Ostatnia aktualizacja
18.01.2022

Zamówienia publiczne

Plan Zamówień Publicznych

Na podstawie art. 23a. ust. 1. ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami), Zamawiający - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym.