na  celu  ustanowienie  środków ograniczających wobec Federacji Rosyjskiej do chwili odzyskania przez Ukrainę pełnej suwerenności i integralności terytorialnej w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

Nalegamy, aby wspólnota międzynarodowa nałożyła całkowite embargo na rosyjską ropę i gaz, poszerzyła zakres sankcji wymierzonych w rosyjskie elity i spółki skarbu państwa oraz zupełnie odcięła Rosję od zachodniego systemu bankowego. Zwracamy uwagę na znaczenie przeciwdziałania rosyjskim próbom obejścia sankcji oraz potrzebę wprowadzenia środków ograniczających wobec krajów, które pomagają Federacji Rosyjskiej w osiągnięciu tego celu. Podkreślamy znaczenie przekazania rosyjskich aktywów zamrożonych za granicą Ukrainie.

Kładziemy nacisk na zademonstrowanie jednomyślności Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy co do potrzeby pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za zbrodnię agresji, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie ludobójstwa popełnione na terytorium Ukrainy.

Wyrażamy gotowość do kontynuowania ścisłej współpracy w ramach Trójkąta Lubelskiego w zakresie rozwijania wspólnych zdolności do przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie  i dalszego wzmacniania odporności naszych społeczeństw na dezinformację.

Rzeczpospolita Polska i Republika Litewska z zadowoleniem przyjmują decyzję Rady Europejskiej z 23 czerwca 2022 r. o przyznaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego do UE   i  deklarują podjęcie wspólnych działań na rzecz zapewnienia pełnego członkostwa Ukrainy w UE.  Republika Litewska i Rzeczpospolita Polska wyrażają gotowość udzielenia Ukrainie wszelkiej niezbędnej pomocy w przyszłych negocjacjach dotyczących członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Ukraina podkreśla swoją determinację do podjęcia kroków w celu spełnienia kryteriów określonych w opinii Komisji Europejskiej w sprawie jej wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę zbliżający się szczyt NATO w Wilnie w 2023 r., Republika Litewska i Rzeczpospolita Polska potwierdzają gotowość do zintensyfikowania dyskusji w ramach Sojuszu na temat zaproszenia Ukrainy do negocjacji w sprawie jej przystąpienia do NATO.

Strony zamierzają ściśle współpracować na rzecz prowadzenia szeroko zakrojonych działań międzynarodowych służących odbudowie Ukrainy, mając na uwadze znaczenie sukcesu Ukrainy dla dobrobytu i stabilności w regionie i całej Europie.

Ministrowie potwierdzają rosnącą rolę Trójkąta Lubelskiego jako regionalnego formatu współpracy w Europie Środkowej i zamierzają w dalszym ciągu rozwijać wspólne działania w zakresie bezpieczeństwa, obrony, energetyki, infrastruktury, nauki, kultury i współpracy młodzieży, w tym możliwość zaangażowania innych zainteresowanych stron w realizację przyszłych projektów, zgodnie z Mapą Drogową rozwoju Trójkąta Lubelskiego podpisaną przez ministrów spraw zagranicznych w Wilnie w 2021 r.

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ

    Wydarzenia

    Autor
    Barbara Targońska
    Data dodania
    28 lipca 2022