Dla pracowników

 

Aktualne informacje dotyczące międzynarodowej mobilności edukacyjnej pracowników w Programie ERASMUS+  w roku akademickim 2020/21

 

W ramach działań Akcji 1 programu Erasmus+  mobilność edukacyjna w szkolnictwie wyższym możliwe jest finansowanie z funduszy programu wyjazdów zagranicznych pracowników UMCS w celach prowadzenia zajęć lub w celach szkoleniowych. Z krótkich wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach mogą korzystać nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z przedsiębiorstw. Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi ich macierzyste uczelnie (wydziały) posiadają aktualnie obowiązujące umowy międzyinstytucjonalne programu Erasmus+ mobilność edukacyjna. Pracownik musi mieć zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą „Porozumienie dot. programu nauczania”. Zajęcia prowadzone przez wykładowców lub specjalistów z przedsiębiorstw muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych
Pracownicy szkół wyższych mogą również wyjeżdżać na krótkie okresy do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w zakresie swojej pracy (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, działania typu workshadowing, itp.). Pracownik musi mieć zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą „Porozumienie dot. programu szkolenia”.

 Warunki finansowe wyjazdów
Mobilność pracownika może przebiegać w formie: zajęć prowadzonych bezpośrednio (face-to-face, lub w formie udziału zdalnego/wirtualnego/on-line, mieszanego/hybrydowego (blendedmobility) zgodnie z ustaleniami dokonanymi przed wyjazdem uczestnika mobilności jednak dofinansowanie ze środków programu Erasmus będzie przysługiwało uczestnikowi tylko i wyłącznie za czas rzeczywistego pobytu za granicą. Uczelnia może zobowiązać Uczestnika do przedłożenia dokumentów (jak np. rachunków, faktur, biletów, ewentualnie innych dokumentów) potwierdzających okres rzeczywistego (fizycznie) pobytu Uczestnika za granicą.

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota wsparcia indywidualnego zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Pracownicy uczelni otrzymują środki na wyjazd ze swojej uczelni macierzystej, a pracownicy przedsiębiorstw - z uczelni zapraszającej.

Ze względu na pandemię koronawirusa planujący wyjazd powinni uwzględnić ograniczenia wynikające z programu walki z SARS-Cov-2 w uczelni partnerskiej (organizacja zajęć in-class/on-line) i w kraju docelowym (ograniczenia społeczne w poruszaniu się, podróżowaniu, zakwaterowaniu), włącznie z możliwością  skierowania uczestnika przekraczającego granicę na kwarantannę.

Zainteresowani pracownicy UMCS przygotowują (w języku zajęć dydaktycznych lub języku szkolenia, najlepiej w języku angielskim):

 • nauczyciele akademiccy - „Porozumienie dot. programu nauczania” na uczelni zagranicznej, z którą odpowiedni wydział/instytut ma podpisaną umowę o wymianie w programie Erasmus+ ważną na rok akademicki 2020/21 (umowy z roku 2019/20 zachowują ważność na rok 2020/21),
 • inni pracownicy UMCS - „Porozumienie dot. programu szkolenia” na uczelni zagranicznej lub w innej instytucji szkoleniowej w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

W ww. dokumencie powinna zostać dodatkowo  wyraźnie wskazana forma realizacji mobilności i wyrażona gotowość instytucji zagranicznej do przyjęcia uczestnika do pracy na miejscu.

Z doświadczeń z lat ubiegłych wynika, że na UMCS finansowane będą wyjazdy nie dłuższe niż 2-5 dni roboczych, zaplanowane do realizacji pomiędzy marcem a końcem września roku 2021.

Prawidłowo wypełnione, uzgodnione i podpisane „Porozumienia” wraz z oświadczeniem dot. danych osobowych (RODO E+ 2020/21) należy przesyłać pocztą do Biura Programu Erasmus w DS Grześ, ul. Langiewicza 24, pok. 12, 20-035 Lublin (wydruki papierowe), lub skany ww. dokumentów pocztą e-mail na adres: ryszard.straszynski@umcs.pldo dnia 20 lutego 2021 r.

Decyzje o przydzieleniu dofinansowania Programu na wyjazd podejmuje KomisjaProrektora ds. studentów i jakości kształcenia w marcu br. O wynikach kwalifikacji uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

Ze względu na pandemię zakwalifikowanie do programu nie jest jednoznaczne ze zgodą na wyjazd. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 18/2020 decyzję w sprawie wyjazdu pracownika będzie podejmować JM Rektor uwzględniając m.in.  w sytuację epidemiczną w kraju do którego planowany jest wyjazd, termin wyjazdu, itp., a pracownik wraz z wnioskiem o zagraniczną podróż służbową zobowiązany jest do złożenia dodatkowo oświadczenia dotyczącego COVID-19 (informacje: https://www.umcs.pl/pl/procedura-wyjazdu,6123.htm ).

Zasady oraz stawki dofinansowania dotyczące organizacji wyjazdów pracowników ramach Akcji 1 - międzynarodowa mobilność edukacyjna na UMCS, podane są w odpowiednich zakładkach strony.

 Wszelkie informacje na stronie: https://www.umcs.pl/pl/miedzynarodowa-mobilnosc-edukacyjna-pracownikow,5161.htm#page-1

 

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW ZAINTERESOWANYCH WYJAZDEM  DYDAKTYCZNYM

Kwalifikacja na wyjazd
W ramach programu Erasmus+  istnieje możliwość finansowania wyjazdów zagranicznych pracowników UMCS w celach prowadzenia zajęć lub w celach szkoleniowych.

Wyjazdy powinny trwać od 2 do 5 dni roboczych i powinny być zaplanowane między listopadem a końcem czerwca danego roku akademickiego.

Nauczyciele akademiccy zainteresowani wyjazdem dydaktycznym w ramach programu powinni przygotować „Porozumienie dot. programu nauczania”, kierowane na wybraną uczelnię, z którą Wydział ma podpisaną umowę. Dokument powinien być uzupełniony w języku prowadzonych zajęć (zakres programu należy uzgodnić z Wydziałowym Pełnomocnikiem Dziekana ds. programu ERASMUS +, dr hab. Agnieszką Lewicką-Zelent, prof. UMCS, najpóźniej do połowy września w roku akademickim poprzedzającym planowany wyjazd).

Wypełnione, uzgodnione przez uczelnię przyjmującą oraz podpisane (przez pracownika, Dziekana Wydziału  i osobę odpowiedzialną z uczelni przyjmującej) „Porozumienia dot. programu nauczania” należy złożyć (osobiście lub za pośrednictwem Wydziałowego Pełnomocnika) w Biurze Programu Erasmus w DS Femina, ul. Langiewicza 20, pokój 27 lub przesłać na adres Biura pocztą do 5 października każdego roku.

Kopię wypełnionego i podpisanego „Porozumienia” należy przekazać Pełnomocnikowi ds. Programu Erasmus+ na Wydziale. Decyzje o przydzieleniu stypendium na wyjazd podejmuje Komisja Prorektora ds. Kształcenia w październiku. 

W roku akademickim 2020/2021 wyjazdy możliwe są na uniwersytety, z którymi Wydział Pedagogiki i Psychologii posiada umowy instytucjonalne. Są to :

W Instytucie Pedagogiki:

 1. HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN, Holandia
 2. INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO, Portugalia
 3. UNIVERSIDAD DE OVIEDO, Hiszpania
 4. STRANMILLIS UNIVERSITY COLLEGE, Wielka Brytania
 5. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO, Włochy
 6. OSLO AND AKERSHUS UNIVERSITY COLLEGE OF APPLIED SCIENCES, Norwegia
 7. UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA, Rumunia
 8. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, Węgry
 9. EVANGELISCHE HOCHSCHULE FÜR SOZIALARBEIT DRESDEN, Niemcy
 1. UNIVERSITY OF MESSINA, Włochy

W Instytucie Psychologii:

 1. UNIVERSITE RENNES 2 - HAUTE-BRETAGNE, Francja
 2. UNIVERSITAT DE BARCELONA, Hiszpania
 3. UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VICENTE, Hiszpania
 4. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, Hiszpania
 5. UNIVERSITAT DE GIRONA, Hiszpania
 6. UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLANTICO, Santander, Hiszpania
 7. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO, Włochy
 8. MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS, Wilno, Litwa
 9. VILNIAUS UNIVERSITETAS, Wilno, Litwa
 10. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Czechy
 11. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE, Czechy
 12. ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY, Bolu, Turcja
 13. IŞIK UNIVERSITY, Turcja
 14. MUNSTER UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, Niemcy
 15. UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA, Rumunia
 16. UNIVERSITY OF NICOSIA, Cypr
 17. UNIVERSITY OF MESSINA, Włochy
 18. SIGMUND-FREUD-PRIVATUNIVERSITÄT WIEN, Austria

Szczegółowe zasady dotyczące kwalifikacji na wyjazdy i zasad finansowania

Warunki finansowe wyjazdów

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota wsparcia indywidualnego zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. 

Informacje dotyczące wyjazdów dydaktycznych znajdują się na stronach internetowych: 
http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze 
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm

Udzielają ich także pracownicy Biura Programu Erasmus - kontakt: 

Erasmus+ Office
Maria Curie-Skłodowska University
DS Grześ, ul. Langiewicza 24,
20-035 Lublin, Poland
erasmus@umcs.pl
phone: + 48 (81) 537 54 10