Cele i struktura studiów

 

Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie są programem o charakterze międzynarodowym i międzyuczelnianym w ramach istniejącego partnerstwa między Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a Uniwersytetem Poczdamskim. Oferta studiów jest skierowana zarówno do studentów polskich jak i niemieckich obu tych uczelni zainteresowanych realizacją studiów kulturoznawczych i tłumaczeniowych w zakresie języka polskiego i niemieckiego oraz szeroko pojętej interkulturowości, chcących jednocześnie udoskonalić swoje kompetencje językowe oraz uzyskać docelowo kompetencję tłumacza w zakresie obu tych języków. Jednocześnie program kształcenia oferuje możliwości realizacji specjalizacji kulturoznawczej i translatologicznej w takich dziedzinach jak współczesne media, turystyka, opieka nad dziedzictwem kulturowym, tłumaczenie literatury.

Utworzony kierunek studiów jest zarówno w UMCS jak i UP pierwszym kierunkiem realizowanym w ramach podwójnego dyplomowania (double-diploma). Realizacja programu kształcenia będzie odbywała się dwutorowo na podstawie regulacji obowiązujących w obydwu instytucjach – dzięki współpracy obu podmiotów możliwa będzie realizacja wspólnego programu studiów naprzemiennie u obydwu partnerów: semestr 1 i 6 osobno dla obu grup w swoich uczelniach, semestr 2 i 3 wspólnie w Poczdamie, semestr 4 i 5 wspólnie w Lublinie.

Program studiów oferuje możliwości realizacji specjalizacji kulturoznawczej i translatologicznej we wspomnianych powyżej dziedzinach, bardzo ważnych dla dzisiejszej kultury i współpracy międzynarodowej. Studia te ze względu na charakter międzynarodowy dają dużo większe możliwości studentom, zwłaszcza w zakresie mobilności i poznania metod i form kształcenia uczelni partnerskiej. Program studiów jest tak skonstruowany, że kładzie nacisk na znaczenie tradycji, dziedzictwa kulturowego Polski i Niemiec, uczy postaw wzajemnego zrozumienia i szacunku i tworzy naturalne warunki do posługiwania się językami obcymi.

Program jest realizowany w oparciu o istniejącą bazę dydaktyczno-kadrową Katedry Germanistyki i Katedry Lingwistyki Stosowanej UMCS oraz Instytutu Slawistyki Uniwersytetu w Poczdamie w kooperacji z Instytutem Germanistyki i Centrum Językowym UP. Nie bez znaczenia jest również możliwość wykorzystania w realizacji programu istniejącej sieci kontaktów z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego zarówno Katedry Lingwistyki Stosowanej UMCS jak i Katedry Polonistyki Uniwersytetu Poczdamskiego. Chodzi tu m.in. o instytucje mające status miejsc pamięci w obu krajach (m.in. Państwowe Muzeum na Majdanku), fundacje, organizacje publiczne i prywatne zajmujące się ochroną pamięci i pojednaniem polsko-niemieckim, organizacje polonijne itp.