Program studiów

Kształcenie w zakresie Kreatywności i projektowania społecznego (ang. Creativity and Social Design) wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom rozwojowym współczesnego społeczeństwa demokratycznego i gospodarki opartej na innowacji oraz kreatywności. Celem planowanych studiów jest wykształcenie absolwentów dysponujących poszerzoną wiedzą społeczną i humanistyczną w zakresie kreatywności oraz projektowania społecznego, wyposażonych w praktyczne umiejętności i techniki kreatywnego działania niezbędne w procesie zarządzania projektami biznesowymi i społecznymi w różnych obszarach gospodarki i rynku pracy. Posiadanie takiej wiedzy oraz umiejętności praktycznych jest warunkiem kreatywnego inicjowania oraz zaangażowanej i efektywnej partycypacji w różnorodnych działaniach społecznych w dziedzinie gospodarki, polityki oraz kultury. Wymieniony cel będzie realizowany za pomocą programu obejmującego pięć segmentów kształcenia, grupującego przedmioty wedle następujących kryteriów.

Segment 1 obejmuje przedmioty pogłębiające wiedzę z zakresu dziedziny, do której odnosi się działanie kreatywne; moduł zawiera przedmioty kształcące wiedzę socjologiczną oraz humanistyczną (szczególnie z zakresu szeroko pojętej filozofii praktycznej, socjologii kreatywności i psychologii społecznej) oraz ogólną wiedzę w zakresie formowania się idei kreatywności.

Segment 2 obejmuje przedmioty dotyczące człowieka jako podmiotu działania kreatywnego; moduł zawiera przedmioty omawiające proces kształtowania osobowości jednostki wraz z jej świadomym zaangażowaniem społecznym, m.in. Psychologia emocji i motywacji, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, Warsztaty rozwoju osobistego, Psychologia różnic indywidualnych.

Segment 3 realizujący moduł projektowania społecznego obejmuje przedmioty związane z socjologią organizacji i zarządzania oraz socjologią innowacyjności i zachowań rynkowych, m.in. Komunikacja w biznesie, Design i projektowanie społeczne, Projektowanie z użytkownikami. Przedmioty te mają zarówno charakter teoretyczny, jak i praktyczny, przygotowując studentów do pracy w różnych sektorach gospodarki na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz zakładania własnej działalności gospodarczej. W ramach segmentu oferowane są zajęcia z komunikacji biznesowej i zarządzania zasobami ludzkimi, umożliwiające studentom pozyskanie kompetencji oraz umiejętności wymaganych na współczesnym rynku pracy, predysponujących ich do podejmowania pracy w różnych obszarach życia społecznego i zawodowego.

Segment 4 (komunikowanie społeczne) obejmuje przedmioty, które uczą kompetencji i strategii komunikacyjnych wykorzystywanych w dyskursie publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem języka mediów wraz z jego aspektem wizualnym. Oferowane zajęcia (np. Strategie medialne, Komunikacja wizualna, Teorie komunikowania społecznego,) umożliwiają profesjonalizację w zakresie kreatywnej komunikacji społecznej, przede wszystkim w sferze biznesu oraz mediów. Moduł komunikowanie społeczne kształtuje również umiejętności posługiwania się narzędziami nowych mediów z wykorzystaniem strategii i technik komunikacji interpersonalnej oraz masowej.

Segment 5 obejmuje przedmioty oferowane na większości kierunków studiów na poziomie magisterskim, takie m.in. jak lektorat nowożytnego języka obcego, seminarium oraz wykłady fakultatywne).

Poszczególne segmenty kształcenia będą realizowane stopniowo i równolegle w kolejnych semestrach studiów.

Tak skonstruowany program studiów pozwoli wykształcić profesjonalną, odpowiedzialną i kreatywną kadrę, która swą aktywnością będzie wzmacniać innowacyjność społeczną, przyczyniać się do wzrostu kapitału społecznego oraz podwyższać jakość i kulturę życia publicznego. Absolwenci kierunku Kreatywność i projektowanie społeczne będą twórczymi inicjatorami oraz aktywnymi uczestnikami procesów realizowanych zarówno przez instytucje publiczne i organizacje społeczne, jak i przedsiębiorstwa prywatne oraz społeczne.

Szczegółowy plan studiów oraz efekty uczenia - link