Nasz partner - Uniwersytet Poczdamski

Miasto Poczdam
Poczdam jest miastem położonym we wschodniej części Republiki Federalnej Niemiec i liczy ok. 175 tys. mieszkańców. Miasto jest stolicą i jednocześnie największym miastem kraju związkowego Brandenburgia. Od południowego zachodu miasto graniczy z Berlinem i wchodzi w skład obszaru metropolitalnego Berlin-Brandenburg.

Poczdam jest ważnym centrum gospodarczym i kulturalnym tej części Niemiec, a także dużym ośrodkiem akademickim i naukowym, obejmującym 3 państwowe uczelnie wyższe oraz ponad 30 instytutów badawczych. Miasto ma długą i bogatą historię, obfitującą w ważne i burzliwe wydarzenia. Prawa miejskie Poczdam uzyskał w XIV wieku. Przez długi czas miasto było siedzibą władców pruskich i właśnie z tym aspektem historii miasta związane jest istnienie wielu cennych zabytków, z których niektóre wpisane są na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Oficjalna strona miasta Poczdam


Uniwersytet Poczdamski 
Uniwersytet Poczdamski jest największą uczelnią wyższą w landzie Brandenburgia i jednym z największych w Niemczech. Obecnie studiuje w nim ponad 20 tysięcy studentów, w tym ok. 3 tysięcy studentów zagranicznych. W skład struktury organizacyjnej uniwersytetu wchodzi siedem wydziałów, w ramach których istnieją poszczególne instytuty, oferujące studia 1 i 2 stopnia. W dzisiejszym kształcie Uniwersytet istnieje od 1991 roku, lecz jego początki sięgają pierwszych lat powojennych, kiedy to utworzono w tym miejscu szkołę wyższą w ramach państwa wschodnioniemieckiego. W rankingach szkół wyższych – zarówno światowych jak i krajowych uczelnia zajmuje wysokie pozycje.

Polonistyka istnieje w programie studiów Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Poczdamskiego od początku jego istnienia (1991) i obejmuje dziś polonistyczne literaturo-, kulturo- i językoznawstwo (licencjat) oraz polonistyczny kierunek nauczycielski (1. i 2. stopnia), a także jest częścią interdyscyplinarnego programu magisterskiego. Polonistyka poczdamska jest jedną z bardzo niewielu uniwersyteckich polonistyk w Niemczech dysponujących oddzielnymi katedrami. Ze względu na prowadzone badania naukowe (w tym międzynarodowe granty), umiędzynarodowienie i programy studiów polonistyka poczdamska jest jednym z najważniejszych centrów akademickiej polonistyki w Niemczech.

Najważniejsze informacje dotyczące Uniwersytetu Poczdamskiego jak również Polsko-niemieckich studiów kulturowych i translatorskich znaleźć można na stronie internetowej Uniwersytetu: Bachelor Angewandte Kultur- und Translationsstudien - Bachelorstudiengänge - Studium - Institut für Slavistik - Universität Potsdam (uni-potsdam.de)