Sylwetka absolwenta

 Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada kompetencje językowe w zakresie języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem naukowym i specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu tłumacza ze szczególnym uwzględnieniem języka mediów, telewizyjnego, prasowego, języka nowych technologii oraz turystyki; zna i posługuje się językiem potocznym. Posiada podstawową i uporządkowaną wiedzę o języku, literaturze oraz kulturze Niemiec i Polski, a także w zakresie komunikacji interkulturowej oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Zna i potrafi wykorzystać w działaniach zawodowych różnorodne strategie i techniki komunikacyjne; zna i właściwie wykorzystuje wzorce zachowań kulturowych w komunikacji dotyczącej profesjonalnych działań zawodowych; zna i potrafi wykorzystać w praktyce słownictwo i ogólne zasady prowadzenia prezentacji i autoprezentacji; zna i potrafi wykorzystać w pracy zawodowej zasady tłumaczeń pisemnych i ustnych; posiada umiejętności w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, korzystania z usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, wykorzystywanych w pracy zawodowej tłumacza; potrafi pracować samodzielnie oraz w zespole; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań zawodowych; posiada umiejętność współpracy z innymi podmiotami działalności zawodowej; docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Niemiec i Polski i jako tłumacz staje się pośrednikiem pomiędzy kulturą niemiecką i polską.

Absolwent kierunku Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie I stopnia będzie mógł podejmować pracę m. in. w instytucjach administracji publicznej, instytucjach/fundacjach zajmujących się współpracą między Niemcami a Polską, w instytucjach kultury, firmach i organizacjach turystycznych oraz tych związanych z mediami i gospodarką, a także w biurach tłumaczeniowych lub prowadząc własną działalność gospodarczą jako tłumacz języka polskiego i niemieckiego.