Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Waldemar Bulira

dr hab. Waldemar Bulira
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA TEORII MEDIÓW
Telefon
81 537 60 44
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury w semestrze letnim 2022/23 (pok. A 4.12):


 


Dużyru w sesji egzaminacyjnej:


Wtorek (11.07) 12.00 - 13.00 (online)


Czwartek (13.07) 12.00 - 13.00 (online).


 


Konsultacje online po uprzednim ustaleniu terminu emailem.


MS Teams: kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania


 


 


 


 


 


 


 

O sobie

Adiunkt w Katedrze Teorii Mediów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie. Zajmuje się zagadnieniami współczesnej filozofii polityki, a szczególnie szeroko rozumianego liberalizmu, fenomenu totalitaryzmu i Holokaustu oraz głównych idei filozoficznych stosowanych w polityce: wolności, sprawiedliwości, równości, władzy. W 2006 roku obronił doktorat na podstawie pracy Polityka a nowoczesność w ujęciu Ágnes Heller napisanej pod kierunkiem prof. Jana P. Hudzika. Uczestnik Democracy & Diversity Institute organizowanego przez nowojorski The New School for Social Research. Publikował m.in. na łamach „Przeglądu Politycznego”, „Principiów”. Był współtłumaczem i współredaktorem polskojęzycznych prac Ágnes Heller pt. Wykłady i seminarium lubelskie (2006), Eseje o nowoczesności (2013) oraz współorganizował cykl wykładów Heller w Polsce (2005).


Prowadzi zajęcia z przedmiotów filozofia,  filozofia kultury, etyka dziennikarska, technologie informacyjne oraz przedmioty fakultatywne na temat liberalizmu i komunitaryzmu.

 

Seminaria licencjackie, magisterskie – tematyka:

zagadnienia (m.in.) współczesnej filozofii polityki, filozofii społecznej – szczególnie szeroko rozumianego liberalizmu, fenomenu totalitaryzmu i Holokaustu oraz głównych idei filozoficznych stosowanych w polityce: wolności, sprawiedliwości, równości, władzy; teorii krytycznej; filozofii kultury, postmodernizmu i ponowoczesności; nowych ruchów społecznych, biopolityki; utopii politycznych, społecznych i medialnych, radykalizmu społeczno-polityczno-filozoficznego, sfery publicznej, kontrkultury i kultury alternatywnej.

 

Wybrane publikacje:

Monografie:
Nowoczesność a polityka w ujęciu Ágnes Heller, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, ss. 366.

Teoria krytyczna szkoły budapeszteńskiej. Od totalitaryzmu do postmodernizmu, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018, ss. 568. (online)

Książki redagowane:
Współtłumaczenie i opracowanie pierwszej polskojęzycznej książki Ágnes Heller pt.: Wykłady i seminarium lubelskie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.

Libertarianizm. Teoria, praktyka, interpretacje, (red.) W. Bulira, W. Gogłoza, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

Współtłumaczenie i opracowanie książki Ágnes Heller pt.: Eseje o nowoczesności, (red.) J.P. Hudzik, W. Bulira, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013.

Granice teorii polityki. Świat zachodni w stanie zagrożenia, (red.) W. Bulira, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018.

Czasopisma redagowane:
"Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych" 2009, vol. IV.

"Teoria Polityki" 2019, nr 3 Online

Wywiad:
Ágnes Heller, Niczego nie żałuję (wywiad przeprowadzony przez Waldemara Bulirę), tłum. W. Bulira, "Przegląd Polityczny" 2015, nr 131, s. 28-57. Online

Ágnes Heller, Wyzbyć się nienawiści, szukać porozumienia (wywiad przeprowadzony przez Waldemara Bulirę), tłum. W. Bulira, "Przegląd Polityczny" 2017, nr 142, s. 4-11.

Realizowane projekty badawcze:
Rodzaj grantu: projekt badawczy własny (NCN);
Tytuł: Szkoła budapeszteńska: jej losy i znaczenie dla rozwoju teorii krytycznej;
Numer projektu: N N101 154039;
Czas realizacji: 2010 - 2013;
Funkcja: kierownik projektu.


Artykuły:
Zrozumieć świat: sylwetka i twórczość Ágnes Heller, [w:] Á. Heller, Wykłady i seminarium lubelskie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 127 – 154.

Dobry człowiek a dobry obywatel. Współczesna rehabilitacja klasycznych kategorii filozofii polityki, [w:] Sfera Publiczna. Kondycja, przejawy, przemiany, (red) W. Woźniak, J.P. Hudzik, Lublin 2006, s. 167 – 183.

A Good Man and A Good Citizen. The Problem of Morality in Public Sphere, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K, Politologia UMCS, 2006, s. 133 – 141.

Problem detotalizacji prawdy. Wokół Ágnes Heller ponowoczesnej perspektywy nowoczesności, „Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej” 2007, t. XLIX, s. 139 – 154.

Holocaust a tzw racjonalizacja świata nowoczesnego, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2008, vol. III, s. 57 – 77. Online

Social Constructivism as Interpreted by Charles Taylor, [in:] Charles Taylor's Vision of Modernity. Reconstructions and Interpretations, (ed.) C. Garbowski, J. Hudzik, J. Kłos, Cambridge Scholars Publishing, 2009, s. 39 - 53.

Ágnes Heller o Holocauście, [w:] Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, (red.) T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, Łódź 2009, s. 485 - 497.

Charlesa Taylora krytyka atomizmu, [w:] Libertarianizm. Teoria, praktyka, interpretacje, (red.) W. Bulira, W. Gogłoza, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 207 - 227.

Konstruktywizm społeczny Charlesa Taylora
, [w:] Charlesa Taylora wizja nowoczesności, (red.) C. Garbowski, J.P. Hudzik, J. Kłos, Łośgraf, Warszawa 2012, s. 59-74.

W poszukiwaniu arche. Wprowadzenie do teorii nowoczesności Ágnes Heller, w: Á. Heller, Eseje o nowoczesności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2012, s. 6 – 38.

Trzej przyjaciele (paradoks szkoły budapeszteńskiej), „Przegląd Polityczny” 2013, nr 118, s. 171 – 173.

Biopolityka ponowoczesności: casus Ágnes Heller i Ferenca Fehéra, "Kronos" 2014, nr 4, s. 138 - 153.

Feminizm i biopolityka, w: Feminizm, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, M. Pomarański, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 53 - 61.

Totalitaryzm w świetle teorii krytycznej szkoły budapeszteńskiej, "Language - Culture - Politics" 2016, vol 1, s. 237 - 257.

Philosopher in Exile. Comments on Emigration Works of György Márkus, "Working Papers in Philosophy" 2016/6 (Research Centre For The Humanities, Institute of Philosophy, Hungarian Academy of Science) Online

O antyliberalizmie Alasdaira MacIntyre’a z punktu widzenia teorii nowoczesności Ágnes Heller i Ferenca Fehéra, "Studia Philosophica Wratislaviensia", 12, 2017, z. 2, s. 9-26.  online 

Szkoła budapeszteńska: jej losy i znaczenie dla rozwoju teorii krytycznej, [w:] Liberalizm i teoria polityczna, red. Ł. Dulęba, J. Wiśniewski, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Poznań 2017, s. 183 - 195.

Nowe ruchy społeczne: nowa jakość w polityce ponowoczesnej?, [w:] Nowe ruchy społeczne, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 27-36.

Filozof na wygnaniu. Uwagi wokół emigracyjnej twórczości Györgya Márkusa, "Language - Culture - Politics" 2017, vol 1, s. 203 - 216.

Mihály Vajdy teoria krytyczna faszyzmu. Przyczynek do historii węgierskiego rewizjonizmu marksistowskiego, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" 2017, nr 3, s. 121-141. Online

The Budapest School on Totalitarianism. Toward a new version of critical theory, [w:] Critical Theories and the Budapest School. Politics, Culture, Modernity, (red.) J. Rundell, J. Pickle, Routledge, London, New York 2018, s. 65-81.

Kryzys liberalizmu? O potrzebie utopii w ponowoczesnym świecie, [w:] Granice teorii polityki. Świat zachodni w stanie zagrożenia, (red.) W. Bulira, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 101-124. Online

Między fundamentalizmem a relatywizmem. O praktycznych i teoretycznych konsekwencjach detotalizacji współczesnej polityki, "Teoria Polityki" 2019, nr 3, s. 147-160. Online

Przypadek i paradoks. Wspomnienie o Ágnes Heller, "Przegląd Polityczny" 2019, nr 157/158, s. 24-29.

Przygodność i liberalizm. Polityczne doświadczenia nowoczesności według Ágnes Heller, "Myśl Polityczna. Political Thought" 2019, nr 1, s. 191 - 208. Online

Dialog w cieniu różnicy. Liberalna krytyka polityki tożsamości, "Myśl Polityczna. Political Thought" 2021, nr 4 (10), s. 7-32. Online

Liberalny kulturalizm i jego krytycy, [w:] Wielokulturowość, (red.) B. Szlachta, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2022, s. 193-212. OnlineRecenzje:
Utopia liberalnego społeczeństwa, recenzja książki M. Żardeckiej-Nowak pt.: Wspólnota i ironia. Richard Rorty i jego wizja społeczeństwa liberalnego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, "Przegląd Polityczny" 2005, nr 71, s. 166 - 168.

Tłumaczenia:
Współtłumaczenie z języka angielskiego pięciu esejów wchodzących w skład książki Ágnes Heller pt.: Eseje o nowoczesności:

- Przygodność, s. 43-92;

- Trzy logiki nowoczesności i podwójne związanie wyobraźni, s. 169-191;

- Dialog pomiędzy Stary a Nowym Światem, s. 215-239;

- Hannah Arendt o tradycji i nowych początkach, s. 241-258;

- Szkoła frankfurcka, s. 279-304.

Tłumaczenie artykułu M. Vajdy, Ciemność w południe: pamięci Ferenca Fehéra, „Przegląd
Polityczny” 2013, nr 118, s. 176 – 182. (tyt. oryginału: Darkness at Noon. Im memory of Ferenc Fehér).

Tłumaczenie artykułu Ferenca Fehéra, Pożegnanie z Lukácsem. Rzecz o schyłku wielkich narracji, „Przegląd Polityczny” 2013, nr 118, s. 174 – 176. (tyt. oryginału: Our Road Away From Lukács).

 

Tłumaczenie eseju Ágnes Heller, Szekspir jako filozof historii, "Przegląd Polityczny" 2014, nr 123, s. 124-144 (są to obszerne fragmenty książki Á. Heller pt.: The Time is out of Joint. Shakeaspeare as Philosopher of History, New York, Oxford 2001, s. 1-31, 367-373).

 

Tłumaczenie eseju Ágnes Heller i Ferenca Fehéra, Nowoczesność i ciało, "Kronos" 2014, nr 4, s. 154 - 162.

 

Tłumaczenie eseju Ágnes Heller, Czy po Holokauście można pisać poezję? (komentarz do dictum Adorna), "Przegląd Polityczny" 2015, nr 131, s. I-VIII (tyt. oryginału: Can Poetry Be Written After the Holocaust? (On Adorno's Dictum) ).

Tłumaczenie eseju Ágnes Heller, Decyzja jako wola lub jako wybór, "Przegląd Polityczny" 2015, nr 131, s. 68-74 (tyt. oryginału: Decision as Will or as Choice).

Tłumaczenie eseju Ágnes Heller, Ferenc Fehér, O świetności i zmierzchu uniwersalizmu radykalnego, "Przegląd Polityczny" 2015, nr 131, s. 58-61 (fragmenty wstępu książki: Ágnes Heller, Ferenc Fehér, The Grandeur and Twilight of Radical Universalism, Transaction Publishers, New Brunswick, London, 1991, s. 1 – 8).

Tłumaczenie eseju Ágnes Heller, Lukács i Święta Rodzina, "Przegląd Polityczny" 2015, nr 131, s. 61-68 (tyt. oryginału: Lukács and the Holy Family).

 

Tłumaczenie eseju Ágnes Heller, List otwarty do Hannah Arendt, "Przegląd Polityczny" 2015, nr 133/134, S. I-XVI. (tyt. oryginału: Open Letter to Hannah Arendt on Thinking).
 
Tłumaczenie eseju Ferenca Fehéra, Czym jest jakobinizm, „Przegląd Polityczny” 2016, nr 135, s. I - XII. (obszerne fragmenty jednego z rozdziałów książki: F. Fehér, The Frozen Revolution: an Essay on Jacobinism, Cambridge University Press, Cambridge, New York, New Rocheller, Melbourne, Sydney 1987, s. 49 - 67.)
 
Tłumaczenie eseju Istvana Eörsiego, Ten nieprzyjemny Lukács, "Przegląd Polityczny" 2017, nr 145\146, s. 160-168. (tyt. orginału: The Unpleasant Lukács, „New German Critique” 1987, nr 42, ss. 3-16.)
 

Tłumaczenie eseju Ágnes Heller, Utopia i apokalipsa, "Przegląd Polityczny" 2019, nr 157/158, s. 34-50. (obszerne fragmenty 2. rodziału książki A Philosophy of History in Framgents, Oxford 1993, s. 36-78; tytuł rozdziału: Lived History, Utopia, Apocalypse, Marche Funèbre).
 
Tłumaczenie eseju Ágnes Heller, Węgry, czyli o tym, jak można utracić wolność, "Przegląd Polityczny" 2020, nr 160, s. 144-150. (tyt. oryginału: Hungary: How Liberty Can Be Lost, "Social Research: An International Quarterly", Volume 86, Number 1, Spring 2019, pp. 1-22 ).