KATEDRA TEORII MEDIÓW

Adres

Plac Litewski 3
20-080 Lublin

Kontakt

Telefony:
81 537 60 40 (pok. 121)
81 537 60 44 (pok. 221)


Fax:
81 537 60 20


Adresy e-mail pracowników Katedry Teorii Mediów dostępne są w profilach osobowych.

Godziny dyżurów

Terminy konsultacji dostępne są w profilach osobowych pracowników Katedry

Opis

Profil naukowy

Każda dobra teoria domaga się momentu samorozumienia, czyli metateorii, która stanowi o jej filozoficznym wymiarze. Zawiera on pytanie o relacje między teorią i praktyką - między wiedzą o mediach i sposobami ich używania. To sfery nierozdzielnie ze sobą powiązane. Rzecznikiem takiego stanowiska są wszystkie podejścia lub tradycje badawcze, które w opracowaniach z zakresu metodologii nauk społecznych i humanistycznych określa się jako interpretacjonistyczne - należą do nich (różniące się w wielu innych kwestiach) hermeneutyka, teoria krytyczna, semiotyka czy poststrukturalizm. Idealistyczną ufność w siłę abstrakcyjnych rozważań próbujemy równoważyć zaangażowaniem w dwóch równoległych, ale uzupełniajacych się wzajemnie kierunkach:

1. Projekt: Media Performance - przezwyciężenie abstynencji teorii od praktyki poprzez zacieranie różnicy między sferą symboliczną a techniczną, biologiczną i instytucjonalną. Zadanie teorii polega tu na wielodyscyplinarnym śledzeniu przenikania się trzech obszarów życia: techniki, nauki i sztuki. Media traktuje ona jako konstrukt społeczny i tym samym podważa stanowisko determinizmu technologicznego. Sama bierze dlatego udział w refiguracji (konstruktywizm) zastanych kształtów kultury i ciała poprzez u- lub do-refleksyjnienie praktyk w obszarze instytucji kultury, nauki, sztuki i mediów. Właściwa rola teoretyka polega na podważaniu i narażaniu na szwank autonomii tych sfer, poprzez pokazywanie/demaskowanie zacierania się różnic między symbolicznym, biologicznym i technicznym ich wymiarem. To przesłanki dla eksperckich prac z zakresu antropologii sztuki mediów cyfrowych, performatywnej teorii telewizji, epistemologicznych implikacji druku i obrazów technicznych - przykład projektu "Flusser i kultura mediów".

2. Projekt: Media Archeology - zadanie teorii polega tu na badaniach archeologicznych, zgłębiających obecność projektów i programów medialnych w rozproszonych historycznie i geograficznie dyskursach, imaginariach i utopiach społecznych. Media jako narzędzie do badań nad przeobrażeniami sfery publicznej i politycznej, do interpretacji wielkich porządków, przemian i rewolucji społecznych i kulturowych; nowoczesności i ponowoczesności, społeczeństwa tradycyjnego, industrialnego i postindustrialnego, masowego i informacyjnego itd.

Profil badawczy w trakcie stawania się - in progress - ma być przedmiotem otwartej dyskusji, m.in. na forum serii trójautorkich książek pt. "Projekt: Media" (Wydawnictwo UMCS). 

 

 

Historia Katedry

Historia Katedry Teorii Mediów sięga 1 października 2003 roku, kiedy to utworzony został Zakład Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej. Jego skład osobowy wyłonił się z Zakładu Dziennikarstwa Wydziału Politologii. Byli to: prof. dr hab. Jan Hudzik, który od początku istnienia Zakładu pełnił funkcję jego kierownika, oraz dr Wiesława Woźniak (w Zakładzie do 2015 roku) i mgr Joanna Malinga–Krzyżanowska (do 2005 roku). W 2006 roku do Zakładu dołączyli dr Piotr Celiński oraz dr Waldemar Bulira. W 2009 roku Zakład otrzymał nazwę Filozofii i Socjologii Polityki, w związku z rozwiązaniem na Wydziale Politologii Zakładu Socjologii Polityki, a także ówczesnym powołaniem Zakładu Komunikacji Społecznej. W tym samym roku do Zakładu dołączyły: dr Justyna Kowalczyk (do 2015 roku), dr Dorota Litwin–Lewandowska (do 2017 roku) oraz dr Sylwia Nadgrodkiewicz (do 2010 roku). W 2014 roku zespół Zakładu uzupełniła dr Agnieszka Ziętek (do 2019 roku), a rok później dr Ewelina Kancik–Kołtun (do 2019 roku). W 2018 roku do zespołu dołączyli dr Przemysław Wiatr oraz dr Marcin Sanakiewicz. W roku 2019, po zmianach strukturalnych w Uniwersytecie, Zakład przekształcił się w Katedrę Teorii Mediów, wchodząc w skład Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach. Jej zespół tworzą obecnie: dr Kamil Aksiuto; dr hab. Waldemar Bulira; dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS; prof. dr hab. Jan Hudzik – kierownik Katedry; mgr Agnieszka Józwik; dr Marcin Sanakiewicz; dr Przemysław Wiatr. 

Od początku istnienia Katedry przygotowano i obroniono 10 prac doktorskich. Katedra Teorii Mediów – obecnie, jak i jeszcze jako Zakład Filozofii i Socjologii Polityki – uczestniczy aktywnie w kreowaniu życia akademickiego, organizując między innymi seminaria naukowe z udziałem takich postaci, jak Agnes Heller, Zygmunt Bauman, Jeffrey Goldfarb czy Andrzej Leder, a także współpracując z otoczeniem instytucjonalnym, zarówno w formie opracowywania ekspertyz, jak i realizacji projektów międzynarodowych, unijnych i krajowych.

Pracownicy Katedry są laureatami znaczących nagród, w tym w ramach programu "Monografie" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (dr hab. Piotr Celiński w roku 2010 oraz dr hab. Waldemar Bulira i dr Przemysław Wiatr w 2018 roku) czy ogólnopolskiego konkursu na nalepszą pracę z wiedzy o mediach "Medi@stery" (dr Marcin Sanakiewicz w 2015 roku). Są też autorami kilkunastu monografii autorskich oraz ponad stu artykułów i rozdziałów z zakresu nauk o mediach, komunikacji społecznej, filozofii mediów, filozofii i socjologii polityki, redaktorami serii wydawniczych i czasopism naukowych; są również zdobywcami grantów (NCN, NCK, MNiSW i in.), stypendystami instytucji w Polsce i zagranicą (MNiSW, Fundacja Humboldta, KAAD i in.), a także uczestnikami staży badawczych (Australia, Niemcy, USA).