Relacja z debaty nt. błoni pod Zamkiem Lubelskim

Relacja z debaty pt. „Prezentacja wyników ćwiczeń terenowych z maja 2014 roku - Błonia pod Zamkiem”.

27 października 2014 roku na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyła się pierwsza w tym roku akademickim Studencka Debata z cyklu „Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce” zorganizowana przez dr Dagmarę Kociubę z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania wraz ze studentami II roku Gospodarki przestrzennej oraz Studenckim Kołem Naukowym Planistów.

Gośćmi specjalnymi debaty byli pracownicy Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin: pani Jadwiga Wojciechowska-Bartnik oraz pan Rafał Kołtyś.

Celem spotkania była prezentacja wyników ćwiczeń terenowych przeprowadzonych w maju 2014 roku przez studentów I roku Gospodarki przestrzennej pod kierunkiem dr Dagmary Kociuby na terenie Błoni pod Zamkiem i w okolicach ulicy Zamojskiej. Przedstawiciele grup ćwiczeniowych zaprezentowali stan zagospodarowania oraz przybliżyli historię wybranych obiektów znajdujących się na obszarze badań, a także pokazali zmiany ich funkcji na przestrzeni ostatnich kilkuset lat.

Omawiane zmiany najlepiej widać w okolicach ul. Zamojskiej. Obszar ten w XIX w. był centrum lubelskiego przemysłu. Obecnie większość obiektów zajęta jest przez handel i usługi. Zabudowa jest bardzo zróżnicowana. Nowoczesne, zadbane i wyremontowane budynki sąsiadują z kamienicami, w których odpadające elewacje zagrażają mieszkańcom. Studenci zwrócili również uwagę na ilość zamieszczonych reklam, które zasłaniają tamtejsze zabytki oraz niekorzystnie wpływają na estetykę przestrzeni miejskiej.

Pracownicy UM przedstawili kierunki przekształceń planowane przez władze miasta dla terenów prezentowanych na debacie. W szczególności zwrócono uwagę na przywrócenie obszarowi dawnego Stawu Wielkiego Królewskiego funkcji rekreacyjnych.

Opracowane materiały w postaci map, opisów oraz dokumentacji fotograficznej zostały przekazane na ręce pracowników Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin. Zostaną one wykorzystane w trakcie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu „Błonia pod Zamkiem”.

Przeprowadzona debata to kolejna inicjatywa mająca na celu przekazanie Wydziałowi Planowania UM Lublin materiałów do prac planistycznych i przykład owocnej współpracy między uczelnią a miastem.

Debaty z cyklu „Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce” odbywają się pod patronatem: JM Rektora prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego oraz Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego.

Patronem medialnym Studenckiej Debaty jest Akademickie Radio Centrum.

Organizatorzy debaty

    Aktualności

    Data dodania
    24 listopada 2014