Opis kierunku

Oferta studiów jest skierowana zarówno do studentów polskich jak i niemieckich zainteresowanych realizacją studiów kulturoznawczych i tłumaczeniowych w zakresie języka polskiego i niemieckiego oraz szeroko pojętej interkulturowości, chcących jednocześnie udoskonalić swoje kompetencje językowe oraz uzyskać docelowo kompetencję tłumacza w zakresie obu tych języków. Jednocześnie program kształcenia oferuje możliwości realizacji specjalizacji kulturoznawczej i translatologicznej w takich dziedzinach jak: współczesne media, turystyka, opieka nad dziedzictwem kulturowym, tłumaczenie literatury.

Realizacja programu kształcenia odbywa się dwutorowo w obu ośrodkach akademickich, czyli Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytecie Poczdamskim: semestr 1 i 6 realizowany jest osobno dla obu grup w swoich uczelniach macierzystych, semestr 2 i 3 wspólnie w Poczdamie, semestr 4 i 5 wspólnie w Lublinie.

Terminarz rekrutacji

  • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
  • 8 lipca - zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów
  • 14 lipca - ogłoszenie list rankingowych miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
  • 17 - 21 lipca - dostarczanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
  • 25 lipca – ogłoszenie kolejnej listy (2) osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
  • 26 - 28 lipca – dostarczanie dokumentów kandydatów z listy (2)

Miejsce przyjmowania dokumentów: sale 24, 30/31, Wydział Filologiczny ("Nowa Humanistyka").

Zasady kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na zasadzie konkursu świadectw w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów: 1. język polski i 2. język obcy nowożytny na zasadzie konkursu  świadectw. Kandydaci muszą wykazać się znajomością języka niemieckiego co najmniej na poziomie B1.

Bliższe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie:

https://irk.umcs.pl/pl/offer/rekrutacja-23-24/programme/FIL_PNK_S1/?from=org-unit:L