Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Jan Hudzik

prof. dr hab. Jan Hudzik
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA TEORII MEDIÓW
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wrzesień 2023 roku


konsultacje we wtorki na platformie teams (po uprzednim kontakcie mailowym)


od godz. 9.00 do 11. 00


 

O sobie

Tytuły i stopnie naukowe:

2002 – tytuł profesora nauk humanistycznych (dyscyplina: filozofia; specjalność: estetyka, filozofia kultury, filozofia polityki, filozofia mediów, nauki o polityce), na podstawie Rozum, wolność, odpowiedzialność. Studium z historii idei w nowożytnej i współczesnej myśli filozoficznej, Lublin 2001,

1997 – habilitacja: Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie U podstaw estetyki, Lublin 1996,

1990 – doktorat z filozofii: Katolicki Uniwersytet Lubelski, na podstawie Główne ujęcia problemu sztuki w filozofii anglosaskiej XX wieku,

1984 – magisterium z filozofii: Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Przebieg pracy naukowej:

 

 • 2019 kierownik Katedry Teorii Mediów w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS
 • 2009 kierownik Zakładu Filozofii i Socjologii Polityki na Wydziale Politologii UMCS.
 • 2003 kierownik Zakładu Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej na Wydziale Politologii UMCS.
 • 2002 profesor nadzwyczajny w Zakładzie Dziennikarstwa Wydziału Politologii UMCS.
 • 1998 adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa Wydziału Politologii  UMCS.
 • 1990 adiunkt w Zakładzie Teorii Upowszechniania Kultury Instytutu Pedagogiki UMCS.
 • 1987 asystent w Instytucie Pedagogiki UMCS.
 • 1984 - 1987 indywidualne studia doktoranckie w KUL.

Obszary zainteresowań: filozofia nowożytna i współczesna, estetyka, filozofia kultury – polityka, media, sztuka, podstawy teoretyczne nauk społecznych i humanistycznych, intelektualiści i sfera publiczna.

 


Działalność naukowa

Staże i stypendia naukowe:

 • Stypendium Hanns-Seidel-Stiftung (1990 studia filozoficzne na Uniwersytecie w Bayreuth),
 • Stypendium Alexander von Humboldt-Stiftung (1999-2000 na Uniwersytecie im. Fryderyka Schillera w Jenie),
 • Stypendium Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (Freie Universität Berlin, 2015/2016),
 • Stypendium Alexander von Humboldt-Stiftung Alumni Fellow, (Hochschule für Gestaltung w Karlsruhe, 2016).

Wizyty badawcze:

 • University of Cologne (2010)
 • University of Konstanz (2011)
 • University of Vienna (2013)

Wybrane publikacje:

Monografie:

 1. J. P. Hudzik, M. Sanakiewicz, P. Celiński, Projekt media: Wyobrazić sobie media i stworzyć świat, Lublin 2020.
 2. Wykłady z filozofii mediów. Podstawy nauk o komunikowaniu, Warszawa 2017.
 3. Prawda i teoria, Warszawa 2011.
 4. Trzy studia o metafizyce, pamięci i demokracji, Warszawa 2009
 5. Niepewność i filozofia, Warszawa 2006.
 6. Wykłady z filozofii polityki, Lublin 2002.
 7. Rozum, wolność, odpowiedzialność, Lublin 2001.
 8. Estetyka egzystencji, Lublin 1998.
 9. U podstaw estetyki, Lublin 1996.

Redakcje:

 1. Kultura wiedzy, red. P. Celiński, J.P. Hudzik, Kraków  2012.
 2. Charles Taylor’s Vision of Modernity, red. Ch. Garbowski, J. Hudzik, J. Kłos, Cambridge 2009.
 3. „Teka”, cztery tomy (w tym dwa w  j. angielskim), Lublin 2006, 2007, 2008, 2009.
 4. Sfera publiczna. Kondycja – przejawy – przemiany, red. J.P.Hudzik, W. Woźniak, Lublin 2006.
 5. Pamięć, miejsce, obecność. Współczesne refleksje nad kulturą i ich implikacje pedagogiczne,  red. J.P. Hudzik, J. Mizińska, Lublin 1997.

 

 Najnowsze publikacje - wybór:

 1. Multiwersytet, czyli poza dobrem i złem w nauce, "Roczniki Filozoficzne",Tom LXXI, nr 3, 2023, s. 25-44.
 2. O nacisku na wyrażanie siebie oraz innych skutkach utożsamienia demokracji z kapitalizmem. Szkic krytyczny, "Sensus Historiae", Vol. 46, No 1 (2022), s. 221-243.
 3. "Bauman Zygmunt [poglądy filozoficzne]", Universal Encyclopedia of Philosophy, Volume 1, Polish Society of Thomas Aquinas, Lublin 2022, s. 691-697.
 4. Sprawiedliwa prawda, utopijne impulsy, narratywy i inne wyzwania teorii krytycznej, w: M. Karwat, F. Pierzchalski (red.), Uniwersytet i nauka o polityce. Sprawdziany tozsamości, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2021, s. 199-220.
 5. Kultura mediów w: S. Janeczek, A. Starościc (red.), Filozofia kultury, cz. 2, Meandry współczesnej kultury i sztuki [seria Dydaktyka Filozofii, t. 11], Wydawnictwo KUL, Lublin 2021, s. 329-352.
 6. Od opowiadania do telegrafu: literatura (nie tylko) o zarazie i problem mediów, "Teksty Drugie", 3/2021, s. 166-182.
 7. Nowa filozofia mediów w Niemczech, "Humaniora. Czasopismo Internetowe", nr 4 (32)/2020, s. 93-121.
 8. Od śmierci Boga i nicości do stworzenie świata na nowo: intertekstualne gry Vilema Flussera, w: P. Wiatr, M. Sanakiewicz (red.), Vilem Flusser i kultura mediów.O dialogu między słowem, pismem i obrazem technicznym, Projekt: Media, Lublin 2021, s. 22-52.
 9. Spory o historię - od teorii krytycznej do polityki historycznej i z powrotem, w: Wokół holistycznej interpretacji polityki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi zw. dr. hab. Mirosławowi Karwatowi, redakcja: F. Pierzchalski, M. Tobiasz, J. Ziółkowski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020, s. 459-480.
 10. Filozofia mediów jako Medienphilosophie: ideowe źródła i konteksty,"Dialogi Polityczne", 29, 2020, s. 153-176.
 11. Reflections on German and Polish Historical Policies of Holocaust Memory, "The Polish Review", Vol. 65, No. 4, 2020, pp. 36-59.
 12. Design, czyli o deformującym formowaniu i innych paradoksach projektowania, "Przegląd Kulturoznawczy" 2020, nr 1 (43), s. 1-26.
 13. Teoria i historia monopolu na władzę w demokracji, "Studia Politologiczne" 2020, vol. 55, s. 78-109.
 14. Władza i to, co politycznie nieokreślone: niewczesne rozważania o dekonstrukcji, "Teoria Polityki", nr 4, 2020, s. 139-166.
 15. Od filozoficznej arogancji i fascynacji przemocą do imperatywu jej niestosowania, w: J. Ziółkowski, P. Rutkowski (red.), Oblicza przemocy, Warszawa 2019, s. 13-36.
 16. Krytyczna teoria polityki w liberalno-lewicowym uniwersum, w: R. Glajcar, Z. Kantyka, M. Obrębska (red.), Granice wyobraźni politologicznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Sylwestrowi Wróblowi, Katowice 2019, s. 123-146.
 17. From God's Death and Nothingness to the Re-Creation of the World: Vilem Flusser's Intertextual Games, "Flusser Studies", Vol. 27, May 2019.
 18. Tomasz Pietrasiewicz: Art and Memory of the Holocaust, "Analecta Politica", Vol. 8, Num. 15 (2018), p. 255-277.
 19. Państwo i obcy: o końcu i początku teorii polityki, w: W. Bulira (red.), Granice teorii polityki. Świat zachodni w stanie zagrożenia, Lublin 2018, s. 213-245.
 20. Krytyczna teoria polityki - portret zwielokrotniony, "Teoria Polityki", 2/2018, s. 31-52.
 21. Widzialność i wyzwolenie: wymarzony dyskurs o mediach, w: Widzialność wyzwolona / pod red. A. Gwóździa przy współpracy N. Gruenpeter, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2018.
 22. Tomasz Pietrasiewicz: sztuka i pamięć Zagłady, w: P. Próchniak (red.), Teatr pamięci Teatru NN. Flesze, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, Lublin 2018, s. 41-72.
 23. From Hegel to Zielinski: An Essay on German Media Philosophy, "Flusser Studies", 25 May 2018.
 24. O mowie, piśmie i innych mediach: peregrynacje po genealogii pojęć z Peterem Sloterdijkiem. "Roczniki Filozoficzne" 65 (2017), nr 1, s. 89-107.
 25. Czytając Adorna... Rzecz o teorii estetyczej, "Estetyka i Krytyka" 45 (2/2017), s. 31-50.
 26. Teoria polityki w ruchu, w: J. Nocoń (red.), Zagadnienia teorii polityki, Gdańsk 2017, s. 63-93.
 27. Filozofia w debacie o uchodźcach. Raport z Niemiec, "Przegląd Polityczny", nr 142, 2017, s. 42-55.
 28. Filozofia a problem uchodźców w Niemczech, "Teksty Drugie" nr 2, 2017, s. 280-300.
 29. Refugees and the Philosophical Debate in Germany, "Language - Culture - Politics", International Journal, Vol. 1/2017, s. 123-142.
 30. Dwa przedstawienia Teatru NN. Uwagi o "Wędrówkach niebieskich" i "Ziemskich pokarmach", "Konteksty", 2017/3 (318), s. 69-72.
 31. Przeobrażenia dyskursu tożsamościowego uczonych: z genealogii filozofii, „Kultura Współczesna”, nr 2, 2016, s. 186-214.
 32. Theory of History vis-à-vis two World Wars and the Holocaust, “Jednak Ksiażki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne”, nr 6, 2016, s. 29-56.
 33. Intelektualiści w sferze publicznej: konteksty niemieckie, "Studia Philosophica Wratislaviensia", z. 2, 2016, s. 7-36
 34. Od Hegla do Zielińskiego: szkic o niemieckiej filozofii mediów, "Language - Culture - Politics", International Journal, Vol. 1/2016, s. 132-165.
 35. Borderland Discourse and the Question of the Other - Stories from Chełm Land, "Teksty Drugie", English Edition, 1, 2016, p. 184-209.
 36. Uniwersytet i problem krytycznego intelektualnego obywatelstwa, „Filo-Sofija”, nr 29, 2015, s. 79-104.
 37. Filozofia polityczna – o najnowszej historii pychy, zagubienia i praktycznego działania, „Kronos” nr 4, 2014, s. 186-207.
 38. Filozofia w zgiełku sfery publicznej, „Filo-Sofija”, nr 24, 2014, s. 121-146.
 39. Kwestia interdyscyplinarności w politologii, w: R. Skarzyński (red.), Przedmiot poznania politologii. Podstawy dyscypliny nauki, Temida 2: Białystok 2014, s. 247-279.
 40. Dyskurs kresowy i kwestia Innego – wokół Chełmszczyzny, „Teksty Drugie” nr 3, 2013, s. 60-83.
 41. Bauman i my, tacy jak K., "Zeszyty Artystyczne" nr. 23, 2013, s. 47-59.

Publcystyka:

O nauce, polityce i innych dylematach nadwiślańskiego akademika

Ranking szanghajski i polskie uczelnie

Prowadzone wykłady:

Filozofia, Współczesna filozofia polityki, Filozofia kultury, Nauka o komunikowaniu, Estetyka, Komunikowanie polityczne, Socjologia mediów, Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów.


Ogłoszenia

Seminaria licencjacie, magisterskie, doktoranckie – tematyka:

1. Filozoficzne teorie mediów – dawne i współczesne: klasyczna filozofia mowy i pisma (od Platona do Derridy), teoria krytyczna i poststrukturalizm, współczesna niemiecka „Medienphilosophie”, media w fikcjach filozoficznych; filozofia fotografii, filmu, cyberkultury; media a sztuka popularna i sztuki wizualne, nowoczesność i ponowoczesność; społeczeństwo sieciowe i informacyjne - technohumanistyczne idee, utopie i rzeczywistość. Historiozoficzne, epistemologiczne, estetyczne i antropologiczne interpretacje mediów we współczesnej humanistyce.

2. Problemy dawnej i współczesnej filozofii politycznej, współczesne teorie nauk społecznych i humanistycznych, polityka i polityczność, nauki humanistyczne i społeczne w ponowoczesności; polityka, estetyzacja polityki; teoria performansu kulturowego; posthumanizm i biopolityka; uniwersytet, intelektualiści i sfera publiczna.