Historia

 

Kilka kart z historii Studenckiego Koła Naukowego Polonistów przy Instytucie Filologii Polskiej UMCS

Studenckie Koło Naukowe Polonistów istniało przy Instytucie Filologii Polskiej UMCS już w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, niezależnie od stopnia instytucjonalnego sformalizowania (działała w nim na przykład tzw. sekcja twórczości własnej, organizująca spotkania i dyskusje). Po stanie wojennym, w 1983 roku, władze rektorskie UMCS zaakceptowały statut nowo utworzonego Koła. W czasie kilku dekad swojej działalności podejmowało ono liczne inicjatywy o charakterze naukowym, artystycznym, a także edytorskim.

Działalność SKNP ma bowiem na celu aktywizację naukową i kulturalno-artystyczną studentów polonistyki. Główną formą działalności jest przygotowywanie i wdrażanie studentów do samodzielnej pracy badawczej – przygotowywanie referatów, dyskusja, organizowanie spotkań i konferencji naukowych.

Stosunkowo bogata dokumentacja działalności Koła zachowała się z okresu minionych 15 lat. Członkowie Koła wzięli udział w kilku konferencjach i seminariach zagranicznych: „Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną” (Krzemieniec 18-19 IV 1999, Kolegium Pedagogiczne im. T. Szewczenki); Drohobycz – Lublin. Kultura pogranicza. Twórczość Henryka Grynberga. Wokół tomu „Drohobycz, Drohobycz” (Drohobycz 25-26 IV 2003, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu, Polonistyczne Centrum Naukowo–Informacyjne – UMCS Lublin); Lublin – Drohobycz. Kultura pogranicza II. O Andrzeju Chciuku (Lublin, 7-8 VI 2004); Lublin – Drohobycz. Miasta magiczne w interpretacji Władysława Panasa. Pamięci Igora Menioka (Drohobycz, 10-11 X 2005, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Polonistyczne Centrum Naukowo – Informacyjne); Majówka polsko-węgierska (Uniwersytet w Debreczynie, 1-4. 05. 2008); Majówka polsko-węgierska II (Lublin, UMCS, 16-19.04. 2009).

W latach 1999–2004 członkowie Koła uczestniczyli z referatami w najważniejszych konferencjach organizowanych na sesjach Studenckich Kół Naukowych (UAM, UMK, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Gdański), a w 2007 r. w konferencji Korespondencje sztuk (Uniwersytet Zielonogórski, 22-23 X). W latach 2000–2002 Koło zorganizowało cykl spotkań monograficznych – z wprowadzającym referatem oraz dyskusją – Od science-fiction do fantasy. Licznie reprezentowane było Koło na konferencji Jesień poetów. Poezja nowa i najnowsza. Sytuacje. Interpretacje (Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, WSH-P Sandomierz, Sandomierz 26-27 XI 2003). Materiały z tej sesji ukazały się w książce Poezja nowa i najnowsza. Sytuacje. Interpretacje (Sandomierz 2003). Zorganizowano również liczne wieczory autorskie i warsztaty literackie, a także Warsztaty Pisania Krytycznego (od XI 2009). W grudniu 2009 r. ukazał się 1 numer czasopisma SKNP „Teksty (Nie) Kulturalne”.

W ciągu ostatnich kilku lat Koło Polonistów współorganizowało (wraz z innymi kołami naukowymi działającymi przy Instytucie Filologii Polskiej UMCS: Studenckim Kołem Naukowym Medioznawców oraz Studenckim Kołem Artystyczno-Naukowym Teatrologów) dwie sesje naukowe: Nowoczesne i ponowoczesne przygody ciała (25-26 V 2013) oraz Miasto w sztuce – sztuka w mieście (10-11 IV 2014). Pokłosiem pierwszej z nich jest wydany w 2013 roku jako e-book tom naukowy Nowoczesne i ponowoczesne przygody ciała, w którym zebrane zostały teksty referentów. We współpracy z wspomnianymi kołami naukowymi założyliśmy również czasopismo internetowe „Vertigo”.

Opiekunami Koła byli dotychczas m. in. mgr Ryszard Montusiewicz, mgr Grzegorz Filip, prof. Barbara Myrdzik, dr hab. Arkadiusz Bagłajewski, dr hab. Aleksander Wójtowicz oraz dr Bogusław Wróblewski.

Oprac.: A. Bagłajewski, A. Wójtowicz, B. Wróblewski