Innowacyjne metody kształcenia

 • programy wymiany studenckiej, zarówno krajowe (MOST), jak i zagraniczne (Erasmus+), Wydział Filozofii i Socjologii realizuje powyższą współpracy z 28 uniwersytetami partnerskimi z Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wśród nich znajdują się tak prestiżowe ośrodki, jak: Uniwersytet im. Radbouda w Nijmegen, Uniwersytet w Linköping czy Uniwersytet w Aarhus.

 • udział w inicjatywach np. konferencje, szkolenia oferowanych w ramach IPMA Polska

 • treningi z doświadczonymi trenerami oraz coachami,

 • rozwój zainteresowań w studenckich kołach naukowych (m.in., KreaTyVni oraz Holon), 

 • udział w spotkaniach dyskusyjnych („Kinozofia”),

 • praca i rozwój w ramach Samorządu Studentów,

 • udział studentów w badaniach naukowych, projektach europejskich i konferencjach, 

 • spotkania z przedstawicielami biznesu, 

 • szeroka oferta zajęć fakultatywnych, 

 • warsztaty i szkolenia organizowane przez podmioty zewnętrzne,

 • wydarzenia organizowane przez ACK „Chatka Żaka” oraz Inkubator Medialny,

 • współpraca z lubelskimi instytucjami kultury (Centrum Spotkania Kultur, Galeria Labirynt, Teatr NN, Teatr im. J. Osterwy, Szkoła Liderów dla dzieci i Młodzieży „Profesus dr Lato”

 • Wzmocnienie kompetencji językowych i udział w działaniach międzynarodowych:

Pierwszą i zasadniczą z nich stanowią kompetencje językowe studentów, które będą sukcesywnie rozwijane w ramach zajęć z języka obcego, w wymiarze 60 godzin, oraz następującego bezpośrednio po nich Translatorium tekstów kreatywistycznych. Biegłość językowa studentów, podobnie jak i kadry akademickiej, stanowi bowiem kluczowy element efektywnego procesu umiędzynarodowienia kształcenia.

W programie studiów przewidujemy realizację zajęć fakultatywnych w języku angielskim powiązanych głównie z Experience User. Oferta zajęć obcojęzycznych będzie sukcesywnie wprowadzana na dwóch ostatnich semestrach w zależności od kompetencji językowych studentów. Podczas wielu zajęć studenci będą mieli możliwość korzystania z literatury anglojęzycznej, zarówno z podręczników, jak i czasopism naukowych.

Kolejnym elementem umiędzynarodowienia jest możliwość realizacji przez studentów międzynarodowych projektów w ramach zajęć Design i projektowanie społeczne w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości lub Centrach Transferu Wiedzy. Projekty te, jeśli otrzymają dofinansowanie, będą realizowane przez multidyscyplinarne zespoły badawcze pracowników naukowych WFiS. Będą one związane z projektowaniem i ewaluacją projektów społecznych z zakresu B+R, dostosowanych do zadań wyznaczonych przez konkretne konkursy grantowe. Ponadto studenci mogą brać czynny udział w wielu formach dokształcających i aktywizujących prowadzonych przez w/w ośrodki akademickie wspierające ideę pracy z projektami jak: warsztaty, seminaria a także budowanie partnerstw krajowych i międzynarodowych.