Menadżer kreatywny

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Kreatywność i projektowanie społeczne posiada interdyscyplinarną wiedzę humanistyczno-społeczną w zakresie rozwoju kreatywności, projektowania oraz komunikowania społecznego. Na podstawie pozyskanej wiedzy potrafi wyjaśniać oraz prognozować zjawiska i procesy społeczne powiązane z rozwojem społeczności, w szczególności lokalnych i regionalnych. Zna również współczesne koncepcje człowieka jako podmiotu kreatywnego działania oraz istotne uwarunkowania kreatywności indywidualnej i społecznej. Wykorzystuje pozyskaną wiedzę oraz umiejętności w zarządzaniu kapitałem społecznym. Aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu efektywne kreowanie oraz podwyższanie jakości życia publicznego. Potrafi zaaplikować zdobytą wiedzę humanistyczno-społeczną w procesie rozwijania własnej aktywności organizacyjnej i społecznej. Dzięki znajomości zagadnień ekonomicznych oraz prawnych dokonuje odpowiedniego wyboru modelu oraz formy przedsiębiorczości z uwzględnieniem potrzeb własnych i społeczności, w której funkcjonuje. Potrafi w sposób innowacyjny i kreatywny projektować oraz realizować działania angażujące społeczności. W pracy projektowej posługuje się pogłębioną diagnozą społeczną z wykorzystaniem nowych technologii. Umiejętnie planuje oraz realizuje projekty strategiczne, pełniąc w zespołach projektowych różnorodne funkcje: kierownika projektu, menadżera, lidera, realizatora, uczestnika lub ewaluatora. Potrafi również inicjować, utrzymywać i rozwijać sieci społeczne, mając na uwadze dobro i zmieniające się potrzeby społeczeństwa. Posiada umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej, a także zarządzania firmą i marką firmy. Potrafi skutecznie i kreatywnie budować przewagę konkurencyjną firmy.